مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Invisible از Zara Larsson با متن و ترجمه

How many nights do you lie awake

چند شب است که بیدار می شوید

In the darkest place? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)

در تاریک ترین مکان؟ (ای-اوه-اوه ، اوه-اوه)

How many days do you shed the pain

چند روز است که تو درد می کشی

Of your darker days? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)

از روزهای تاریکت؟ (ای-اوه-اوه ، اوه-اوه)

All I know is

تنها چیزی که می دونم اینه

If happy lives a mile away

اگر خوشحال باشه یک مایل دورتر زندگی می کنه

A couple steps is all it takes

همه چیز چند قدم طول می کشه

If kindness lives in everyone

اگر مهربونی در همه زندگی می کند

Then all it takes isn’t enough

پس تموم آنچه که طول می کشه کافی نیست

Can’t touch it, see it (Oh-oh-oh)

نمی تونید اون رو لمس کنید ، اون رو ببینید (اوه اوه)

But you can always feel it (Oh-oh-oh)

اما شما همیشه می تونید اون رو احساس کنید (اوه اوه)

The greatest things youll ever know

بزرگترین چیزهایی که تا به حال می شناسید

Are invisible (Are invisible)

نامرئی هستند (نامرئی هستند)

How many words does it really take

واقا چند کلمه داره

(To make a change? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh

برای ایجاد یک تغییر؟ (ای-اوه-اوه ، اوه-اوه)

How many fights is it gonna take

چقدر دعوا می کنه

To convince what joy could bring? (Eh-oh-eh-oh, eh-oh)

برای متقاعد کردن ، چه شادی می تونه به وجود بیاره؟ (ای-اوه-اوه ، اوه-اوه)

All I know is

تنها چیزی که می دونم اینه

If happy lives a mile away

اگر خوشحال باشه یک مایل دورتر زندگی می کنه

A couple steps is all it takes

همه چیز چند قدم طول می کشه

If kindness lives in everyone

اگر مهربونی در همه زندگی می کند

Then all it takes isnt enough

پس تموم آنچه که طول می کشه کافی نیست

Can’t touch it, see it (Oh-oh-oh)

نمی تونید اون رو لمس کنید ، اون رو ببینید (اوه اوه)

(But you can always feel it (Oh-oh-oh

اما شما همیشه می تونید اون رو احساس کنید (اوه اوه)

The greatest things you’ll ever know

بزرگترین چیزهایی که تا به حال می شناسید

(Are invisible (Are invisible

نامرئی هستند (نامرئی هستند)

You can’t take it, steal it (Oh-oh-oh)

شما نمی تونید اون رو بگیرید ، اون رو دزدیدید (اوه اوه)

But you can always be it (Oh-oh-oh)

اما شما همیشه می تونید اینگونه باشید (اوه اوه)

The greatest things youll ever know

بزرگترین چیزهایی که تا به حال می شناسید

Are invisible (The greatest things you’ll ever know)

نامرئی هستند (بزرگترین چیزهایی که تاکنون می دانید)

They are invisible (Oh-oh-oh)

آنها نامرئی هستند (اوه اوه)

They are invisible (Oh-oh-oh)

آنها نامرئی هستند (اوه اوه)

They are invisible (Oh-oh-oh)

آنها نامرئی هستند (اوه اوه)

They are invisible

آنها نامرئی هستند

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید