مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Anything but Ordinary از Avril Lavigne با متن و ترجمه

بازدید 166

Sometimes I get so weird

بعضی وقتا خیلی عجیب غریب میشم

I even freak myself out

میتونم حتی خودمو هم بترسونم

I laugh myself to sleep It’s my lullaby

تا وقتی که خوابم بگیره میخندم, این لالایی منه

Sometimes I drive so fast

بعضی وقتا خیلی تند میرونم

Just to feel the danger

فقط به این خاطر که خطر رو حس کنم

I wanna scream It makes me feel alive

میخوام جیغ بزنم این باعث میشه که احساس زنده بودن کنم

Is it enough to love?

این برای عشق ورزیدن کافیه؟

Is it enough to breathe?

این برای نفس کشیدن کافیه؟

Somebody rip my heart out

یه نفر قلبمو پاره کنه و بکشه بیرون

And leave me here to bleed

و منو اینجا رها کنه تا خونریزی کنم

Is it enough to die?

این برای مردن کافیه؟

Somebody save my life

یه نفر زندگیمو نجات بده

I’d rather be anything but ordinary please

ترجیح میدم که هر چیزی باشم به جز معمولی, لطفا

And To walk within the lines

و راه رفتن بین خطوط (پیروی از همه ی قوانین و قوائد)

Would make my life so boring

زندگیمو خیلی کسل کننده میکنه

I want to know that I Have been to the extreme ,Yeah

میخوام بدونم که تا بی نهایت رفتم, آره

So knock me off my feet

پس اونقدر تحت تأثیر قرارم بده که پاهام بی حس بشن

Come on now give it to me

زود باش بیا بهم بدش

Anything to make me feel alive

هر چیزی که باعث شه احساس زنده بودن کنم

Is it enough to love?

این برای عشق ورزیدن کافیه؟

Is it enough to breathe?

این برای نفس کشیدن کافیه؟

Somebody rip my heart out

یه نفر قلبمو پاره کنه و بکشه بیرون

And leave me here to bleed

و منو اینجا رها کنه تا خونریزی کنم

Is it enough to die?

این برای مردن کافیه؟

Somebody save my life

یه نفر زندگیمو نجات بده

I’d rather be anything but ordinary please

ترجیح میدم که هر چیزی باشم به جز معمولی, لطفا

I’d rather be anything but ordinary please

ترجیح میدم که هر چیزی باشم به جز معمولی, لطفا

Let down your defences,Use no common sense

دفاعیاتت رو کنار بذار, از شعورت استفاده نکن

If you look you will see that this world is a beautiful

اگر نگاه کنی میفهمی که این دنیا یه

accident turbulent suculent ,opulent permanent, no way

تصادف زیبا و یه آشفته بازار همیشگیه, نه امکان نداره

I wanna taste it Don’t wanna waste it away

میخوام بچشمش نمیخوام حرومش کنم

Sometimes I get so weird

بعضی وقتا خیلی عجیب غریب میشم

I even freak myself out

میتونم حتی خودمو هم بترسونم

I laugh my self to sleep ,It’s my lullaby

تا وقتی که خوابم بگیره میخندم, این لالایی منه

Is it enough to love?

این برای عشق ورزیدن کافیه؟

Is it enough to breathe?

این برای نفس کشیدن کافیه؟

Somebody rip my heart out

یه نفر قلبمو پاره کنه و بکشه بیرون

And leave me here to bleed

و منو اینجا رها کنه تا خونریزی کنم

Is it enough to die?

این برای مردن کافیه؟

Somebody save my life

یه نفر زندگیمو نجات بده

Id rather be anything but ordinary please

ترجیح میدم که هر چیزی باشم به جز معمولی, لطفا

Is it enough?

این کافیه؟

Is it enough to die?

این برای مردن کافیه؟

Somebody save my life

یه نفر زندگیمو نجات بده

Id rather be anything but ordinary please

ترجیح میدم که هر چیزی باشم به جز معمولی, لطفا

I’d rather be anything but ordinary please

ترجیح میدم که هر چیزی باشم به جز معمولی, لطفا

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.