مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Shut Up and Dance از WALK THE MOON با متن و ترجمه

“Oh don’t you dare look back.
او چطور جرات میکنی روتو از من برگردونی

Just keep your eyes on me.”
فقط نگاهت به من باشه

I said, “You’re holding back, “
من گفتم چرا جلو خودتو میگیری

She said, “Shut up and dance with me!”
اون گفت خفشو و با من برقص

This woman is my destiny
این خانم سرنوشت منه

She said, “Ooh-ooh-hoo,
او گفت اوه اوه

Shut up and dance with me.”
خفه شو و با من برقص

We were victims of the night
ما قربانی شب شدیم

The chemical, physical, kryptonite
مواد شیمیایی ، فیزیکی ، کریپتونیت

Helpless to the bass and the fading light
اسیر بیس شدیم توی نور کم

Oh, we were bound to get together,
او ما بهم دیگه گره خوردیم

Bound to get together.
بهم دیگه گره خوردیم

She took my arm,
اون بازمو گرفت

I don’t know how it happened.
من نمیدونم چه جوری اینا اتفاق افتاد

We took the floor and she said,
منو برد به زمین رقص گفت..

“Oh don’t you dare look back.
او چطور جرات میکنی روتو از من برگردونی

Just keep your eyes on me.”
فقط نگاهت به من باشه

I said, “You’re holding back, “
من گفتم چرا جلو خودتو میگیری
(که با من برقصی)

She said, “Shut up and dance with me!”
اون گفت خفشو و با من برقص

This woman is my destiny
این خانم سرنوشت منه

She said, “Ooh-ooh-hoo,
او گفت اوه اوه

Shut up and dance with me.”
خفه شو و با من برقص

A backless dress and some beat up sneaks
پشت لباست لخته و دستام دزدکی حرکت میکنن

My discothèque, Juliet teenage dream
دیسکوتیک من ، رویای نوجوانی ژولیت

I felt it in my chest as she looked at me
وقتی نگام کرد حسش کردم تو سینم

I knew we were bound to be together
من میدونم ما بهم دیگه گره خوردیم

Bound to be together
بهم دیگه گره خوردیم

She took my arm,
اون بازمو گرفت

I don’t know how it happened.
من نمیدونم چه جوری اینا اتفاق افتاد

We took the floor and she said,
منو برد به زمین رقص گفت

“Oh don’t you dare look back.
او چطور جرات میکنی روتو از من برگردونی

Just keep your eyes on me.”
فقط نگاهت به من باشه

I said, “You’re holding back, “
من گفتم چرا جلو خودتو میگیری

She said, “Shut up and dance with me!”
اون گفت خفشو و با من برقص

This woman is my destiny
این خانم سرنوشت منه

She said, “Ooh-ooh-hoo,
او گفت اوه اوه

Shut up and dance with me.”
خفه شو و با من برقص

Deep in her eyes
تو عمق چشماش

I think I see the future.
من فکر کنم اینده دیدم

I realize this is my last chance.
فهمیدم که این اخرین شانسمه

She took my arm,
اون بازمو گرفت

I don’t know how it happened.
من نمیدونم چه جوری اینا اتفاق افتاد

We took the floor and she said,
منو برد به زمین رقص گفت

“Oh don’t you dare look back.
او چطور جرات میکنی روتو از من برگردونی

Just keep your eyes on me.”
فقط نگاهت به من باشه

I said, “Youre holding back, “
من گفتم چرا جلو خودتو میگیری

She said, “Shut up and dance with me!”
اون گفت خفشو و با من برقص

This woman is my destiny
این خانم سرنوشت منه

She said, “Ooh-ooh-hoo,
او گفت اوه اوه

Shut up and dance with me.”
خفه شو و با من برقص

dont you dare look back.
او چطور جرات میکنی روتو از من برگردونی

Just keep your eyes on me.”
فقط نگاهت به من باشه

I said, “Youre holding back, “
من گفتم چرا جلو خودتو میگیری
(که با من برقصی)

She said, “Shut up and dance with me!”
اون گفت خفشو و با من برقص

This woman is my destiny
این خانم سرنوشت منه
She said, “Ooh-ooh-hoo,
او گفت اوه اوه
Shut up and dance with me.”
خفه شو و با من برقص

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید