مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ It’s Christmas Time از Macklemore و Dan Caplen با متن و ترجمه

Oh, I wish it was ’99, when I was a kid at Christmas time

کاشکی هنوز 1999 بود، اون موقع که وقت کریسمس هنوز بچه بدم

Couldn’t go to bed that night

نمیتونستم شب بخوابم

Santa Claus sliding, snow in the driveway

سانتاکلاز میومد، برف توی پارکینگ بود

Under the lit-up Christmas tree with my crazy-ass family

زیر درخت کریسمس نورانی با خانواده دیوونم

Singing, oh, oh oh, oh (I got it)

آهنگ میخوندیم

Wish I was a kid at Christmas again (Alright)

کاشکی زمان کریسمس یه بچه بودم

Now, fill up the gas in the SUV

حالا باک اس.یو.وی رو پر میکنم

Spent way too much time tryna pick out our tree

وقت زیادی صرف انتخاب کردن درختمون کردم

The ceiling ain’t as tall as we thought, I see

سقف اونقدر که فکر میکردیم بلند نیست، حالا میبینم

Gotta cut a couple inches off the top to proceed

باید چند اینچ از بالاش رو ببریم که بتونیم ادامه بدیم

And now we stringing the lights up

و حالا چراغارو رو شن میکنیم

Five hours later, we stringing the lights up

پنج ساعت دیگه، چراغارو روشن میکنیم

Listenin’ to Bing Crosby by the fire

کنار آتش به آهنگای بینگ کراسبی گوش میکنیم

Frank Sinatra, Nat King Cole, Mariah

فرانک سیناترا، نت کینگ کول، ماریا

Turn off that Michael Bublé

آهنگ مایکل بوبله رو خامو ش کن

Turn on that one movie about the kid

اون فیلمه راجب به اون بچه رو بذار

Who licked the telephone pole on the Blu-ray

همونکه تیر تلفن رو لیس زد، بد کیفیت بلو-ری

Red Ryder BB-Gun, stayin’ up all night

رد رایدر و بی بی گان، تا خود صبح بیدار میمونیم

Jimmy Stewart, It’s A Wonderful Life, now am I right?

همون آهنگ جیمی ستوارت، یه زندگی فوقالعاده اس، درست نمیگم؟

The collar’s puffy, the beard is long

یقه اش پف داره، ریشش بلنده

The belly’s tubby, but the reindeer are strong

شکمش بزرگه ولی گوزن ها قوین

It’s Santa Claus

سانتا کلازه

It’s Christmas time!

وقت کریسمسه

Oh, I wish it was ’99, when I was a kid at Christmas time

کاشکی هنوز 1999 بود، اون موقع که وقت کریسمس هنوز بچه بدم

Couldn’t go to bed that night

نمیتونستم شب بخوابم

Santa Claus sliding, snow in the driveway

سانتاکلاز میومد، برف توی پارکینگ بود

Under the lit-up Christmas tree with my crazy-ass family

زیر درخت کریسمس نورانی با خانواده دیوونم

Singing, oh, oh oh, oh

آهنگ میخوندیم

Wish I was a kid at Christmas again

کاشکی زمان کریسمس یه بچه بودم

Now, I wrap presents like a kid wearing mittens

حاال کادو هارو می پیچم مثل یه بچه که دستکش پوشیده

Blindfolded, with a pair of left-handed scissors

با چشمای بسته و قیچی مخصوص چپ دستا

Janky, but the gift inside? Ridiculous

با حاله ولی کادوی داخلش؟ مسخره اس

Better than whatever it is you had on your wishlist

بهتر از چیزیه که تو توی لیست آرزوهات داشتی

Dig in, then whip up the Bisquick

بازش کن، بعد اون بیسکویت رو بیار بیرون

Go outside, and throw ’round the pigskin

برو بیرون و با اون توپ فوتبال بازی کن

I’m a dad now, but still feel like a big kid

الان دیگه یه پدرم ولی حس یه بچه بزرگ رو دارم

Best time of year, can I get a “amen”? (Amen)

بهترین زمان ساله، میتونم یه آمین بشنوم؟ آمین

The Almond Roca, the hottest cocoa

الموند روکا بهترین نوئه شکالته

The track around the tree with the locomotives

راه دور درخت با اون لوکوموتیوها

I wanted a Jordan poster to measure my growth spurt

یه موسور مایکل جردن میخواستم که رشدم رو مقایسه کنم

Starter logo, Georgetown Hoyas

با لوگوی گروه georgetown hoyas – یک گروه بسکتبال

I’m going off of the head, y’all

اینا اولین چیزاییه که به ذهنم میرسه

Homemade cookies that I dip in the eggnog

بیسکوییت خانگی که توی اگناگ خیسشون میکنم – یک نوع شیرینی

I wanna take a second, and shoutout my dead dog

میخوام یه فرصتی داشته باشم و یادی از سگ مردم بکنم

Toby, he’s dead

توبی، اون مرده

Oh, I wish it was ’99, when I was a kid at Christmas time

کاشکی هنوز 1999 بود، اون موقع که وقت کریسمس هنوز بچه بدم

Couldn’t go to bed that night

نمیتونستم شب بخوابم

Santa Claus sliding, snow in the driveway

سانتاکلاز میومد، برف توی پارکینگ بود

Under the lit-up Christmas tree with my crazy-ass family

زیر درخت کریسمس نورانی با خانواده دیوونم

Singing, oh, oh oh, oh

آهنگ میخوندیم

Wish I was a kid at Christmas again

کاشکی زمان کریسمس یه بچه بودم

Oh, I wish it was ’99, when I was a kid at Christmas time

کاشکی هنوز 1999 بود، اون موقع که وقت کریسمس هنوز بچه بدم

Couldn’t go to bed that night

نمیتونستم شب بخوابم

Santa Claus sliding, snow in the driveway

سانتاکلاز میومد، برف توی پارکینگ بود

Under the lit-up Christmas tree with my crazy-ass family

زیر درخت کریسمس نورانی با خانواده دیوونم

Singing, oh, oh oh, oh

آهنگ میخوندیم

Wish I was a kid at Christmas again

کاشکی زمان کریسمس یه بچه بودم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید