مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ What’s Next از Drake و با متن و ترجمه

بازدید 1409

Ayy, woah

اییی، وااوه

Ayy, ayy

اییی، اییی

Yeah

آره

I’m makin’ a change today

من امروز یه تغییر ایجاد میکنم

The liquor been takin’ the pain away

این الکل منو از دردی که تو سینم هست رها میکنه

I heard you was givin’ your chain away

من شنیدم تو قدرتتو به باد دادی

That’s kinda like givin’ your fame away

این یه جورایی مثل اینه که شهرتتو به باد بدی

What’s wrong with you?

تو چه مرگته؟

I sit in a box where the owners do

من نشستم در یک باکس جایی که مالک ها میشینن

A boss is a role that I’ve grown into

نقش ریاست سمتیه که من باهاش بزرگ شدم

I love you to death but I told you the truth

من تا سرحد مرگ دوست دارم اما واقعیتو بهت گفتم

I can’t just be with you and only you

من فقط نمیتونم باهات باشم و فقط نمیتونم با تو باشم

Yeah, I got one, Virgil got one and that there is the only two

آره من یه دونشو دارم و ویرجیل یکی دیگشو داره که رو هم میشه دوتا

Man, how many times have I shown improvement?

پسر چند بار دیگه ترقی رو بهت نشون دادم؟

How many nights I been, woah

میدونی چندین شب من در حال

Swervin’ them potholes

رد کردن دست اندازها بودم

Not tryna f–k up the wheels on the road, okay

سعی نمیکردم چرخ های ماشینمو در مسیر داغون کنم، اوکی

Funny how life goes

گذشت زندگی چقدر خنده داره

He thought he was sick, now he wipin’ his nose, okay

اون فکر کرد خیلی باحاله اما در آخر گند زد، اوکی

Soon as you give ’em your soul

به محض اینکه تو روحتو بدی به اونا

You blow up and they say you sellin’ your soul, okay

تو گند زدی به زندگیت و اونا میگن تو روحتو فروختی، اوکی

Thеy want my life exposed

مردم میخوان زندگی من در معرض دید باشه

Thеy wanna know about the highs and lows

مردم میخوان بالا پایین زندگی منو بدونن

Well, summer, all I did was rest, okay?

خب، تمام کاری که در تابستون کردم، استراحت بود، اوکی؟

And New Year’s, all I did was stretch, okay?

تمام کاری که در سال نو کردم ورزش کششی بود، اوکی؟

And Valentine’s Day, I had s–, okay?

در روز ولنتاین من رابطه داستم، اوکی؟

We’ll see what’s ’bout to happen next

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد

Okay? Okay? Okay?

اوکی؟ اوکی؟ اوکی؟

We’ll see what’s ’bout to happen next

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد

Okay? Okay? Okay?

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد

We’ll see what’s ’bout to happen, ayy, ayy

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد، اییی، اییی

We’ll see what’s ’bout to happen, ayy

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد، اییی

We’ll see what’s ’bout to happen

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد

I’m makin’ a change today

من امروز یه تغییر ایجاد میکم

The liquor been takin the pain away

این الکل منو از دردی که تو سینم هست رها میکنه

I heard you was givin’ your chain away

من شنیدم تو قدرتتو به باد دادی

That’s kinda like givin’ your fame away

این یه جورایی مثل اینه که شهرتتو به باد بدی

What’s wrong with you?

چه مرگته تو؟

I sit in a box where the owners do

من نشستم در یک باکس جایی که مالک ها میشینن

A boss is a role that I’ve grown into

نقش ریاست سمتیه که من باهاش بزرگ شدم

I love you to death but I told you the truth

من دوست دارم بمیری اما واقعیتو بهت گفتم

Ayy, yeah

ایی، آره

I got one, lawyer got one and that there is the only two

من یه دونه دارم، وکیل هم یدونه داره، رو هم رفته میشه دوتا

Man, how many times have I told you the truth?

پسر چند بار بهت حقیقتو گفتم؟

Man, how many nights I been, woah

پسر میدونی چندین شب من در حال

Swervin’ them potholes

رد کردن دست اندازها بودم

Not tryna f–k up the wheels or f–k up the deals

سعی ندارم گند بزن به چرخای ماشین یا معامله رو خراب کنم

I’m posted in Stockholm

من در استکهلم ماموریت داشتم

It’s me, the owls and the twins, it’s only the real

من، جغدها و دوقولو ها، این واقعیته

I’m movin’ way too humble

من خیلی فروتنم

Weezy had handed it off, I still got no fumbles

ویزی حریف ها رو رد کرد و من هنوز توپمو لو نداد

I’m on the hot one hundo, numero uno

من صد در صد احساس خوبی دارم، نامبر وان

This one ain’t come with a bundle

این شخص با یه بقچه نیومده

I’m in the Wynn, a million in chocolate chips

من در وینم، یک میلیون شکلات چیپسی

And that’s just how my cookie crumble

و این جوریه که کوکی های من له میشه

I put a skirt on a whip and a crown on the six

من یک دامن داخل ماشین گذاشتم و یک تاج روی شیش

But there’s no need to dress up the numbers

اما نیازی نیست به اعداد لباس بپوشونیم

Ayy, ayy, yeah

اییی، اییی، آره

But I guess they must have they reasons

اما فکر کنم اونا دلایل خودشونو دارن

They wanna know how I’m livin’ my day-to-day life in the regular season

اونا میخوان بدونن من در یک فصل چجوری روزهامو پشت سر میذارم و زندگی میکنم

Well, summer, all I did was rest, okay?

خب، تمام کاری که در تابستون کردم، استراحت بود، اوکی؟

And New Year’s, all I did was stretch, okay?

تمام کاری که در سال نو کردم ورزش کششی بود، اوکی؟

And Valentines Day, I had s–, okay?

در روز ولنتاین من رابطه داستم، اوکی؟

We’ll see what’s ’bout to happen next

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد

Okay? Okay? Okay?

اوکی؟ اوکی؟ اوکی؟

We’ll see what’s ’bout to happen next

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد

Okay? Okay? Okay?

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد

We’ll see what’s ’bout to happen, ayy, ayy

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد، اییی، اییی

We’ll see what’s ’bout to happen, ayy

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد، اییی

We’ll see what’s ’bout to happen

حالا ببینیم بعدها چی پیش میاد

I’m makin’ a change today

من امروز یه تغییر ایجاد میکم

The liquor been takin’ the pain away

این الکل منو از دردی که تو سینم هست رها میکنه

I heard you was givin’ your chain away

من شنیدم تو قدرتتو به باد دادی

Thats kinda like givin’ your fame away

این یه جورایی مثل اینه که شهرتتو به باد بدی

What’s wrong with you?

چه مرگته تو؟

I sit in a box where the owners do

من نشستم در یک باکس جایی که مالک ها میشینن

A boss is a role that I’ve grown into

نقش ریاست سمتیه که من باهاش بزرگ شدم

I love you to death but I told you the truth

من دوست دارم بمیری اما واقعیتو بهت گفتم

I–

من

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید