مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ The Lady In Red از Chris De Burgh با متن و ترجمه

I’ve never seen you looking so lovely as you did tonight
هيچگاه تو را مثل امشب اين چنين دوست داشتني نديده ام.
I’ve never seen you shine so bright ,
هيچگاه تو را اين چنين شاداب نديده ام.
I’ve never seen so many men ask you if you wanted to dance ,
هيچگاه نديده ام اين همه از تو تقاضاي رقص كرده باشند.
They’re looking for a little romance , given half a chance ,
با كمترين اميد در پي اندكي عشقند.
And I’ve never seen that dress you’re wearing ,
و هيچگاه لباسي را كه به تن داري نديده ام.
Or the highlights in your hair that catch your eyes ,
يا رقص چشم نواز رنگ ها را در موهايت.
I have been blind .
تا به حال كور بوده ام.
The lady in red is dancing with me , cheek to cheek ,
بانوي سرخ پوش چهره به چهره با من ميرقصد.
There’s nobody here ; it’s just you and me ,
كسي اينجا نيست ، تنها من و توايم.
It’s where I wanna be ,
اين همان جايي است كه مي خواهم باشم.
But I hardly know this beauty by my side ,
اين زيبايي را در كنارم به سختي باور مي كنم.
I’ll never forget the way you look tonight .
هرگز از ياد نخواهم برد آن گونه كه امشب مي نگري.
I’ve never seen you looking so gorgeous as you did tonight ,
هيچگاه مثل امشب محشر نبوده اي.
I’ve never seen you shine so bright , you were amazing ,
هيچگاه تو را اين چنين شاداب نديده ام ، فوق العاده اي.
I’ve never seen so many people want to be there by your side ,
هيچگاه نديده بودم كه اين همه بخواهند در كنار تو باشند.
And when you turned to me and smiled , it took my breath away ,
و انگاه كه به سويم برگشتي و لبخند زدي ، نفس در سينه ام حبس شد.
And I have never had such a feeling ,
هرگز چنين احساسي نداشته ام.
Such a feeling of complete and utter love , as I do tonight .
چنين احساس عشق ناب و كاملي ، چون امشب.
The lady in red is dancing with me , cheek to cheek ,
بانوي سرخ پوش چهره به چهره با من ميرقصد.
There’s nobody here ; it’s just you and me ,
كسي اينجا نيست ، تنها من و توايم.
It’s where I wanna be ,
اين همان جايي است كه مي خواهم باشم.
But I hardly know this beauty by my side ,
اين زيبايي را در كنارم به سختي باور مي كنم.
I’ll never forget the way you look tonight .
هرگز از ياد نخواهم برد آن گونه كه امشب مي نگري.
I never will forget the way you look tonight …
هرگز از ياد نخواهم برد آن گونه كه امشب مي نگري ….
The lady in red , my lady in red ,
بانوي سرخ پوش ، بانوي سرخ پوش من
 

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید