مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ How Do You Sleep از Sam Smith با متن و ترجمه

I’m done hatin’ myself for feelin’

خسته شدم از بس از خودم به خاطر احساساتم متنفر بودم

I’m done cryin’ myself awake

خسته شدم از بس برای خودم گریه کردم

I’ve gotta leave and start the healin’

من باید برم و شروع کنم به درمان شدن

But when you move like that, I just want to stay

ولی وقتی تو اون جوری تکون میخوری من فقط میخوام بمونم

What have I become?

من الان چی شدم؟

Lookin’ through your phone now, oh, no

به تلفنت نگاه می کنم، اوه، نه

Love to you is just a game

عشق برای تو فقط یه بازیه

Look what I’ve done

ببین الان چی کار کردم

Dialing up the numbers on you

به شمارهات زنگ میزنم

I don’t want my heart to break

من نمیخوام قلبم بشکنه

Baby, how do you sleep when you lie to me?

عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟

All that shame and all that danger

با همه اون خجالت و خطرها

I’m hopin that my love will keep you up tonight

امیدوارم عشق من امشب بیدار نگه داره

Baby, how do you sleep when you lie to me?

عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟

All that fear and all that pressure

با همه اون ترس و فشارها

I’m hopin’ that my love will keep you up tonight

امیدوارم عشق من امشب بیدارت نگه داره

(Tell me how do you)

بهم بگو چطوری

Love will keep you up tonight

عشق امشب بیدار نگهت میداره

(Tell me how do you)

بهم بگو چطوری

Oh no, how did I manage to lose me?

اوه نه، چجوری برنامه ریزی کردم که منو است بدی

I am not this desperate, not this crazy

من اینقد ناامید نشدم، در این حد

There’s no way I’m stickin’ ’round to find out

امکان نداره که من از قضیه رو بفهمم

I won’t lose like that, I won’t lose myself

منم اینجوری نمی بازم، من خودمو نمی بازم

Look what I’ve done now

ببین الان چیکار کردم

Dialin up the numbers on you

به شمارهات زنگ میرنم

I don’t want my heart to break

من نمیخوام قلبم بشکنه

Baby, how do you sleep when you lie to me?

عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟

All that shame and all that danger

با همه اون خجالت و خطرها

I’m hopin’ that my love will keep you up tonight

امیدوارم عشق من امشب بیدار نگه داره

Baby, how do you sleep when you lie to me?

عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟

All that fear and all that pressure

با همه اون ترس و فشارها

I’m hopin’ that my love will keep you up tonight

امیدوارم عشق من امشب بیدارت نگه داره

(Tell me how do you), yeah

بهم بگو چجوری، آره

Yeah, Yeah, yeah

آره، آره، آره

Love will keep you up tonight

عشق امشلب بیدار نگهت میداره

(Tell me how do you)

بهم بگو چطوری

Oh, Love will keep you up tonight

اوه، عشق امشب تو رو بیدار نگه میداره

Baby, how do you sleep when you lie to me?

عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟

All that shame and all that danger

با همه اون خجالت و خطرها

I’m hopin’ that my love will keep you up tonight

امیدوارم عشق من امشب بیدار نگه داره

Baby, how do you sleep when you lie to me?

عزیزم وقتی به من دروغ میگی چجوری خوابت میبره؟

All that fear and all that pressure

با همه اون ترس و فشارها

I’m hopin that my love will keep you up tonight

امیدوارم عشق من امشب بیدارت نگه داره

(Tell me how do you)

بهم بگو چطوری

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید