مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ bloodline از Ariana Grande با متن و ترجمه

(Because I’m trying to do the best I can)

چون دارم سعی میکنم تمام تلاشمو بکنم

(And they can’t find something to satisfy me, look)

و اونا نمیتونن چیزی پیدا کنن که باهاش منو راضی کنن

Mmm, yeah, yuh

مممم آره، آره

Even though you’re bad for me, I know

حتی با اینکه برای من بدی، من میدونم

You’re the one that I’m thinkin’

تو کسی هستی که بهش فکر میکنم

Got me feelin’ so incredible

بهم حس خیلی خوبی میدی

Would you mind maybe linkin’?

اشکالی نداره اگه بهم وصل بشیم؟

Love me, love me, baby

دوستم داشته باش، دوستم داشته باش عزیزم

Are you down? Can you let me know?

پایه ای؟ میشه بهم بگی؟

Love me, thank you, leave me

دوستم داشته باش، ممنون، تنهام بزار

Put it down, then it’s time to go

بزارش زمین، بعدش دیگه وقت رفتنه

Get it like you love me

جوری بگیرش که انگار منو دوست داری

But you don’t, boy, it’s just for show

اما دوست نداری، پسر، این فقط برای تظاهره

Take it or leave it, you gotta take it or leave it, like uh

بگیرش یا برو، باید یا بگیریش یا بری، اینطوری آه

Don’t want you in my bloodline, yuh

نمیخام جزوی از خانوادم بشی

Just wanna have a good time, yuh

فقط میخوام باهات اوقات خوبی داشته باشم،آره

Ain’t no need to apologise, no

لازم نیست معذرت خواهی کنم، نه

But you gon’ have to let this s–t go

اما باید این رو ول کنی بره

Don’t want you in my bloodline, yuh

نمیخام جزوی از خانوادم بشی

Not tryna make you all mine, yuh

نمیخوام تو رو مال خودم بکنم، آره

Ain’t no need to apologize, no

نیازی نیست که عذرخواهی کنی، نه

But you gon’ have to let this s–t go, yeah

اما باید اینو ول کنی بره، آره

Yeah-eh-eh

آره-ره-اه

Yeah-eh

آره-ره

Yeah, yeah, yuh

اره اره اره

No, we won’t be talking the next day

نه، قرار نیست فردا باهم حرف بزنیم

I ain’t got nothin’ to say

حرفی برای گفتن ندارم

I ain’t lookin’ for my one true love

دنبال عشق حقیقی نیستم

Yeah, that ship sailed away

آره این فراموش شد رفت

Love me, love me, baby

دوستم داشته باش، دوستم داشته باش عزیزم

Are you down? Can you let me know?

پایه ای؟ میشه بهم بگی؟

Love me, thank you, leave me

دوستم داشته باش،ممنون،تنهام بزار

Put it down, then it’s time to go

بزارش زمین، بعدش دیگه وقت رفتنه

Get it like you love me

جوری بگیرش که انگار منو دوست داری

But you don’t, boy, it’s just for show

اما دوست نداری، پسر، این فقط برای تظاهره

Take it or leave it, you gotta take it or leave it like uh

بگیرش یا برو، باید بگیریش یا بری، اینطوری آه

Don’t want you in my bloodline, yuh

نمیخام جزوی از خانوادم بشی

Just wanna have a good time, yuh

فقط میخوام باهات اوقات خوبی داشته باشم،آره

Ain’t no need to apologise, no

لازم نیست معذرت خواهی کنم،نه

But you gon’ have to let this s–t go

اما باید این رو ول کنی بره

Don’t want you in my bloodline, yuh (don’t want you in my)

نمیخام جزوی از خانوادم باشی، آره (نمیخام جزوی از …)

Not tryna make you all mine, yuh (not tryna make you)

نمیخام تو رو تماما مال خودم بکنم، آره (نمیخام تو رو)

Aint no need to apologize, no (ain’t no need to, yeah)

لازم نیست معذرت خواهی بکنم، نه (لازم نیست، آره)

But you gon’ have to let this s–t go, yeah

اما باید اینو ول کنی بره، آره

Oh, yeah

اوه، آره

Yeah-eh-eh

آره-ره-اه

Yeah-eh

آره-ره

Yeah, yeah, yeah

آره، آره، آره

Say I know what you want, what you want from me

میگم که میدونم چی میخای از من، چی میخای از من

I know what you think, what you think you see

میدونم چه فکری میکنی،چی فکر میکنی میبینی

I know what you looking for, but I’m complete

میدونم دنبال چی هستی، اما من تکمیلم دیگه

I know what you need, but it won’t be me

میدونم چی احتیاج داری، اما اون من نخواهم بود

I know what you want, what you want from me

میدونم چی میخای، چی میخای از من

I know what you think, what you think you see

میدونم چه فکری میکنی، چی فکر میکنی میبینی

I know what you looking for, but I’m complete

میدونم دنبال چی هستی، اما من تکمیلم دیگه

I know what you need, but it won’t be me (but it won’t be me)

میدونم چی احتیاج داری، اما من قرار نیست باشم (من نیستم)

Don’t want you in my bloodline, yuh (don’t want you, baby)

نمیخام جزوی از خانوادم باشی، آره (نمیخامت عزیزم)

Just wanna have a good time, yuh (just tryna have a good time)

فقط میخام باهات اوقات خوبی داشته باشم، آره (فقط میخام وقت بگذرونم)

Ain’t no need to apologize, no

نیازی نیست که عذرخواهی کنی، نه

But you gon have to let this s–t go (yeah, yeah)

اما باید اینو ول کنی بره (آره آره)

Don’t want you in my bloodline, yuh

نمیخام جزوی از خانوادم بشی

Not tryna make you all mine, yuh

نمیخوام تو رو مال خودم بکنم، آره

Ain’t no need to apologize, no

نیازی نیست که عذرخواهی کنی، نه

But you gon’ have to let this s–t go, yeah

اما باید اینو ول کنی بره، آره

Woo

ووو

Yeah-eh-eh, yeah

آره-ره-ره، آره

Yeah, yeah, yeah

آره،آره،آره

Yeah-eh-eh

آره-ره-اه

Yeah, yeah, yeah

آره،آره،آره

Yeah, yeah yeah

آره، آره آره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید