مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Bridges از Broods با متن و ترجمه

بازدید 164

I gave you one mitune

بهت یه دقیقه وقت دادم

When you needed an hour

وقتی تو به یک ساعت احتیاج داشتی

Just to push it aside

تا فقط بزنیش کنار

Instead of leaving it behind you

به جای اینکه پشت سرت رهاش کنی

If any word that I said

اگه هر حرفی که میزدم

Could have made you forget

میتونست تو رو مجبور به فراموش کردن کنه

I’d have given you them all

همه اشون رو بهت میگفتم

But it was all in your head

اما همه ی این ها فقط توی سرت بود

(حرفی به من نزدی)

And we’re burning all the bridges now

و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

Watching them go up in flames

سوختنشون رو در شعله ها نگاه میکنیم

No way to build them up again

هیچ راهی برای از دوباره ساختنشون نیست

Now we’re burning all the bridges now

و ما حالا تمام پل هلا رو به اتش میکشیم

‘Cause it was sink or swim and I went down, down, down

چون سینک یا استخر بود و من غرق شدم.غرق.غرق

And we’re burning all the bridges

و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

Burning all the bridges now

تمام پل ها رو به اتیش میکشیم

And we’re burning all the bridges

و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

Burning all the bridges now

و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

If I didn’t kill it

اگه رابطه امون رو نمیکشتم و از بین نمیبردم

Would you still say you needed me?

همچنان میگفتی به من احتیاج داری؟

Guess I walked right into it

فک کنم رفتم سر اصل مطلب

Guess I made it too easy

فک کنم زیادی ساده اش کرم

If any word that you said could have made me forget

اگه هر حرفی که میزدی منو مجبور به فراموش کردن میکرد

Would I get up off the floor

ایا از روی زمین بلند میشدم؟؟؟

Cause this is all in my head

چون تمام این ها توی سرم بود

And we’re burning all the bridges now

و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

Watching them go up in flames

سوختنشون رو در شعله ها نگاه میکنیم

No way to build them up again

هیچ راهی برای از دوباره ساختنشون نیست

Now we’re burning all the bridges now

و ما حالا تمام پل هلا رو به اتش میکشیم

‘Cause it was sink or swim and I went down, down, down

چون سینک یا استخر بود و من غرق شدم.غرق.غرق

And we’re burning all the bridges

و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

Burning all the bridges now

تمام پل ها رو به اتیش میکشیم

Can we forget about it?

میتونیم فراموشش کنیم؟؟؟؟

Can we forget?

میتونیم فراموش کنیم؟؟؟؟

Can we forget about it?

میتونیم فراموشش کنیم؟؟؟؟

Can we forget?

میتونیم فراموش کنیم؟؟؟؟

Burning all the bridges

تمام پل ها رو به اتش میکشیم

Burning all the bridges now

و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

And were burning all the bridges

و ما حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

Burning all the bridges now

حالا تمام پل ها رو به اتش میکشیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید