مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Tolerate It از Taylor Swift با متن و ترجمه

I sit and watch you reading with your head low

من میشینم و تو رو تماشا می‌کنم که سرت پایینه و داری مطالعه میکنی

I wake and watch you breathing with your eyes closed

من بیدار میشم و تو رو تماشا می‌کنم که با چشمای بسته ات نفس می‌کشی

I sit and watch you

میشینم و به تو نگاه می‌کنم

I notice everything you do or don’t do

من به هر کاری که میکنی یا نمیکنی توجه میکنم

You’re so much older and wiser, and I

تو خیلی بزرگتر و عاقل تری شدی، و من …

I wait by the door like I’m just a kid

من فقط مثل یه بچه کنار در منتظر میمونم

Use my best colors for your portrait

بهترین رنگارو واسه پرتره و نقاشی تو استفاده می‌کنم (سعی میکنم برای تو خیلی زیبا به نظر بیام)

Lay the table with the fancy s–t

میز رو با چیزای گرون قیمت و فانتزی تزیین میکنم

And watch you tolerate it

و تو رو می‌بینم که تحملش می‌کنی

If its all in my head tell me now

اگه همه اینا توی سرمه و توهم خودمه همین الان بهم بگو

Tell me I’ve got it wrong somehow

بهم بگو که یه جورایی اشتباه کردم

I know my love should be celebrated

میدونم که عشق من باید جشن گرفته باشه

But you tolerate it

ولی تو تحملش می‌کنی

I greet you with a battle hero’s welcome

بهت مثل یه قهرمان جنگی خوشامد میگم

I take your indiscretions all in good fun

همه بی عقلی و بی ملاحظگی های تو رو به شادی میگذرونم (نادیده می‌گیرم)

I sit and listеn, I polish plates until they gleam and glistеn

میشینم و بهت گوش میدم، و اونقدر بشقاب ها رو میشورم تا برق بزنن

You’re so much older and wiser and I

تو خیلی بزرگتر و عاقل تر شدی، و من …

I wait by the door like I’m just a kid

من فقط مثل یه بچه کنار در منتظر میمونم

Use my best colors for your portrait

بهترین رنگارو واسه پرتره و نقاشی تو استفاده می‌کنم (سعی میکنم برای تو خیلی زیبا به نظر بیام)

Lay the table with the fancy s–t

میز رو با چیزای گرون قیمت و فانتزی تزیین میکنم

And watch you tolerate it

و تو رو می‌بینم که تحملش می‌کنی

If it’s all in my head tell me now

اگه همه اینا توی سرمه و توهم خودمه همین الان بهم بگو

Tell me I’ve got it wrong somehow

بهم بگو که یه جورایی اشتباه کردم

I know my love should be celebrated

میدونم که عشق من باید جشن گرفته باشه

But you tolerate it

ولی تو تحملش می‌کنی

While you were out building other worlds, where was I?

وقتی که تو داشتی دنیاهای دیگه ات رو می‌ساختی، من کجا بودم؟

Where’s that man who’d throw blankets over my barbed wire?

اون مردی که روی سیم های خاردار من پتو مینداخت کجاست؟

I made you my temple, my mural, my sky

من تو رو به عنوان معبد خودم، نقاشی دیواری خودم و آسمون خودم تبدیل کردم

Now I’m begging for footnotes in the story of your life

حالا دارم التماس می‌کنم که توی داستان زندگیت پاورقی داشته باشم

Drawing hearts in the byline

دور اسمت قلب می‌کشم

Always taking up too much space or time

همیشه وقت و فضای زیادی می‌گیره

You assume I’m fine, but what would you do if I

تو فکر می‌کنی که من حالم خوبه، ولی چیکار می‌کردی اگه من …

Break free and leave us in ruins

اگه من فرار می‌کردم و رابطمون رو توی خرابه ها رها می‌کردم

Took this dagger in me and removed it

این خنجر از توی بدنم گرفتی و درش آوردی

Gain the weight of you then lose it

به خاطر تو وزن اضافه کردم و کمش دادم

Believe me, I could do it

باور کن، من می تونم این کار رو بکنم (داره تهدیدش میکنه اگه دوستش نداشته باشه ترکش می‌کنه)

If it’s all in my head tell me now

اگه همه اینا توی سرمه و توهم خودمه همین الان بهم بگو

Tell me Ive got it wrong somehow

بهم بگو که یه جورایی اشتباه کردم

I know my love should be celebrated

میدونم که عشق من باید جشن گرفته باشه

But you tolerate it

ولی تو تحملش می‌کنی

I sit and watch you

من میشینم و به تو نگاه می‌کنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید