مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ After Hours از The Weeknd با متن و ترجمه

بازدید 3493

Thought I almost died in my dream again (Baby, almost died)

(فکر کردم دوباره تو رویاهام مردم (عزیزم، تقریبا مرده بودم

Fightin’ for my life, I couldn’t breathe again

برای زندگیم می جنگم، ولی نمی تونستم دوباره نفس بکشم

I’m fallin’ into new (Oh, oh)

تو یه دنیای جدید افتاده بودم

Without you goin’ smooth (Fallin’ in)

این سقوط بدون تو خیلی دردناک میگذره

‘Cause my heart belongs to you

بخاطر اینکه قلبم متعلق به توعه

I’ll risk it all for you

من برای تو، رو کل زندگیم ریسک می کنم

I wont just leave

همینجوری ترکت نمی کنم

This time, I’ll never leave

این بار، هرگز ترکت نخواهم کرد

I wanna share babies

میخوام باهات بچه دار بشم

Protection, we won’t need

ما احتیاجی به محافظت نداریم

Your body next to me

بدن تو کنار من

Is just a memory

این فقط یه خاطره است

I’m fallin’ in too deep, oh

من دارم به خواب عمیقی میرم، اوه

Without you, I’m asleep

بدون تو، من خوابیدم

It’s on me, only me, oh

فقط من اینجام، فقط من، اوه

Talk to me, without you, I can’t breathe

باهام حرف بزن، بدون تو، حتی نمیتونم نفس بکشم

My darkest hours

تاریک ترین ساعت های من

Girl, I felt so alone inside of this crowded room

دختر، توی این اتاق شلوغ خیلی احساس تنهایی میکنم

Different girls on the floor, distractin’ my thoughts of you

دخترهای زیادی اینجا هستن، و دارن حواس منو از فکر کردن بهت پرت میکنن

I turned into the man I used to be, to be

تبدیل میشم به مردی که باید میشدم، مردی که قرار بود بشم

Put myself to sleep

خودمو مجبور به خوابیدن میکنم

Just so I can get closer to you inside my dreams

چون فقط اینجوری میتونم تو رویاهام بهت نزدیک بشم

Didn’t wanna wake up ‘less you were beside me

ذلم نمیخواد بیدار بشم مگه اینکه بدونم کنارمی

I just wanted to call you and say, and say

فقط میخوام صدات بزنم و حرف بزنم، و حرف بزنم

Oh, baby

اوه، عزیزم

Where are you now when I need you most?

الان که بیشتر از هر وقتی بهت نیاز دارم کجایی؟

I’d give it all just to hold you close

من حاظرم همه چیزمو بدم تا فقط تورو کنارم داشته باشم

Sorry that I broke your heart, your heart

ببخشید که قلبتو شکستم، قلبتو

Never comin’ through

هیچوقت موفق نمیشم

I was running away from facin’ reality

دارم از مواجه با واقعیت قرار میکنم

Wastin’ all of my time on living my fantasies

کل زندگیم رو با تصور فانتزی هام میگذرونم

Spendin’ money to compensate, compensate

دارم پول خرج میکنم تا جبران کنم برات، میخوام جبران کنم

‘Cause I want you, baby

بخاطر اینکه تورو میخوام، عزیزم

I’ll be livin in Heaven when I’m inside of you

وقتی در درونتم احساس میکنم تو بهشت زندگی میکنم

It was definitely a blessing, wakin’ beside you

بیدار شدن کنار تو قطعا یه نعمت بزرگه

I’ll never let you down again, again

دیگه نمیذارم ازم نامید بشی، هرگز

Oh, baby

اوه، عزیزم

Where are you now when I need you most?

الان که بیشتر از هر وقتی بهت نیاز دارم کجایی؟

I’d give it all just to hold you close

من حاظرم همه چیزمو بدم تا فقط تورو کنارم داشته باشم

Sorry that I broke your heart, your heart

ببخشید که قلبتو شکستم، قلبتو

I said, baby

بهت گفتم، عزیزم

I’ll treat you better than I did before

قول میدم بهتر از قبل باهات رفتار کنم

I’ll hold you down and not let you go

محکم بغلت میکم و نمیذارم بری

This time, I won’t break your heart, your heart, yeah

این بار، قلبت رو نمیشکونم، قلبت رو، آره

I know its all my fault

میدونم همه چی تقصیر منه

Made you put down your guard

کاری میکنم گاردتو پایین بیاری

I know I made you fall

میدونم کاری کردم سقوط کنی

I said you were wrong for me

و گفتم تو آدم درستی برام نبودی

I lied to you, I lied to you, I lied to you (To you)

(بهت دروغ گفتم، بهت دروغ گفتم، بهت دروغ گفتم (به تو

Can’t hide the truth, I stayed with her in spite of you

نمیتونم حقیقتو مخفی کنم، به جای تو کنار اون دختر موندم

You did some things that you regret, still right for you

تو کاری انجام دادی که پشیمونی، ولی برات درست بوده

‘Cause this house is not a home

چون که این خونه، جای تو نیست

Without my baby

بدون عشقم

Where are you now when I need you most?

الان که بیشتر از هر وقتی بهت نیاز دار کجایی؟

I gave it all just to hold you close

حاظرم همه چیزمو بدم تا فقظ تورو کنارم داشته باشم

Sorry that I broke your heart, your heart

ببخشید که قلبتو شکستم، قلبت رو

And I said, baby

بهت گفتم، عزیزم

I’ll treat you better than I did before

قول میدم بهتر از قبل باهات رفتار کنم

I’ll hold you down and not let you go

محکم بغلت میکم و نمیذارم بری

This time, I won’t break your heart, your heart, no

این بار، قلبت رو نمیشکونم، قلبت رو، نه

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید