مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Toosie Slide از Drake و با متن و ترجمه

Black leather glove, no sequins

دستکش چرمی سیاه، بدون پولک

Buckles on the jacket, it’s Alyx shit

سگک روی جاکت، آلیکسه (مارک جاکت)

Nike crossbody, got a piece in it

کیف کراسبادی نایکی، یه چیزی توشه

Got a dance, but it’s really on some street shit

باید رقصید، ولی واقعا تو یه خیابون واقعی

Imma show you how to get it

میخوام بهت نشون بدم چجوری برقصی

It go right foot up, left foot, slide

پای راست بالا، پای چپ اسلاید ( اسم یه حرکت رقص)

Left foot up, right foot, slide

پای چپ بالا، پای راست اسلاید

Basically, I’m sayin’ either way, we ’bout to slide, ayy

به طور ساده دارم میگم ما باید برقصیم و اسلاید کنیم

Can’t let this one slide, ayy

این یه اسلاید کافی نیست، آیی

Don’t you wanna dance with me? No?

میخوای با من برقصی؟ نه؟

I could dance like Michael Jackson

میتونم برقصم مثل مایکل جکسون

I could give you thug passion

میتونم بهت شور و هیجان بدم

It’s a Thriller in the trap where we from

(این یه هیجان تو ترپه که ما از اونجا اومدیم ( اشاره به آلبوم مایکل جکسون

Baby, don’t you wanna dance with me? No?

عزیزم، نمیخوای با من برقصی؟ نه؟

I could dance like Michael Jackson

میتونم برقصم مثل مایکل جکسون

I could give you satisfaction

میتونم متقاعدت کنم

And you know we out here every day with it

(و تو میدونی که ما با اینا هر روز بیرونیم ( برای رقصیدن

I’ma show you how to get it

من بهت نشون میدم که چجوری برقصی

It go right foot up, left foot, slide

(پای راست بالا، پای چپ اسلاید ( اسم یه حرکت رقص

Left foot up, right foot, slide

پای چپ بالا پای راست اسلاید

Basically, I’m sayin’, either way, we ’bout to slide, ayy

در واقع، من میگم ، یا به هر صورت، ما به اسلایدها می پردازیم، آیی

Can’t let this one slide, ayy (Who’s bad?)

نمییشه این یه اسلایدو انجام نداد، آیی آدم بده کیه؟

Two thousand shorties wanna tie the knot, ayy, yeah

دو هزار تا دختر خوشگل میخوان گره رو گره بزنن (آیی، آره)

Two hundred shooters on my brother’s block, woah, yeah

دویصد شوتر با تفنگ جای خونه برادرمن (وای، آره)

Petal off a rose like I love her not, maybe not

گلبرگ گل رز مثل من که اونو دوست دارم، شاید نه

I don’t know what’s wrong with me, I can’t stop, woah, yeah

نمی دانم چه مشکلی در من است، نمی تونم متوقف بشم، وای، آره

Won’t stop, woah, yeah, never stop

متوقف نخواهد شد، وای، بله، هرگز متوقف نشوید

Got so many opps, I be mistakin’ opps for other opps

مشکلات زیادی وجود داره، من اشتباه میکنم واسه مشکلات دیگر

Got so many people that I love out of troubled spots

به تعداد زیادی از مردم رسیده ام که دوست دارم از مشکلات خلاص شن

Other than the family I got, it’s either you or me

به غیر از خانواده ای که من گرفتم، این شما یا شما هستید

That’s just how I think, it’s either you or me

این دقیقاً همانطور است که فکر می کنم، این شما یا من است

This life got too deep for you, baby

این زندگی برای شما خیلی عمیق شد، عزیزم

Two or three of us about to creep where they stayin’

دو یا سه نفر از ما قصد داریم که در آنجا بمانند

Black leather glove, no sequins

دستکش چرمی سیاه، بدون پولک

Buckles on the jacket, it’s Alyx shit

سگک روی جاکت، آلیکسه (مارک جاکت)

Nike crossbody, got a piece in it

کیف کراسبادی نایکی، یه چیزی توشه

Got a dance, but it’s really on some street shit

باید رقصید، ولی واقعا تو یه خیابون واقعی

Imma show you how to get it

میخوام بهت نشون بدم چجوری برقصی

It go right foot up, left foot, slide

(پای راست بالا، پای چپ اسلاید ( اسم یه حرکت رقص

Left foot up, right foot, slide

پای چپ بالا، پای راست اسلاید

Basically, I’m sayin’ either way, we ’bout to slide, ayy

به طور ساده دارم میگم ما باید برقصیم و اسلاید کنیم

Can’t let this one slide, ayy (Who’s bad?)

نمییشه این یه اسلایدو انجام نداد، آیی آدم بده کیه؟

Toosie slide, then I hit it double-time

توزی اسلاید، سپس من اون رو دو بار ضربه می زنم

Then I hit a spin ’cause we spun their block a couple times

سپس من به چرخش برخورد کردم، زیرا ما دو بار به بلوک آنها می چرخیم

If it’s not the right time, there’ll always be another time

اگر زمان مناسبی نباشد، همیشه زمان دیگری خواهد بود

I’m not even trippin’

من حتی سکندری نیستم

We’ll just see ’em in the summertime, woah, yeah

فقط تابستان خواهیم دید، وای، آره

Can’t describe the pressure I be puttin’ on myself, yeah

نمی توانم فشارهایی را که به من تحمیل می شود، توصیف کنم، بله

Really, I just can’t afford to lose nobody else, yeah

واقعاً، من فقط نمی توانم کسی را از دست بدهم، بله

If they movin’ shaky, we’ll just do this shit ourselves, woah

اگر آنها لرزان باشند، ما خودمان این کار را انجام می دهیم، وای

If I’m movin’ shaky, Chubbs’ll do this shit himself, yeah

اگر من لرزان باشم، چاببس خودش این گه را انجام می دهد، بله

Solo niggas, only YOLO, for real

نیگاهای انفرادی، فقط یولو، برای واقعیت است

Heard a lot about you but we don’t know for real

چیزهای زیادی راجع به شما می شنویم اما واقعاً نمی دانیم

Next time, guarantee the truthll get revealed

دفعه بعد، حقیقت را آشکار کنید

Black leather gloves, no sequins, yeah

دستکش چرمی سیاه، بدون پولک، بله

Buckles on the jacket, it’s Alyx shit

سگک روی جاکت، آلیکسه (مارک جاکت)

Nike crossbody, got a piece in it

کیف کراسبادی نایکی، یه چیزی توشه

Got a dance, but it’s really on some street shit

باید رقصید، ولی واقعا تو یه خیابون واقعی

I’ma show you how

من به شما نشان می دهم که چگونه

It go right foot up, left foot, slide

(پای راست بالا، پای چپ اسلاید ( اسم یه حرکت رقص

Left foot up, right foot, slide

پای چپ بالا پای راست اسلاید

Basically, Im sayin’ either way we ’bout to slide, ayy

به طور ساده دارم میگم ما باید برقصیم و اسلاید کنیم

Can’t let this one slide, ayy

این یه اسلاید کافی نیست، آیی

Don’t you wanna dance with me? No?

میخوای با من برقصی؟ نه؟

I could dance like Michael Jackson (Jackson)

من می توانم مثل مایکل جکسون برقصم

I could give you thug passion (Passion)

(من می توانم به شما شور و هیجان (شور

It’s a Thriller in the trap where we from (Where we from)

(این یه هیجان تو ترپه که ما از اونجا اومدیم ( اشاره به آلبوم مایکل جکسون) (از کجا هستیم

Baby, don’t you wanna dance with me? No?

عزیزم، نمیخوای با من برقصی؟ نه؟

I could dance like Michael Jackson (Jackson)

من می توانم مثل مایکل جکسون برقصم

I could give you satisfaction (‘Faction)

(من می توانم رضایت شما را بدست بیارم (جناح

And you know we out here every day with it

(و تو میدونی که ما با اینا هر روز بیرونیم ( برای رقصیدن

Ima show you how to get it

من بهت نشون میدم که چجوری برقصی

It go right foot up, left foot, slide

(پای راست بالا، پای چپ اسلاید ( اسم یه حرکت رقص

Left foot up, right foot, slide

پای چپ بالا، پای راست اسلاید

Basically, I’m sayin’ either way we ’bout to slide

به طور ساده دارم میگم ما باید برقصیم و اسلاید کنیم

(Who’s bad?)

چه کسی بد است؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید