مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Bad Girl از Avril Lavigne و Marilyn Manson با متن و ترجمه

بازدید 290

Just lay your head in daddy′s lap‚ You are a bad girl

فقط سرت رو بذار روی پاهای بابایی، تو دختر بدی هستی

Bad girl (1-2-3-4)

دختر بد(1 2 3 4)

Hey‚ hey I will let you walk all over me‚

هی، هی من میذارم باهام بد رفتار کنی (ازم سو استفاده کنی)

me You know that I am a little tease‚ tease

من میدونی که یه ذره طناز هستم، طناز

But I wanna play there please‚

ولی میخوام اونجا بازی کنم خواهش میکنم،

please You know you

خواهش میکنم تو میدونی

know you know I am crazy

میدونی میدونی من دیوونه هستم

I just wanna be your baby You

من فقط میخوام عزیزت باشم، میتونی با

can f*u*ck me‚ you can play me

من بخ*وابی (از اون لحاظ)، میتونی باهام بازی کنی

You can love and you can hate me 

میتونی عاشقم باشی میتونی ازم متنفر باشی 

Miss me‚ miss me‚ now you wanna kiss me

دلت برام تنگ شده، دلت برام تنگ شده، حالا میخوای من رو ببوسی

Choke me because I said so

منو خفه کن چون گفتم که

Stroke me and feed my ego

منو نوازش کن و راضیم کن

I have been a bad girl‚ don′t you

من دختر بدی بودم، نمیدونی؟

know? (Don′t tell me what to do)

 (به من نگو چیکار کنم)

Come get it now or never I

بیا بگیرش حالا یا هیچ وقت

will let you do whatever

بهت اجازه میدم هر کاری بکنی

I will be your bad girl‚

دختر بدت خواهم شد

here we go (1-2-3-4)

 (1 2 3 4) برو که بریم

Miss me‚ miss me‚ now you wanna

دلت برام تنگ شده، دلت برام تنگ شده، حالا

kiss me (You are a bad girl)

میخوای من رو ببوسی (تو دختر بدی هستی)

Baby‚ You know I want a

عزیزم، میدونی میخوام

little taste‚ taste

یکمی بچشم (تجربه کنم)

So let me take you all the

پس بذار همه راه رو ببرمت(تا آخر خط ببرمت)

way‚ way You know you′ll never be the same‚ same

میدونی که هرگز اینطوری نخواهی بود(مثل همیشه)

(You fu*ck*in bad girl!) One night

یه شب (تو لعنتی دختر بدی هستی!)

You won′t forget the rest of your life

بقیه زندگیت رو فراموش نخواهی کرد پس

So come on over to the wild side

بیا وارد دنیای وحشی و هیجانی بدون ترس شو

Buckle up and‚ baby‚ hold on tight

کمربندت رو ببند و، عزیزم، محکم بشین

Miss me‚ miss me‚ now

دلت برام تنگ شده، دلت برام تنگ

you wanna kiss me

شده، حالا میخوای من رو ببوسی

We both know that you love

هردومون میدونم که تو عاشق من

me ′Cos I am so bad!

هستی چون من خیلی دختر بدی هستم!

Choke me because I said so

منو خفه کن چون گفتم که

Stroke me and feed my ego

منو نوازش کن و راضیم کن

I have been a bad girl‚ don′t you know? (Don′t tell me what to do)

من دختر بدی بودم، نمیدونی؟

(به من نگو چیکار کنم)

Come get it now or never I

بیا بگیرش حالا یا هیچ وقت

will let you do whatever

بهت اجازه میدم هر کاری بکنی

I will be your bad girl‚

دختر بدت خواهم شد،

here we go (1-2-3-4)

 (1 2 3 4) برو که بریم

I have been a bad girl

من دختر بدی بودم

I have got your bad girl

من دختر بدی بودم

Choke me because I said so

منو خفه کن چون گفتم که

Stroke me and feed my ego

منو نوازش کن و راضیم کن

I have been a bad girl‚ don′t you

من دختر بدی بودم، نمیدونی؟

know? (Dont tell me what to do)

 (به من نگو چیکار کنم)

Come get it now or never I

بیا بگیرش حالا یا هیچ وقت

will let you do whatever

بهت اجازه میدم هر کاری بکنی

I will be your bad girl‚

دختر بدت خواهم شد

here we go (1-2-3-4)

 (1 2 3 4) ، برو که بریم

Bad bad bad girl

دختر بدِ بدِ بد

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.