مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ This Is Heaven از Nick Jonas با متن و ترجمه

بازدید 615

At the gate

از در

I’m coming inside, I know that it’s late

من وارد میشم، میدونم دیره

But I’m here, ’cause your body my motivation

اما من اینجام و وجود تو انگیزه منه

Let’s skip the talk

بیا این حرف زدن را قطع کنیم

What if we found a way to get lost without fear?

چی میشه اگه ما راهی پیدا کنیم تا بدون ترس گم بشیم؟

Leave it all behind, we’re escaping

همه چیزو پشت سربذاریم، فرار کنیم

If you told me that my faith was on your fingertips

اگه بهم میگفتی سرنوشت من در نوک انگشتان توئه

Then I wouldn’t believe it

من باور نمیکردم

I wouldn’t believe it, yeah

من باور نمیکردم، آره

Every kiss with you, it’s like your prayer falls from my lips

هر بوسه ای که با تو ردو بدل میکنم، انگار دعاهای تو از لب من میریزه (یعنی انگار دارم ستایشت میکنم)

Now I’m a believer

حالا من یک معتقدم

Yeah, Im a believer (Oh)

آره، من یک معتقدم

This is Heaven

این بهشته

And I don’t know how this could get much bettеr (Yeah)

و من نمیدونم چطور اوضاع میتونه

Than you and me, herе right now

بهتر از اینکه که من و تو اینجاییم باشه

This is Heaven

این بهشته

And every time I touch you, it gets better

و هر بار که من لمست میکنم بهتر هم میشه

I’m on my knees, I can’t stop now

من روی زانوهامم، نمیتونم دست از پرستیدن تو بردارم

This is Heaven (This is Heaven, yeah, this is Heaven)

این بهشته (این بهشته، آره، این بهشته)

This is Heaven (This is Heaven, oh, this is Heaven)

این بهشته (این بهشته، اوه، این بهشته)

This is…

این…

Sunrise

طلوع خورشید

Another long night lost in your eyes

یک شب دراز دیگه در چشمهای تو گم شد

So don’t blink

پس پلک نزن

You’re the center of my attention, yeah

تو مرکز توجه منی، آره

I know, nothing is perfect, but this is close

میدونم، هیچ چیز بینقص نیست، اما این خیلی نزدیک به بینقصیه

So don’t go, keep it comin’ in my direction

پس نرو، به اومدن به سمت من ادامه بده

If you told me that my fate was on your fingertips

اگه بهم میگفتی سرنوشت من در نوک انگشتان توئه

Then, I wouldn’t believe it (I wouldn’t believe it)

من باور نمیکردم

I wouldn’t believe it (I wouldn’t believe it)

من باور نمیکردم

Every kiss with you, it’s like a prayer falls from my lips

هر بوسه ای که با تو ردو بدل میکنم، انگار دعاهای تو از لب من میریزه (یعنی انگار دارم ستایشت میکنم)

Now I’m a believer (I’m a believer)

حالا من یک معتقدم

Yeah, I’m a believer (Oh)

آره، من یک معتقدم

This is Heaven

این بهشته

And I don’t know how this could get much better (Yeah)

و من نمیدونم چطور اوضاع میتونه

Than you and me, here right now

بهتر از اینکه که من و تو اینجاییم باشه

This is Heaven

این بهشته

And every time I touch you, it gets better (Keeps getting better)

و هر بار که من لمست میکنم بهتر هم میشه

I’m on my knees, I can’t stop now

من روی زانوهامم، نمیتونم دست از پرستیدن تو بردارم

This is Heaven (This is Heaven, yeah, this is Heaven)

این بهشته (این بهشته، آره، این بهشته)

This is Heaven (This is Heaven, oh, this is Heaven)

این بهشته (این بهشته، اوه، این بهشته)

(I’m on my knees, I can’t stop now)

من روی زانوهامم، نمیتونم دست از پرستیدن تو بردارم

This is heaven

این بهشته

(Oh, whoa)

اوه، وااوه

I’m a believer, oh

من یک معتقدم

(This is) This is Heaven

این بهشته

And I don’t know how this could get much better (Yeah)

و من نمیدونم چطور اوضاع میتونه

Than you and me, here right now

بهتر از اینکه که من و تو اینجاییم باشه

This is Heaven

این بهشته

And every time I touch you, it gets better (Keeps getting better)

و هر بار که من لمست میکنم بهتر هم میشه

I’m on my knees, I cant stop now

من روی زانوهامم، نمیتونم دست از پرستیدن تو بردارم

This is Heaven (This is Heaven, yeah, this is Heaven)

این بهشته (این بهشته، آره، این بهشته)

This is Heaven (This is Heaven, oh, this is Heaven)

این بهشته (این بهشته، اوه، این بهشته)

(I’m on my knees, I can’t stop now)

من روی زانوهامم، نمیتونم دست از پرستیدن تو بردارم

This is Heaven (This is Heaven, this is Heaven)

این بهشته (این بهشته، این بهشته)

Heaven, hey (This is Heaven, this is Heaven)

بهشت، هی (این بهشته، این بهشته)

This is Heaven

این بهشته

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.