مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Woman Like Me از Adele با متن و ترجمه

بازدید 2580

You’re driving me away, give me a reason to stay

تو منو از خودت دور می کنی، یه دلیل برای موندن بهم بده

I want to be lost in you, but not in this way

من میخوام عاشق تو بشم، اما نه اینجوری

Don’t think you quite understand who you have on your hands

فکر نکن تو کاملاً فهمیدی که چه کسی رو تو دستات داری

How can you not see just how good for you I am?

چطور میتونی نفهمی که چقدر من برای تو خوبم؟

I know that you’ve been hurt before

می دونم که قبلاً آسیب دیدی

That’s why you feel so insecure

واسه همینه که احساس تزلزل می کنی

I begged you to let me in ’cause I only want to be the cure

من بهت التماس کردم که منو ب قلبت راه بدی چون فقط می خوام یه علاجی واسه دردت باشم

If you don’t choose to grow, we ain’t ever gonna know

اگه تو نخوای بزرگ بشی، ما هیچ وقت نمی فهمیم

Just how good this could be

که این رابطه چقدر خوب میتونست بشه

I really hoped that this would go somewhere

من واقعا امیدوار بودم که این رابطه به جای خوبی برسه

Complacency is the worst trait to have, are you crazy?

خود خوشنودی ی خصلت بده، آیا دیوونه شدی؟

You ain’t never had, ain’t never had a woman like me

تو هیچ وقت نداشتی، تو هیچ وقت زنی مثل من نداشتی

It is so sad a man likе you could be so lazy

این خیلی ناراحت کننده است که مردی مثل تو میتونه انقدر سست باشه

Consistency is the gift to givе for free and it is key

توافق یک هدیه رایگانه و این کلیدشه

To ever keep, to ever keep a woman like me

برای نگه داشتنه، برای نگه داشتنه زنی مثل من

All you do is complain about decisions you make

تمام کاری که تو می کنی شکایت راجبه تصمیم هایه ک میگیری

How can I help lift you if you refuse to activate the life that you truly want?

من چطور میتونم کمک کنم خودتو بالا بکشی وقتی تو نمیخوای زندگی که دوست داری و میخوای رو راش بندازی؟

I know it’s hard, but it’s not

میدونم این سخته، اما سخت نیست

We come from the same place, but you will never give it up

ما هر دومون اهل یک شهریم اما تو نمی خواهی ولش کنی

It’s where they make you feel powerful

این همون جایی که مردم اونجا تو رو قدرتمند میکنن

That’s why you think I make you feel small

برای همینه که تو فکر می کنی من تورو خار می کنم

But that’s your projection, it’s not my rejection

اما این تجسم توئه، عدم پذیرش من نیست

I put my heart on the line for the very first time

 من برای اولین بار قلبمو در معرض خطر قرار دادم 

Because you asked me to and now you’ve gone and changed your mind

چون تو ازم درخواست کردی ولی حالا رفتی و نظرتو عوض کردی

But lovin’ you was a breakthrough

اما دوست داشتن تو یک رخنه بود

I saw what my heart can really do

من فهمیدم واقعا قلبم میتونه چیکار کنه

Now some other man will get the love I had for you

حالا یه مرد دیگه میتونه صاحب عشقی که من نسبت به تو داشتم بشه

‘Cause you don’t care, oh

چون واسه تو مهم نیست، اوه

Complacency is the worst trait to have, are you crazy?

خود خوشنودی ی خصلت بده، آیا دیوونه شدی؟

You aint never had, ain’t never had a woman like me

تو هیچ وقت نداشتی، تو هیچ وقت زنی مثل من نداشتی

It is so sad a man likе you could be so lazy

این خیلی ناراحت کننده است که مردی مثل تو میتونه انقدر سست باشه

Consistency is the gift to givе for free and it is key

توافق یک هدیه رایگانه و این کلیدشه

To ever keep, to ever keep a woman like me

برای نگه داشتنه، برای نگه داشتنه زنی مثل من

A woman like me (One more time)

زنی مثل کن (یبار دیگه)

Complacency (Woman like me) is the worst trait to have (Woman like me), are you crazy? (Woman like me)

خود خوشنودی ی خصلت بده، آیا دیوونه شدی؟

You ain’t never had, aint never had a woman like me (Woman like me)

تو هیچ وقت نداشتی، تو هیچ وقت زنی مثل من نداشتی

It is so sad a man likе you could be so lazy

این خیلی ناراحت کننده است که مردی مثل تو میتونه انقدر سست باشه

Consistency (Woman like me) is the gift to givе for free and it is key

توافق یک هدیه رایگانه و این کلیدشه

To ever keep, to ever keep a woman like me

برای نگه داشتنه، برای نگه داشتنه زنی مثل من

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.