مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Met Him Last Night از Olivia Rodrigo با متن و ترجمه

Late at night, I’m sippin’ as you pass me by

شب دیروقت، من داشتم مینوشیدم همینطور که تو از کنارم رد میشدی

Red or white? You pour another, say, “It’s fine”

قرمز یا سفید، تو یه شات دیگه برام پر کردی، گفتم “خوبه”

I don’t believe in you (I, I don’t believe that)

من به تو اعتماد ندارم (من، من اعتماد ندارم)

‘Cause I know just how you do (I, I seen it right through)

چون میدونم چطور عمل میکنی (من، من فهمیدم تو کی هستی)

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

من شیطانو دیدم، آره من شب گذشته ملاقاتش کردم

Had conversation, yeah, I think he’s alright

باهاش صحبت کردم، آره، فک کنم اون خوبه

Seemed kinda funny, yeah, he kinda my type (Yeah, he’s kinda my type)

به نظر باحال میاد، آره، اون یه جورایی مثل منه (آره، اون یه جورایی مثل منه)

Yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

من شیطانو دیدم، آره، من شب گذشته ملاقاتش کردم

One conversation, now he’s spendin’ the night

یه بار باهاش هم کلام شدم و حالا اون شب رو در کنار من سپری میکنه

I think I Iove him, though I know it ain’t right

من فکر کنم دوسش دارم، با این که میدونم درست نیست

You got mе f—ed up, I won’t let this happen again (Mm-mm, yеah)

تو گند زدی به من، نمیخوام بذارم این اتفاق دوباره بیفته

This the last time, you won’t take advantage of my innocence (Mm-mm, yeah)

این آخرین باره، دیگه نمیذارم ازمعصومیتم استفاده کنی (امم-امم، آره)

I don’t believe in you (I, I don’t believe that)

من به تو اعتماد ندارم (من، من اعتماد ندارم)

Disguised, but I see right through (I, I seen it right through)

لباس مبدل پوشیده بودی، اما من شناختمت (من، من فهمیدم تو کی هستی)

Ive seen the devil, yeah, I met him last night

من شیطانو دیدم، آره من شب گذشته ملاقاتش کردم

Had conversation, yeah, I think he’s alright

باهاش صحبت کردم، آره، فک کنم اون خوبه

Seemed kinda funny, yeah, he kinda my type

به نظر باحال میاد، آره، اون یه جورایی مثل منه

(Yeah, he’s kinda my type)

(آره، اون یه جورایی مثل منه)

Yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

من شیطانو دیدم، آره، من شب گذشته ملاقاتش کردم

One conversation, now he’s spendin’ the night

یه بار باهاش هم کلام شدم و حالا اون شب رو در کنار من سپری میکنه

I think I Iove him, though I know it ain’t right

من فکر کنم دوسش دارم، با این که میدونم درست نیست

(No, no, it ain’t right, yeah)

(نه، نه، این درست نیست، آره)

How can I ever believe him? (Yeah)

چطور میتونم دوباره بهش اعتماد کنم؟ (آره)

That one look could be so deceivin (Yeah)

به کسی که میتونه خیلی فریبنده باشه (آره)

Boy, you were my only vice, I never feel this way

پسر، تو تنها فساد من بودی، من دیگه هیچوقت این احساسو تجربه نمیکنم

Won’t be no hostage, I’m leavin’ (Yeah)

نمیخواد منو به عنوان گروگان نگه داری، من دارم ترکت میکنم (آره)

Boy, you just gave me a reason

پسر، فقط بهم یه دلیل بده

No, I never thought I’d be the one

نه، من هیچوقت فکر نمیکردم که اون شخصی باشم که

No, I never thought I’d be the one to fall

نه، من هیچوقت فکر نمیکردم که اون شخصی باشم که عاشق میشه

Watch me bounce before I give you my all

برگشت من به حالت اول رو نگاه کن قبل از اینکه تمام وجودمو بهت بدم

So, I promise tonight is the last call

پس، بهت قول میدم تماس امشبم آخرین تماس باشه

I don’t believe in you (I, I don’t believe that)

من به تو اعتماد ندارم (من، من اعتماد ندارم)

Disguised, but I see right through (I, I seen it right through)

لباس مبدل پوشیده بودی، اما من شناختمت (من، من فهمیدم تو کی هستی)

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

من شیطانو دیدم، آره من شب گذشته ملاقاتش کردم

Had conversation, yeah, I think he’s alright

باهاش صحبت کردم، آره، فک کنم اون خوبه

Seemed kinda funny, yeah, he kinda my type

به نظر باحال میاد، آره، اون یه جورایی مثل منه

Yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره

I’ve seen the devil, yeah, I met him last night

من شیطانو دیدم، آره، من شب گذشته ملاقاتش کردم

One conversation, now he’s spendin’ the night

یه بار باهاش هم کلام شدم و حالا اون شب رو در کنار من سپری میکنه

I think I Iove him, though I know it ain’t right

من فکر کنم دوسش دارم، با این که میدونم درست نیست

(Ain’t right, aint right, ain’t right, no)

(درست نیست، درست نیست، درست نیست، نه)

Mm-mm-mm (Oh, woah)

امم-امم-امم (اوه، وااوه)

Mm-mm-mm

امم-امم-امم

Mm-mm-mm

امم-امم-امم

Oh, hey, hey

اوه، هی، هی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید