مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ August از Taylor Swift با متن و ترجمه

Salt air, and the rust on your door

هوای نمکی، و در خونه ات که زنگ زده

I never needed anything more

من هیچ وقت انقدر به چیزی نیاز نداشتم

Whispers of “Are you sure?”

پچ پچ های “آیا مطمعنی؟”

“Never have I ever before”

“تا حالا به این اندازه (مطمئن) نبودم”

But I can see us lost in the memory

ولی میتونم خودمونو ببینم که در خاطرات گم شدیم

August slipped away into a moment in time

ماهِ آگوست در یک لحظه از زمان گذشت (خیلی زود گذشت)

‘Cause it was never mine

چون هیچ وقت متعلق به من نبود

And I can see us twisted in bedsheets

و من میتونم خودمونو ببینم پیچ خورده در ملحفه های تخت

August sipped away like a bottle of w–e

ماهِ آگوست مثل یک بطری نوشیدنی گذشت

‘Cause you were never mine

چون تو هیچ وقت مال من نبودی

Your back beneath the sun

پشتت زیر خورشید

Wishin’ I could write my name on it

آرزو میکنم میتونستم اسمم رو روش بنویسم

Will you call when youre back at school?

بهم زنگ خواهی زد وقتی از مدرسه برگشتی؟

I remember thinkin’ I had you

من یادم میاد که فکر می کردم تو رو دارم

But I can see us lost in the memory

ولی میتونم خودمونو ببینم که در خاطرات گم شدیم

August slipped away into a moment in time

ماهِ آگوست در یک لحظه از زمان گذشت (خیلی زود گذشت)

‘Cause it was never mine

چون هیچ وقت متعلق به من نبود

And I can see us twisted in bedsheets

و من میتونم خودمونو ببینم پیچ خورده در ملحفه های تخت

August sipped away like a bottle of w–e

ماهِ آگوست مثل یک بطری نوشیدنی گذشت

‘Cause you were never mine

چون تو هیچ وقت مال من نبودی

Back when we were still changin’ for the better

قبلا وقتی ما هنوز تلاش میکردیم که بهتر بشیم

Wanting was enough

خواستن کافی بود

For me, it was enough

برای من، کافی بود

To live for the hope of it all

تا زندگی کنم همش برای امید

Cancel plans just in case you’d call

همه برنامه هامو لغو کنم که شایددد تو زنگ بزنی

And say, “Meet me behind the mall”

و بگی “پشت پاساژ من رو ملاقات کن”

So much for summer love and saying “us”

انگار برای یه عشق تابستونی و گفتنِ “ما” خیلی زیاده روی بود

‘Cause you weren’t mine to lose

چون تو مال من نبودی که از دستت بدم

You weren’t mine to lose, no

تو مال من نبودی، نه

But I can see us lost in the memory

ولی میتونم خودمونو ببینم که در خاطرات گم شدیم

August slipped away into a moment in time

ماهِ آگوست در یک لحظه از زمان گذشت (خیلی زود گذشت)

‘Cause it was never mine

چون هیچ وقت متعلق به من نبود

And I can see us twisted in bedsheets

و من میتونم خودمونو ببینم پیچ خورده در ملحفه های تخت

August sipped away like a bottle of w–e

ماهِ آگوست مثل یک بطری نوشیدنی گذشت

‘Cause you were never mine

چون تو هیچ وقت مال من نبودی

‘Cause you were never mine, never mine

چون تو هیچ وقت مال من نبودی، مال من نبودی

Do you remember?

یادته؟

Remember when I pulled up and said “Get in the car”

یادته وقتی ترمز گرفتم و گفتم “بشین داخل ماشین:

And then canceled my plans just in case you’d call?

و سپس همه برنامه هامو لغو کردم درصورتی که تو زنگ بزنی؟

Back when I was livin’ for the hope of it all, for the hope of it all

برگشتم زمانی که داشتم برای امید همش زندگی میکردم، همش برای امید

“Meet me behind the mall”

“من رو پشت پاساژ ملاقات کن”

(Remember when I pulled up and said “Get in the car”)

(به یاد بیار وفتی من گوشی رو برداشتم و گفتی “سوار ماشین شو”)

(And then canceled my plans just in case you’d call?)

(و پس من برنامه هامو کنسل کردم چون فقط تو زنگ زدی؟)

(Back when I was livin for the hope of it all, for the hope of it all)

(قبلا وقتی برای امید همش زندگی میکردم، همش امید )

For the hope of it all (x4)

همش برای امید

“Meet me behind the mall”

“من رو پشت پاساژ ملاقات کن”

(Remember when I pulled up and said “Get in the car”)

(به یاد بیار وفتی من گوشی رو برداشتم و گفتی “سوار ماشین شو”)

(And then canceled my plans just in case you’d call?)

(و پس من برنامه هامو کنسل کردم چون فقط تو زنگ زدی؟)

(Back when I was livin for the hope of it all, for the hope of it all)

(قبلا وقتی برای امید همش زندگی میکردم، همش امید )

For the hope of it all (x4)

همش برای امید

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید