مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Willow از Taylor Swift با متن و ترجمه

I’m like the water when your ship rolled in that night

من مثل آب بودم وقتی اون شب با کِشتیت وارد شدی (تیلوردر اینجا خودشو به دریا تشبیه کرده)

Rough on the surface, but you cut through like a knife

ظاهرم سرسخت بود، اما تو مثل چاقو موج هامو شکافتی و وارد شدی

And if it was an open-shut case

و اگه این یک پرونده ای بود که سریع بسته شد

I never would have known from the look on your face

من هیچوقت از طرز نگاهت متوجه نشدم

Lost in your current like a priceless w–e

من مثل یه نوشیدنی گرون قیمت در جریان تو گم شدم

The more that you say, the less I know

هر چی بیشتر میگی، کمتر میفهمم

Wherever you stray, I follow

به هر جا که منحرف بشی، من دنبالت میام

I’m begging for you to take my hand

من التماست می‌کنم که دستم رو بگیری

Wreck my plans, that’s my man

برنامه هامو خراب کن، اون مردِ منه

Life was a willow and it bent right to your wind

زندگیم مثل درخت بید بود و در اثر باد تو خم شد

Head on the pillow, I can feel you sneakin’ in

سرم رو بالشه و میتونم حس کنم که تو میخزی سمتم

‘Cause if you are a mythical thing

چون اگه تو یه چیز افسانه ای هستی

Like you were a trophy or a champion ring

مثل یه نشان پیروزی یا حلقه قهرمانی

But there was one prize I’d cheat to win

اما اگه فقط یک جایزه وجود داشت من حاضر بودم با کلک ببرمش

The more that you say, the less I know

هر چی بیشتر میگی، کمتر میفهمم

Wherever you stray, I follow

هر کجا که راهتو گم کردی، من دنبالت میام

I’m begging for you to take my hand

من التماست می‌کنم که دستم رو بگیری

Wreck my plans, that’s my man

برنامه هامو خراب کن، اون مردِ منه

You know that my train could take you home

میدونی که قطار من می تونه تو رو ببره خونه

Anywhere else is hollow

هر جای دیگه پوچ و فریبندست

I’m begging for you to take my hand

من التماست می‌کنم که دستم رو بگیری

Wreck my plans, that’s my man

برنامه هامو خراب کن، اون مردِ منه

Life was a willow, and it bent right to your wind

زندگیم مثل درخت بید بود و در اثر باد تو خم شد

They count me out time and time again

اونا بارها منو کنار گذاشتم و دورم خط کشیدن

Life was a willow, and it bent right to your wind

زندگیم مثل درخت بید بود و در اثر باد تو خم شد

But I come back stronger than a 90s trend

اما من قوی تر از ترند دهه ۹٠ برگشتم

Wait for the signal, and I’ll meet you after dark

منتظر سیگنال (نخ دادن) از طرف تو هستم، تا بعد از تاریکی بببینمت

Show me the places where the others gave you scars

جاهایی که بقیه زخم زدن رو بهم نشون بده

Now this is an open-shut case

حالا دیگه این یه پرونده ایه که سریع بسته شدست

I guess I should’a known from the look on your face

من فکر کنم (حدس میزنم) که باید از نگاه صورت تو (طرز نگاه کردنت) میفهمیدم

Every bait-and-switch was a work of art

مه ی اون طعمه گذاشتن هات خیلی هوشمندانه و هنرمندانه بود

The more that you say, the less I know

هر چی بیشتر میگی، کمتر میفهمم

Wherever you stray, I follow

هر کجا که راهتو گم کردی، من دنبالت میام

I’m begging for you to take my hand

من التماست می‌کنم که دستم رو بگیری

Wreck my plans, that’s my man

برنامه هامو خراب کن، اون مرد منه

You know that my train could take you home

میدونی که قطار من می تونه تو رو ببره خونه

Anywhere else is hollow

هر جای دیگه پوچ و فریبندست

I’m begging for you to take my hand

من التماست می‌کنم که دستم رو بگیری

Wreck my plans, that’s my man

برنامه هامو خراب کن، اون مرد منه

The more that you say, the less I know

هر چی بیشتر میگی، کمتر میفهمم

Wherever you stray, I follow

هر کجا که راهتو گم کردی، من دنبالت میام

I’m begging for you to take my hand

من التماست می‌کنم که دستم رو بگیری

Wreck my plans, that’s my man

برنامه هامو خراب کن، اون مرد منه

You know that my train could take you home

میدونی که قطار من می تونه تو رو ببره خونه

Anywhere else is hollow

هر جای دیگه پوچ و فریبندست

I’m begging for you to take my hand

من التماست می‌کنم که دستم رو بگیری

Wreck my plans, that’s my man

برنامه هامو خراب کن، اون مرد منه

Hey, that’s my man

هی، اون مرد منه

That’s my man

اون مرد منه

Yeah, that’s my man

آره، اون مرد منه

Baby, every bait-and-switch was a work of art

همه ی اون طعمه گذاشتن هات خیلی هنرمندانه بود

That’s my man

اون مرد منه

Hey, thats my man

هی، اون مرد منه

I’m begging for you to take my hand

من التماست می‌کنم که دستم رو بگیری

Wreck my plans, that’s my man

برنامه هامو خراب کن، اون مردِ خودمه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید