مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Prisoner از Miley Cyrus با متن و ترجمه

Prisoner, prisoner, locked up

زندانی، زندانی، در رو قفل کرده

Can’t get you off my mind, off my mind

نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون (خارج) کنم، از ذهنم برو بیرون

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

خدا می‌دونه که من میلیون ها بار سعی کردم، میلیون ها بار، اوه-وااو

Why can’t you, why can’t you just let me go?

چرا نمی تونی، چرا نمیذاری من برم؟

Strung out on a feeling, my hands are tied

یه حسی بهم میگه که دستام بسته شده

Your face on my ceiling, I fantasize

صورتت رو توی سقف ام (توی ذهنم یا سرم) تصور می‌کنم

Oh, I can’t control it, I can’t control it (I can’t control it)

اوه، نمیتونم کنترلش کنم، نمیتونم کنترلش کنم

I try to replace it with city lights

سعی می‌کنم با چراغ‌های شهر عوضش کنم (بهت فکر نکنم)

I’ll never escape it, I need the high

من هرگز از اون فرار نمیکنم، من به سطح بالا احتیاج دارم

Oh, I cant control it, I can’t control it (Oh)

اوه، نمیتونم کنترلش کنم، نمیتونم کنترلش کنم

You keep making it harder to stay

تو این کار رو سخت‌تر می‌کنی که بمونی

But I still can’t run away

اما من هنوز نمیتونم فرار کنم

I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?

من باید بدونم که چرا تو نمی‌تونی به من اجازه بدی که برم؟

Prisoner, prisoner, locked up

زندانی، زندانی، در رو قفل کرده

Can’t get you off my mind, off my mind

نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون (خارج) کنم، از ذهنم برو بیرون

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

خدا می‌دونه که من میلیون ها بار سعی کردم، میلیون ها بار، اوه-وااو

Why can’t you, why can’t you just let me go?

چرا نمی تونی، چرا نمیذاری من برم؟

Prisoner, prisoner, locked up

زندانی، زندانی، در رو قفل کرده

Can’t get you off my mind, off my mind

نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون (خارج) کنم، از ذهنم برو بیرون

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

خدا می‌دونه که من میلیون ها بار سعی کردم، میلیون ها بار، اوه-وااو

Why can’t you, why can’t you just let me go?

چرا نمی تونی، چرا نمیذاری من برم؟

I tasted Heaven, now I can’t live without it

خدا رو شکر، حالا نمی‌تونم بدون اون زندگی کنم

I can’t forget you and your love is the loudest

من نمی‌تونم تو رو فراموش کنم و عشق تو از همه بلند و بزرگتره

Oh, I can’t control it, I can’t control it (Can’t control it)

اوه، من نمی‌تونم اون رو کنترل کنم، نمی‌تونم اون رو کنترل کنم

You keep making it harder to stay (Oh, ah)

تو این کار رو سخت‌تر می‌کنی که بمونی (اوه، اه)

But I still can’t run away

اما من هنوز نمیتونم فرار کنم

I gotta know, why can’t you, why can’t you just let me go?

من باید بدونم، تو چرا نمی‌تونی به من اجازه بدی که برم؟

Prisoner, prisoner, locked up

زندانی، زندانی، در رو قفل کرده

Can’t get you off my mind, off my mind

نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون (خارج) کنم، از ذهنم برو بیرون

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

خدا می‌دونه که من میلیون ها بار سعی کردم، میلیون ها بار، اوه-وااو

Why can’t you, why can’t you just let me go?

چرا نمی تونی، چرا نمیذاری من برم؟

Prisoner, prisoner, locked up

زندانی، زندانی، در رو قفل کرده

Can’t get you off my mind, off my mind

نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون (خارج) کنم، از ذهنم برو بیرون

Lord knows I tried a million times, million times, oh-woah

خدا می‌دونه که من میلیون ها بار سعی کردم، میلیون ها بار، اوه-وااو

Why can’t you, why can’t you just let me go?

چرا نمی تونی، چرا نمیذاری من برم؟

Can’t get you off my mind

نمی تونم تو رو از ذهنم بیرون کنم

Why cant you just let me go?

چرا نمیذاری برم؟

Million times

یه میلیون بار

I wanna know why can’t you, why can’t you (x2)

من می خوام بدونم چرا نمی تونی، چرا نمی تونی

I gotta know why can’t you, why can’t you just let me go?

من باید بدونم که چرا تو نمی‌تونی به من اجازه بدی که برم؟

 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید