مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Even When-The Best Part از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه

بازدید 4415

I think of you when the wind blows

وقتی باد میوزه من به تو فکر میکنم

Every night, Ive been countin’ the days

هر شب، من در حال شمردن روزهام

I see your face almost every night

من تقریبا هر شب صورت تو رو میبینم

Cause I just wanna be there when you wake

چون میخـوام وقتی بیدار شدی اونجا باشم

Sure, maybe Salt Lake is not close

مطمئنا، رودخانه نمکی نزدیک نیست

Denver always seems so far away

دنور همیشه خیلی دور به نظر میرسه

But I’m still breathin’ you in the air (But I hope you know that we’re still close)

اما من هنوزم بوی تو رو در هوا نفس میکشم ( اما امیدوارم تو بدونی که ما هنوزم به هم نزدیکیم)

Because

چون

The best part is knowin’ there’s somethin’ in my dreams that always makes me smile, it’s you

(Even when you and I are worlds apart, I hold you in my heart)

بهترین قسمت بدنم میدونه که یه چیزی در رویای من هست که همیشه لبخند به لبم میاره، اون تویی (حتی اگه منو تو کلی از هم دور باشیم، من تو رو در قلبم نگه میدارم)

The best part is knowin’ there’s someone in my life that makes it all worthwhile (Even when I’m a

thousand miles away, I wish that I could stay with you)

بهترین قسمت بدنم میدونه که یه شخصی در زندگی من هست که باعث میشه همه چیز با ارزش بشه (حتی اگه من هزاران مایل از تو فاصله دارم، آرزو میکنم که بتونم در کنار تو بمونم)

It’s you

اون تویی

When I don’t know what to do (I shouldn’t fear)

وقتی نمیدونم چیکار باید بکنم (نباید بترسم)

No, I’m never givin’ up, never givin’ up on you, baby (‘Cause I’m never givin’ up, never givin’ up on us, baby)

نه من هیچوقت از دستت نمیدم، از دستت نمیدم عزیزم (چون من هیچوقت نمیذارم این رابطه تموم بشه، این رابطه تموم بشه، عزیزم)

I wish you were here (There’s no need to be blue)

ای کاش تو اینجا بودی (لازم نیست غمگین باشیم)

Because

چون

The best part is knowin’ there’s somethin’ in my dreams that always makes me smile, it’s you

(Even when you and I are worlds apart, I hold you in my heart)

بهترین قسمت بدنم میدونه که یه چیزی در رویای من هست که همیشه لبخند به لبم میاره، اون تویی (حتی اگه منو تو کلی از هم دور باشیم، من تو رو در قلبم نگه میدارم)

The best part is knowin there’s someone in my life that makes it all worthwhile (Even when I’m a thousand miles away, I wish that I could stay with you)

بهترین قسمت بدنم میدونه که یه شخصی در زندگی من هست که باعث میشه همه چیز با ارزش بشه (حتی اگه من هزاران مایل از تو فاصله دارم، آرزو میکنم که بتونم در کنار تو بمونم)

It’s you

اون تویی

You, you, with you

تو، تو، با تو

You, you, it’s you (With you)

تو، تو، اون تویی (با تو)

I wish that I could stay with you (It’s you)

من آرزو میکنم کاش میتونستم در کنار تو بمونم (اون تویی)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید