مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Into You از Ariana Grande با متن و ترجمه

I’m so into you, I can barely breathe

من خیلی تو نختم، به سختی میتونم نفس بکشم

And all I wanna do is to fall in deep

و تمام کاری که میخوام بکنم اینه که عمیقا عاشقت بشم

But close ain’t close enough, ’til we cross the line, hey yeah

اما ما به اندازه کافی نزدیک نسیتیم تا وقتی که از خط قرمزها عبور کنیم، هی آره

So name a game to play, and I’ll roll the dice, hey

پس اسم بازی رو بگو و من پنیر رو میندازم، هی

Oh baby, look what you started

اوه عزیزم، ببین چه چیزی رو شروع کردی

The temperature’s rising in here

دمای فضای اطرافمون داره میره بالا

Is this gonna happen?

آیا این میخواد اتفاق بیفته؟

Been waiting and waiting for you to make a move

مدتها منتظر تو بودم تا یه حرکتی بزنی

Before I make a move

قبل از اینکه من پیش قدم بشم

So baby come light me up, and maybe I’ll let you on it

پس عزیزم بیا روشنم کن، شاید بهت اجازه ورود دادم

A little bit dangerous, but baby that’s how I want it

یه ذره خطرناکه، اما عزیزم این چیزیه که من میخوام

A little less conversation, and a little more touch my body

یذره کمتر حرف بزنیم و  یذره بیشتر بدنم رو لمس کن

‘Cause I’m so into you, into you, into you

چون من خیلی تو نختم، تو نختم، تو نختم

Got everyone watching us, so baby let’s keep this secret

کاری کردی همه نگاهمون کنن، پس عزیزم بیا مثل یه راز حفظش کنیم

A little bit scandalous, but baby don’t let them see it

یکم رسوا به پا میکنه، اما عزیزم نذار ببیننش

A little less conversation, and a little more touch my body

کمتر حرف بزنیم و بیشتر بدنم رو لمس کن

‘Cause I’m so into you, into you, into you,oh yeah

چون من خیلی تو نختم، تو نختم، تو نختم، اوه آره

This could take some time, hey

میتونه یکم زمام ببره، هی

Made too many mistakes

کلی اشتباه به بار آورده

Better get this right, right, baby

بهتره اینو درست انجام بدیم، درست، عزیزم

Oh baby, look what you started

اوه عزیزم، ببین چه چیزی رو شروع کردی

The temperature’s rising in here

دمای فضای اطرافمون داره میره بالا

Is this gonna happen?

آیا این میخواد اتفاق بیفته؟

Been waiting and waiting for you to make a move

مدتها منتظر تو بودم تا یه حرکتی بزنی

Before I make a move

قبل از اینکه من پیش قدم بشم

So baby come light me up, and maybe I’ll let you on it

پس عزیزم بیا روشنم کن، شاید بهت اجازه ورود دادم

A little bit dangerous, but baby that’s how I want it

یه ذره خطرناکه، اما عزیزم این چیزیه که من میخوام

A little less conversation, and a little more touch my body

یذره کمتر حرف بزنیم و  یذره بیشتر بدنم رو لمس کن

‘Cause I’m so into you, into you, into you

چون من خیلی تو نختم، تو نختم، تو نختم

Got everyone watching us, so baby let’s keep this secret

کاری کردی همه نگاهمون کنن، پس عزیزم بیا مثل یه راز حفظش کنیم

A little bit scandalous, but baby don’t let them see it

یکم رسوا به پا میکنه، اما عزیزم نذار ببیننش

A little less conversation, and a little more touch my body

کمتر حرف بزنیم و بیشتر بدنم رو لمس کن

‘Cause I’m so into you, into you, into you,oh yeah

چون من خیلی تو نختم، تو نختم، تو نختم، اوه آره

(‘Cause I’m so into you)

Tell me what you came here for

بهم بگو برای چی اومدی اینجا

‘Cause I can’t, I can’t wait no more

چون بیشتر از این نمیتونم صبر کنم

I’m on the edge with no control

من روی لبه ام و هیچ کنترلی ندارم

And I need, I need you to know

و میخوام، میخوام بدونی

You to know, oh

 تا بدونی

So baby come light me up, and maybe I’ll let you on it

پس عزیزم بیا روشنم کن، شاید بهت اجازه ورود دادم

A little bit dangerous, but baby that’s how I want it

یه ذره خطرناکه، اما عزیزم این چیزیه که من میخوام

A little less conversation, and a little more touch my body

یذره کمتر حرف بزنیم و  یذره بیشتر بدنم رو لمس کن

‘Cause I’m so into you, into you, into you

چون من خیلی تو نختم، تو نختم، تو نختم

Got everyone watching us, so baby let’s keep this secret

کاری کردی همه نگاهمون کنن، پس عزیزم بیا مثل یه راز حفظش کنیم

A little bit scandalous, but baby don’t let them see it

یکم رسوا به پا میکنه، اما عزیزم نذار ببیننش

A little less conversation, and a little more touch my body

کمتر حرف بزنیم و بیشتر بدنم رو لمس کن

‘Cause I’m so into you, into you, into you,oh yeah

چون من خیلی تو نختم، تو نختم، تو نختم, اوه آره

So come light me up

پس بیا روشنم کن

So come light me up, my baby

پس بیا روشنم کن عزیزم

Little dangerous

یکم خطرناکه

A little dangerous, my boy

یکم خطرناکه، پسرم

A little less conversation, and a little more touch my body

یذره کمتر حرف بزنیم و  یذره بیشتر بدنم رو لمس کن

‘Cause I’m so into you, into you, into you

چون من خیلی تو نختم، تو نختم، تو نختم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید