مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ The Lakes از Taylor Swift با متن و ترجمه

Is it romantic how all my elegies eulogize me?

آیا عاشقانه نیست اینگونه که این ظرافت‌ها منو ستایش میکنند?

I’m not cut out for all these cynical clones

من برای تمام این شبیه سازی های بدبینانه ساخته نشده ام

These hunters with cell phones

و برای این شکارچی ها با تلفن های همراهشون

Take me to the lakes where all the poets went to die

منو به کنار دریاچه هایی ببر که تمام شاعران در آن آرمیده اند

I don’t belong, and my beloved, neither do you

من به اینجا تعلق ندارم، و عشقِ من، تو هم نیز همینطور

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry

قله های دریاچه ی “ویندرمیر” مکان خوبی برای گریه کردن هستن

I’m setting off, but not without my muse

من میروم، ولی نه بدونِ الهه موسیقیم

What should be over burrowed under my skin

چیزی که باید تموم شده باشه الان زیر پوستم خاک شده

In heart-stopping waves of hurt

در امواج صدمه دیده قلبم که می ایستد

I’ve come too far to watch some namedropping sleaze

من راه زیادی رو برای تماشا کردن سوختن بعضی اسم ها اومدم

Tell me what are my words worth

بهم بگو ارزش حرفای من چقدره

Take me to the lakes where all the poets went to die

منو به کنار دریاچه هایی ببر که تمام شاعران در آن آرمیده اند

I don’t belong, and my beloved, neither do you

من به اینجا تعلق ندارم، و عشقِ من، تو هم نیز همینطور

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry

قله های دریاچه ی “ویندرمیر” مکان خوبی برای گریه کردن هستن

I’m setting off, but not without my muse

من میروم، ولی نه بدونِ الهه موسیقیم

I want auroras and sad prose

من سپیده دم و نوشته های غمگین رو میخوام

I want to watch wisteria grow right over my bare feet

من میخوام رشد گلهای اقاقیا رو روی پاهای برهنم ببینم

‘Cause I havent moved in years

چون من سالهاست که از جام تکون نخوردم

And I want you right here

و من تو رو اینجا میخوامت

A red rose grew up out of ice frozen ground

یه گل رز قرمز از زمین منجمد شده رشد میکنه

With no one around to tweet it

بدونه اینکه کسی باشه که بخواد راجبش توییت بزنه (در شبکه اجتماعی توییتر منظورشه)

While I bathe in cliffside pools

در حالی که من در استخر هایی که در صخره ها بودند حمام میکردم

With my calamitous love and insurmountable grief

با عشقی که پر از دردسر و غمی غیر قابل تحمله

Take me to the lakes where all the poets went to die

منو به کنار دریاچه هایی ببر که تمام شاعران در آن آرمیده اند

I don’t belong, and my beloved, neither do you

من به اینجا تعلق ندارم، و عشقِ من، تو هم نیز همینطور

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry

قله های دریاچه ی “ویندرمیر” مکان خوبی برای گریه کردن هستن

Im setting off, but not without my muse

من میروم، ولی نه بدونِ الهه موسیقیم

No, not without you

نه، بدون تو هرگز

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید