مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Can’t Tame Her از Zara Larsson با متن و ترجمه

(Can’t change her, can’t blame her, can’t tame her)
(نمی‌تونی عوضش کنی، نمی‌تونی سرزنشش کنی، نمی‌تونی رامش کنی)

Don’t need no one, she can dance on her own
به کسی نیازی نداره، اون می‌تونه به تنهایی برقصه

Club is closin’, but she ain’t goin’ home
کلاب داره می‌بنده؛ اما اون قرار نیست بره خونه

Night is still young, where the hell will she go?
هنوز سر شبه، اون قراره کدوم جهنم‌دره‌ای بره؟

Nobody knows, nobody knows
هیشکی نمی‌دونه، هیشکی نمی‌دونه

Ain’t the first time ’cause I’ve seen her before
اولین‌بار نیست چون قبلا هم دیدمش

Smell her perfume as she walks through the door
وقتی داره از در خارج میشه، عطرش رو بو کن

I wanna know, where the hell will she go?
می خوام بدونم، اون قراره کدوم جهنم‌دره‌ای بره؟

Nobody knows, nobody-nobody knows
هیشکی نمی‌دونه، هیشکی، هیشکی نمی‌دونه

No, you can’t tame the girl
نه، تو نمی‌تونی رامش کنی

‘Cause she runs her own world
چون اون خودش دنیاشو می‌گردونه

So if she wants to party all night (All night)
پس اگه قراره اون تموم شبو مهمونی بگیره (تموم شب)

No, you can’t tame hеr, no
نه، تو نمی‌تونی رامش کنی، نه

And you can’t tie her down
و تو نمی‌تونی ببندیش

When thе night comes around
وقتی شب فرا می‌رسه

Said she gonna party all night (All night)
گفتم اون قراره تموم شبو مهمونی بگیره (تموم شب)

And you can’t change her
و تو نمی‌تونی عوضش کنی

Can’t blame her, can’t tame her
نمی‌تونی سرزنشش کنی، نمی‌تونی رامش کنی

Can’t tame her magic energy
نمی‌تونی اون انرژی جادوییش رو مهار کنی

She’s so magnetic, pulls you in every time (Every time)
اون انقدر مغناطیسیه که هربار تو رو به سمت خودش می‌کشه (هربار)

Every time (Every time)
هربار (هربار)

But she don’t care, she gonna do what she wants (She wants)
اما اون اصلا اهمیت نمیده، چون قراره هرکاری که دوست داره انجام بده (هرچی بخواد)

Because she never needed any reason (Reason)
چون اون هرگز به دلیلی نیاز نداره (دلیل)

Yeah, she a girl and she just wanna have fun, ooh-ooh
آره، اون همچین دختریه و دوست داره فقط حال کنه، اوه-اوه

No, you can’t tame the girl (You can’t tame her, no)
نه، تو نمی‌تونی رامش کنی (تو نمی‌تونی رامش کنی، نه)

‘Cause she runs her own world (Oh)
چون اون خودش دنیاشو می‌گردونه (اوه)

So if she wants to party all night (All night)
پس اگه قراره اون تموم شبو مهمونی بگیره (تموم شب)

No, you can’t tame her, no
نه، تو نمی‌تونی رامش کنی، نه

And you can’t tie her down
و تو نمی‌تونی ببندیش

When the night comes around (Around)
وقتی شب فرا می‌رسه (فرا برسه)

Said she gonna party all night (All night)
گفتم اون قراره تموم شبو مهمونی بگیره (تموم شب)

And you can’t change her
و تو نمی‌تونی عوضش کنی

Can’t blame her, can’t tame her
نمی‌تونی سرزنشش کنی، نمی‌تونی رامش کنی

(No)
(نه)

(No)
(نه)

And you can’t change her
و تو نمی‌تونی عوضش کنی

Can’t blame her, can’t tame her
نمی‌تونی سرزنشش کنی، نمی‌تونی رامش کنی

Don’t need no one, she can dance on her own
به کسی نیازی نداره، اون می‌تونه به تنهایی برقصه

Club is closin’, but she ain’t goin’ home
کلاب داره می‌بنده؛ اما اون قرار نیست بره خونه

Night is still young, where the hell will she go?
هنوز سر شبه، اون قراره کدوم جهنم‌دره‌ای بره؟

Nobody knows, nobody knows
هیشکی نمی‌دونه، هیشکی نمی‌دونه

Ain’t the first time ’cause I’ve seen her before
اولین‌بار نیست چون قبلا هم دیدمش

Smell her perfume as she walks through the door
وقتی داره از در خارج میشه، عطرش رو بو کن

I wanna know, where the hell will she go?
می‌خوام بدونم، اون قراره کدوم جهنم‌دره‌ای بره؟

Nobody knows, nobody-nobody knows
هیشکی نمی‌دونه، هیشکی، هیشکی نمی‌دونه

No, you can’t tame the girl
نه، تو نمی‌تونی رامش کنی

‘Cause she runs her own world (She runs her own world)
چون اون خودش دنیاشو می‌گردونه (اون خودش دنیاشو می‌گردونه)

So if she wants to party all night (If she wants to party all night)
پس اگه قراره اون تموم شبو مهمونی بگیره (اگه قراره تموم شبو مهمونی بگیره)

No, you can’t tame her, no
نه، تو نمی‌تونی رامش کنی، نه

And you can’t tie her down
و تو نمی‌تونی ببندیش

When the night comes around
وقتی شب فرا می‌رسه

Said she gonna party all night (All night)
گفتم اون قراره تموم شبو مهمونی بگیره (تموم شب)

And you can’t change her (You can’t)
و تو نمی‌تونی عوضش کنی (نمی‌تونی)

Cant blame her, can’t tame her (You can’t)
نمی‌تونی سرزنشش کنی، نمی‌تونی رامش کنی (نمی‌تونی)

(Cant tame the girl)
(نمی‌تونی رامش کنی)

(Can’t tame the girl)
(نمی‌تونی رامش کنی)

And you can’t change her
و تو نمی‌تونی عوضش کنی

Can’t blame her, can’t tame her
نمی‌تونی سرزنشش کنی، نمی‌تونی رامش کنی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید