مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Bright از Avril Lavigne با متن و ترجمه

بازدید 1168

Everything is numb

همه چیز بی حسه

I’ve lost all the feelings in my bones

من تمام احساساتی که در بدنم بود رو از دست دادم

Got no place to go

جایی برای رفتن دارم

Now I got nobody calling

حالا کسی رو ندارم که صدام بزنه

I’ve been sleepin’ through the days and nights

من شب و روز میخوابیدم

I’ve been feelin’ I can’t even fight for things that

Used to get me feeling so alive

حس میکردم حتی نمیتونم برای چیزی که قبلا حس سرزنده بودن بهم میداد بجنگم

And I’m feelin’ li-li-li-like

و من حس میکنم

I’m just another shootin’ star

من فقط یک ستاره دنبال داره دیگه ای هستم

Disappearing in the dark

که در تاریکی محو میشه

Oh, when we fall, we fall so hard

اوه، وقتی ما سقوط میکنیم ،خیلی محکم به زمین میخوریم

Gotta look up, just to catch that light

باید بالا رو نگاه کنم تا فقط اون نور رو پیدا کنم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی پررنگ میدرخشیم

Burning, burning bright

Burning bright

Burning, burning bright

پررنگ میدرخشیم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی زیبا میدرخشیم

Burning, burning bright

Burning bright

Burning, burning bright

پررنگ میدرخشیم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی پررنگ میدرخشیم

‘Til I’m, ’til I’m

تا وقتی که من

Bright

بدرخشم

Waking up alone

تنها از خواب بیدار میشم

Feeling like I’m somewhere in between

حس میکنم در هوا معلقم

Everything I know

تمام چیزی که میدونم

Slowly coming back to meet me

کم کم یادم میاد

I’ve been sleepin’ through the days and nights

من شب و روز میخوابیدم

I’ve been feelin’ I can’t even fight for things that

Used to get me feeling so alive

حس میکردم حتی نمیتونم برای چیزی که قبلا حس سرزنده بودن بهم میداد بجنگم

And I’m feelin’ li-li-li-like

و من حس میکنم

I’m just another shootin’ star

من فقط یک ستاره دنبال داره دیگه ای هستم

Disappearing in the dark

که در تاریکی محو میشه

Oh, when we fall, we fall so hard

اوه، وقتی ما سقوط میکنیم ،خیلی محکم به زمین میخوریم

Gotta look up, just to catch that light

باید بالا رو نگاه کنم تا فقط اون نور رو پیدا کنم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی پررنگ میدرخشیم

Burning, burning bright

Burning bright

Burning, burning bright

پررنگ میدرخشیم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی زیبا میدرخشیم

Burning, burning bright

Burning bright

Burning, burning bright

پررنگ میدرخشیم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی پررنگ میدرخشیم

‘Gotta look up, just to catch that light

باید بالا رو نگاه کنم تا فقط اون نور رو پیدا کنم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی پررنگ میدرخشیم

Burning, burning bright

Burning bright

Burning, burning bright

پررنگ میدرخشیم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی زیبا میدرخشیم

Burning, burning bright

Burning bright

Burning, burning bright

پررنگ میدرخشیم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی پررنگ میدرخشیم

I’ve gotta find the light inside of me

من باید نور درونم رو پیدا کنم

I’ve gotta fight the fight, that’s up to me

من باید بجنگم در جنگی که باید بجنگم

I’m gonna take back all my dreams

من میخوام تمام رویاهام رو برگردونم

And I-I-I-I

و من

Find the light, and I believe

نور رو پیدا کنم و باورش کنم

I’ve gotta fight the fight to set me free

من باید در جنگی که منو آزاد میکنه بجنگم

I’ve gotta find the light inside of me

من باید نور درونمو پیدا کنم

Im just another shootin’ star

من فقط یک ستاره دنبال داره دیگه ای هستم

Disappearing in the dark

که در تاریکی محو میشه

Oh, when we fall, we fall so hard

اوه، وقتی ما سقوط میکنیم ،خیلی محکم به زمین میخوریم

Gotta look up, just to catch that light

باید بالا رو نگاه کنم تا فقط اون نور رو پیدا کنم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی پررنگ میدرخشیم

Burning, burning bright

Burning bright

Burning, burning bright

پررنگ میدرخشیم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی زیبا میدرخشیم

Burning, burning bright

Burning bright

Burning, burning bright

پررنگ میدرخشیم

Out of the darkness, we burn so bright

بیرون از تاریکی ما خیلی پررنگ میدرخشیم

‘Til Im, ’til I’m

تا وقتی که من

Bright

بدرخشم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.