مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Goddess از Avril Lavigne با متن و ترجمه

بازدید 1016

Dark times, hard times

روزهای تاریک، لحظات سخت

I didn’t know who I was for a minute

من برای یک دقیقه هم نفهمیدم کی هستم

I didn’t know where I was, I was in it

نمیدونستم کجام، من اونجا بودم

I was lost ’til you found me

من گم شده بودم تا وقتی که تو پیدام کردی

Days passed, weeks flashed

روزها سپری شدن، هفته ها به سرعت گذشتن

I didn’t know anyone who would get it

من نمیدونستم کی میخواد وارد زندگیم بشه

I thought I knew about love, had to admit it

من فکر کردم میدونم عشق چیه، مجبورم قبولش کنم

I was lost ’til you found me

من گم شده بودم تا وقتی که تو پیدام کردی

You’re what I was hoping for

تو تنها چیزی هستی که من در امید بدست آوردنشم

All I dreamed of and more

تمام چیزی که راجبش خیال پردازی کردم و بیشتر

You’re what I’m looking for

تو اون کسی هستی که من دنبالشم

He treats me like a goddess, goddess

اون مثل یه الهه باهام رفتار میکنه، الهه

He thinks I’m sexy in my pajamas

اون فکر میکنه من در لباس خواب گشادم جذابم

The more I am a hot mess, the more he goes bananas

همونقدری که من خلم  اونم دیوونه هست

He treats me like I’m a goddess

اون مثل یه الهه باهام رفتار میکنه

To be honest, honest

اگه بخوام روراست باشم، روراست

I didn’t know how bad that I want this

من نمیدونستم چقدر شدید میخوام

Hard to keep it modest, thinks my body’s flawless

اینکه باحیا پیش خودم نگهش دارم سخته، اون فکر میکنه بدن من بینقصه

He treats me like I’m a goddess

اون مثل یه الهه باهام رفتار میکنه

I was wait, I was wait, I was waitin’

من صبر کردم، من صبر کردم، من صبر کردم

Every day, every night, I would stay in

هر روز، هرشب، من میخوام پاش بمونم

Now I’m safe and awake and I say

حالا حالم خوبه و  بیدارم و میگم

He treats me like I’m a goddess

اون مثل یه الهه باهام رفتار میکنه

Good times, bad times

لحظات خوب، لحظات بد

By my side, he’s so sweet, he’s so giving

در کنار من، اون خیلی شیرینه، اون خیلی بخشنده عشقه

I thought I’d lived, but you can’t call that living

من فکر میکردم دارم زندگی میکنم، اما نمیتونی اسمه اون رو زندگی کردن بذاری

I was lost ’til you found me

من گم شده بودم تا وقتی که تو پیدام کردی

You’re what I was hoping for

تو تنها چیزی هستی که من در امید بدست آوردنشم

All I dreamed of and more

تمام چیزی که راجبش خیال پردازی کردم و بیشتر

You’re what I’m looking for

تو اون کسی هستی که من دنبالشم

He treats me like a goddess, goddess

اون مثل یه الهه باهام رفتار میکنه، الهه

He thinks I’m sexy in my pajamas

اون فکر میکنه من در لباس خواب گشادم جذابم

The more I am a hot mess, the more he goes bananas

همونقدری که من خلم  اونم دیوونه هست

He treats me like I’m a goddess

اون مثل یه الهه باهام رفتار میکنه

To be honest, honest

اگه بخوام روراست باشم، روراست

I didn’t know how bad that I want this

من نمیدونستم چقدر شدید میخوام

Hard to keep it modest, thinks my body’s flawless

اینکه باحیا پیش خودم نگهش دارم سخته، اون فکر میکنه بدن من بینقصه

He treats me like I’m a goddess

اون مثل یه الهه باهام رفتار میکنه

I was wait, I was wait, I was waitin’

من صبر کردم، من صبر کردم، من صبر کردم

Every day, every night, I would stay in

هر روز، هرشب، من میخوام پاش بمونم

Now I’m safe and awake and I say

حالا حالم خوبه و  بیدارم و میگم

He treats me like I’m a goddess

اون مثل یه الهه باهام رفتار میکنه

I was wait, I was wait, I was waitin’

من صبر کردم، من صبر کردم، من صبر کردم

Every day, every night, I would stay in

هر روز، هرشب، من میخوام پاش بمونم

Now I’m safe and awake and I say

حالا حالم خوبه و  بیدارم و میگم

He treats me like I’m a goddess

اون مثل یه الهه باهام رفتار میکنه

Like I’m a goddess, oh

انگار من یک الهه هستم

Ha, ah, ha, like I’m a goddess, oh

انگار من یک الهه هستم

He treats me like a goddess

اون مثل یک الهه باهام رفتار میکنه

I was wait, I was wait, I was waitin’

من صبر کردم، من صبر کردم، من صبر کردم

Every day, every night, I would stay in

هر روز، هرشب، من میخوام پاش بمونم

(And you know Im a goddess)

و تو میدونی من یک الهه هستم

Now I’m safe and awake and I say

He treats me like I’m a goddess

اون مثل یک الهه باهام رفتار میکنه

I was wait, I was wait, I was waitin’

من صبر کردم، من صبر کردم، من صبر کردم

Every day, every night, I would stay in

هر روز، هرشب، من میخوام پاش بمونم

Now Im safe and awake and I say

حالا حالم خوبه و  بیدارم و میگم

He treats me like I’m a goddess

He treats me like I’m a goddess

اون مثل یک الهه باهام رفتار میکنه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید