مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Dancing with Our Hands Tied از Taylor Swift با متن و ترجمه

بازدید 1715

I, I loved you in secret

من مخفیانه دوست داشتم

First sight, yeah, we love without reason

در اولین نگاه٬ آره٬ ما بدون هیچ دلیلی عاشق هم شدیم

Oh, twenty-five years old

اوه ۲۵ سال

Oh, how were you to know? And

اوه از کجا میدونستی؟ و

My, my love had been frozen

عشق من یخ زده بود

Deep blue, but you painted me golden

آبی عمیق٬ اما تو منو طلایی کردی

Oh, and you held me close

اوه و تو منو نزدیک نگه داشتی

Oh, how was I to know? I–

اوه از کجا میدونستم؟

Could’ve spent forever with your hands in my pockets

میتونم تا ابد با تو و دستهای تو در جیبم زندگی کنم

Picture of your face in an invisible locket

تصویری از صورت تو در یک قفل نامرئی

You said there was nothing in the world that could stop it

تو گفتی چیزی تو این دنیا نیست که بتونه متوقفش کنه

I had a bad feeling

من یه حس بدی دارم

And darling, you had turned my bed into a sacred oasis

و عزیزم٬ تو تخت منو تبدیل به یک مکان مقدس کردی

People started talking, putting us through our paces

مردم شروع به حرف زدن کردن و ما رو در مسیر پر سرعت قرار دادن

I knew there was no one in the world who could take it

میدونم هیچ کسی تو این دنیا نیست که بتونه عشق ما رو بگیره

I had a bad feeling

من یه حس بدی دارم

But we were dancing

اما ما داشتیم میرقصیدیم

Dancing with our hands tied, hands tied

رقص با دست های گره خوردمون به هم

Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم

Like it was the first time, first time

انگار این اولین بارمون بود٬ اولین بار

Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم

Dancing with our hands tied, hands tied

رقص با دست های گره خوردمون به هم

Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم

And I had a bad feeling

و من حس بدی دارم

But we were dancing

اما ما داشتیم میرقصیدیم

I, I loved you in spite of

با این وضعیت من عاشقت شدم

Deep fears that the world would divide us

ترس عمیق از اینکه دنیا میخواد ما رو از هم جدا کنه

So, baby, can we dance?

پس عزیزم میتونیم برقصیم؟

Oh, through an avalanche? And

اوه در مسیر یک بهمن؟ و

Say, say that we got it

بگو٬ بگو که ما میتونیم

I’m a mess, but I’m the mess that you wanted

من یه آشغالم٬ همون آشغالی که تو میخواهیش

Oh, ’cause it’s gravity

چون این جاذبست

Oh, keeping you with me, I–

که تو و منو در کنار هم نگه داشته

Could’ve spent forever with your hands in my pockets

میتونم تا ابد با تو و دستهای تو در جیبم زندگی کنم

Picture of your face in an invisible locket

تصویری از صورت تو در یک قفل نامرئی

You said there was nothing in the world that could stop it

تو گفتی چیزی تو این دنیا نیست که بتونه متوقفش کنه

I had a bad feeling

من یه حس بدی دارم

But we were dancing

اما ما داشتیم میرقصیدیم

Dancing with our hands tied, hands tied

رقص با دست های گره خوردمون به هم

Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم

Like it was the first time, first time

انگار این اولین بارمون بود٬ اولین بار

Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم

Dancing with our hands tied, hands tied

رقص با دست های گره خوردمون به هم

Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم

And I had a bad feeling

و من حس بدی دارم

But we were dancing

اما ما داشتیم میرقصیدیم

I’d kiss you as the lights went out

من دوست دارم مادامیکه چراغ ها خاموش میشه ببوسمت

Swaying as the room burned down

مادامیکه اتاق آتیش میگیره با هم برقصیم

Id hold you as the water rushes in

 دوست دارم مادامیکه آب به داخل هجوم میاره در آغوش بگیرم

If I could dance with you again

اگه بتونم دوباره باهات برقصم

Id kiss you as the lights went out

من دوست دارم مادامیکه چراغ ها خاموش میشه ببوسمت

Swaying as the room burned down

مادامیکه اتاق آتیش میگیره با هم برقصیم

I’d hold you as the water rushes in

 دوست دارم مادامیکه آب به داخل هجوم میاره در آغوش بگیرم

If I could dance with you again

اگه بتونم دوباره باهات برقصم

(Again!)

دوباره

Dancing with our hands tied, hands tied

رقص با دست های گره خوردمون به هم

(Oh)Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم

Like it was the first time, first time

انگار این اولین بارمون بود٬ اولین بار

Yeah, we were dancing(Oh)

آره ما داشتیم میرقصیدیم

Dancing with our hands tied, hands tied

(Dancing with our hands tied)

رقص با دست های گره خوردمون به هم

Yeah, we were dancing

آره ما داشتیم میرقصیدیم

And I had a bad feeling (had a bad feeling)

و من حس بدی دارم

But we were dancing

اما ما داشتیم میرقصیدیم

Hands tied, hands tied

دستهای گره خورده

(Dancing)

میرقصیدیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.