مجله علمی تفریحی بیبیس
0

شعر “افق روشن” احمد شاملو با ترجمه انگلیسی

افق روشن

The luminous horizon

روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد

One day we will find our doves again

و مهربانی دستِ زیبایی را خواهد گرفت.

 and kindness will hold beautys hand.

روزی که کمترین سرود

One day when the slightest hymn

بوسه است

is a kiss

و هر انسان

and each human

برای هر انسان

to each human

برادری‌ست.

is a brother

روزی که دیگر درهای خانه‌شان را نمی‌بندند

one day when they wont close the doors

قفل

locks

افسانه‌یی‌ست

are myths

و قلب

and the heart

برای زندگی بس است.

suffices for living

روزی که معنای هر سخن دوست‌داشتن است

one day when the meaning of each sound is to love

تا تو به خاطرِ آخرین حرف دنبالِ سخن نگردی.

 lest on your last word, you seek a sound

روزی که آهنگِ هر حرف، زندگی‌ست

one day when the rhythm of each word is life

تا من به خاطرِ آخرین شعر رنجِ جُست‌وجوی قافیه نبرم.

 lest I suffer the scouring of a rhyme for my poem

روزی که هر لب ترانه‌یی‌ست

one day when each lip is a melody

تا کمترین سرود، بوسه باشد.

 so that the slightest hymn shall be a kiss

روزی که تو بیایی، برای همیشه بیایی

one day when you come back forever come back

و مهربانی با زیبایی یکسان شود.

 and kindness becomes beauty

روزی که ما دوباره برای کبوترهایمان دانه بریزیم…

 one day when we will cast seeds for our doves…

و من آن روز را انتظار می‌کشم

I will await that day

حتا روزی

even on the day

که دیگر

when I

نباشم.

no longer am

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید