مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ daisies از Katy Perry با متن و ترجمه

Told them your dreams, and they all started laughing

رویاها رو بهشون گفتم، و همه شروع کردن به خندیدن

I guess you’re out of your mind ’til it actually happens

فکر کنم تو عقلتو از دست دادی تا وقتی که این اتفاق بیفته

I’m the small town

من شهر کوچکی هستم

One in seven billion

یک در هفت میلیارد

Why can’t it be me?

چرا این طور نیست؟

They told me I was out there, tried to knock me down

اونا بهم گفتن که من اون بیرون بودم، و سعی کردم خودم رو به زمین بزنم

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

اون چوب‌ها و سنگ‌ها رو برداشتم، بهشون نشون دادم که میتونم یه خونه بسازم

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

اونا به من می‌گویند که من دیوونه‌ام، اما هرگز نمی‌گذارم اونا مرا تغییر دهند

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه آنها منو در گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان می پوشانند

They said I’m going nowhere, tried to count me out

آن‌ها گفتند که من هیچ جا نخواهم رفت، سعی کردم که خودم را از اینجا بیرون کنم

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

اون چوب‌ها و سنگ‌ها رو برداشتم، بهشون نشون دادم که میتونم یه خونه بسازم

They tell me that Im crazy, but I’ll never let ’em change me

اونا به من می‌گویند که من دیوونه‌ام، اما هرگز نمی‌گذارم اونا مرا تغییر دهند

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه آنها منو در گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان می پوشانند

When did we all stop believing in magic?

از کی تا حالا به جادو اعتقاد نداشتیم؟

Why did we put all our hopes in a box in the attic?

چرا همه امیدهایمان را در یک جعبه در اتاق زیر شیروانی گذاشتیم؟

I’m the long shot

من تیرانداز خوبی هستم

I’m the Hail Mary

من مری هستم

Why can’t it be me?

چرا نمی تونه من باشم؟

They told me I was out there, tried to knock me down

اونا بهم گفتن که من اون بیرون بودم، و سعی کردم خودم رو به زمین بزنم

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

اون چوب‌ها و سنگ‌ها رو برداشتم، بهشون نشون دادم که میتونم یه خونه بسازم

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

اونا به من می‌گویند که من دیوونه‌ام، اما هرگز نمی‌گذارم اونا مرا تغییر دهند

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه آنها منو در گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان می پوشانند

They said I’m going nowhere, tried to count me out

آن‌ها گفتند که من هیچ جا نخواهم رفت، سعی کردم که خودم را از اینجا بیرون کنم

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

اون چوب‌ها و سنگ‌ها رو برداشتم، بهشون نشون دادم که میتونم یه خونه بسازم

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

اونا به من می‌گویند که من دیوونه‌ام، اما هرگز نمی‌گذارم اونا مرا تغییر دهند

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه آنها منو در گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان می پوشانند

Hey, hey

هی، هی

Oh, cover me in daisies

اوه، منو در گل های آفتابگردان بپوشونید

Hey, hey

هی، هی

I’m the small town

من شهر کوچکی هستم

One in seven billion

یک در هفت میلیارد

Why can’t it be me?

چرا نمی تونه من باشم؟

They told me I was out there, tried to knock me down

اونا بهم گفتن که من اون بیرون بودم، و سعی کردم خودم رو به زمین بزنم

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

اون چوب‌ها و سنگ‌ها رو برداشتم، بهشون نشون دادم که میتونم یه خونه بسازم

They tell me that Im crazy, but I’ll never let ’em change me

اونا به من می‌گویند که من دیوونه‌ام، اما هرگز نمی‌گذارم اونا مرا تغییر دهند

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه آنها منو در گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان می پوشانند

They said I’m going nowhere, tried to count me out

آن‌ها گفتند که من هیچ جا نخواهم رفت، سعی کردم که خودم را از اینجا بیرون کنم

Took those sticks and stones, showed ’em I could build a house

اون چوب‌ها و سنگ‌ها رو برداشتم، بهشون نشون دادم که میتونم یه خونه بسازم

They tell me that I’m crazy, but I’ll never let ’em change me

اونا به من می‌گویند که من دیوونه‌ام، اما هرگز نمی‌گذارم اونا مرا تغییر دهند

‘Til they cover me in daisies, daisies, daisies

تا اینکه آنها منو در گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان، گل های آفتابگردان می پوشانند

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید