مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ One Day at a Time از Sam Smith با متن و ترجمه

بازدید 92

Let’s turn off our phones tonight

بیا امشب گوشی هامونو خاموش کنیم

And rely on the stars

و به ستاره ها تکیه کنیم

We’ve been so lost lately

ما اخیرا خیلی گم شدیم

We forgot who we are

ما خودمون رو فراموش کردیم

But I got everything I need, baby

اما من هر چیزی رو که میخوام دارم عزیزم

In the palms of your touch

در لمش دستهای تو

In a world of dark distractions

در جهانی از حواس پرتی های سیاه

It can all get too much

این خودش یک محبته

So let’s sit by an English river

پس بیا بشینیم کنار رودخانه انگلیسی

‘Til the water runs dry

تا وقتی که آبش خشک بشه

Can we light a cigarette

میتونیم یک سیگار روشن کنیم

And talk about days gone by?

و درباره روزهای رفته حرف بزنیم؟

We’re neither saints or sinners

ما نه گناهکاریم نه پرهیزگار

So leave your history behind

پس گذشتت رو پشت سرت بذار

Let’s grab a bottle and take it one day at a time

بیا یک بطری در دست بگیریم و در زمان حال زندگی کنیم

Take it one day at a time

در زمان حال زندگی کنیم

I know you’re feeling weighed down tonight

میدونم امب حس سنگینی داری

And you can’t find the breaks

 و نمیتونی بخش های شکستت رو پیدا کنی

Every day is too long for you

هر روز برای تو مثل یک سال میگذره

You were sworn to your fate

به تقدیرت لعنت میفرستی

But we got everything we need, baby

اما ما هر چیزی که بخوتهیم داریم عزیزم

In the memories we make

در خاطره هایی که میسازیم

In a world of reinventions

در دنیایی سرشار از نوآوری

It’s never too late

هیچوقت دیر نیست

So let’s sit by an English river

پس بیا بشینیم کنار رودخانه انگلیسی

‘Til the water runs dry

تا وقتی که آبش خشک بشه

Can we light a cigarette

میتونیم یک سیگار روشن کنیم

And talk about days gone by?

و درباره روزهای رفته حرف بزنیم؟

We’re neither saints or sinners

ما نه گناهکاریم نه پرهیزگار

So leave your history behind

پس گذشتت رو پشت سرت بذار

Let’s grab a bottle and take it one day at a time

بیا یک بطری در دست بگیریم و در زمان حال زندگی کنیم

Take it one day at a time

در زمان حال زندگی کنیم

So lets sit by an English river

پس بیا بشینیم کنار رودخانه انگلیسی

‘Til the water runs dry

تا وقتی که آبش خشک بشه

There is nothing that we’ve done wrong

ما هیچ کار اشتباهی نکردیم

That can’t be made right

  که نتونیم درستش کنیم

Were neither saints or sinners

ما نه گناهکاریم نه پرهیزگار

So leave your history behind

پس گذشتت رو پشت سرت بذار

Let’s grab a bottle and take it one day at a time

بیا یک بطری در دست بگیریم و در زمان حال زندگی کنیم

Grab a bottle and take it

Grab a bottle and take it one day at a time

در زمان حال زندگی کنیم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید