مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Skin از Sabrina Carpenter با متن و ترجمه

Maybe we could have been friends

شاید ما میتونستیم دوتا دوست باشیم

If I met you in another life

اگه من در زندگی دیگه ای تو رو میدیدم

Maybe then we could pretend

شاید بعدش میتونستیم وانمود کنیم

There’s no gravity in the words we write

که هیچ جدیتی در حرف هایی که مینویسیم وجود نداره

Maybe you didn’t mean it

شاید تو منظوری نداشتی

Maybe “blonde” was the only rhyme

شاید کلمه “بلوند” تنها قافیه برای شعرت بود

The only rhyme

تنها قافیه برای شعرت بود

Want my heart to be breakin’, breakin’, no

میخوای قلب من بشکنه، بشکنه، نه

I’m happy and you hate it, hate it, oh

من خوشحالم و تو از این موضوع متنفری، متنفری، اوه

And I’m not asking you to let it go

و من ازت درخواست نمیکنم تا بیخیالش بشی

But you been tellin’ your side

اما تو از جانب خودت حرفاتو زدی

So I’ll be tellin’ mine, oh

پس من هم مال خودمو میگم، اوه

You can try

تو میتونی تلاشتو بکنی

To get under my, under my, under my skin

تا منو کلافه کنی، منو کلافه کنی، منو کلافه کنی

While hе’s on mine

وقتی که اون پسر باعث میشه من حالم خوب بشه

Yeah, all on my, all on my, all on my skin

آره حالم خوب بشه، حالم خوب بشه، حالم خوب بشه

I wish you knew that еven you

ای کاش میدونستی که حتی تـو

Can’t get under my skin if I don’t let you in

نمیتونی منو کلافه کنی اگه من بهت اجازه ندم

You’re tellin’ it how you see it

تو جوری که میبینیش بیانش میکنی (از نقطه نظر خودت داری به قضیه نگاه میکنی)

Like truth is whatever you decide

انگار حقیقت همون چیزیه که تو تصمیم گرفتی

Some people will believe it

بعضی از مردم باورش میکنن

And some will read in between the lines

و بعضی ها حقیقت رو میفهمن

You’re putting me in the spotlight

تو منو در کانون توجه قرار میدی

But I’ve been under it all my life

در صورتی که من تمام طول زندگیم زیر اون بودم

Said all my life

گفتم در تمام طول زندگیم

Want my heart to be breakin’, breakin’, no

میخوای قلب من بشکنه، بشکنه، نه

I’m happy and you hate it, hate it, oh

من خوشحالم و تو از این موضوع متنفری، متنفری، اوه

And I’m not asking you to let it go

و من ازت درخواست نمیکنم تا بیخیالش بشی

But you been tellin’ your side

اما تو از جانب خودت حرفاتو زدی

So I’ll be tellin’ mine (Mine, oh)

پس من هم مال خودمو میگم (مال خودم، اوه)

You can try

تو میتونی تلاشتو بکنی

To get under my, under my, under my skin

تا منو کلافه کنی، منو کلافه کنی، منو کلافه کنی

While he’s on mine

تا وقتی که اون پسر باعث میشه من حالم خوب بشه

Yeah, all on my, all on my, all on my skin

آره حالم خوب بشه، حالم خوب بشه، حالم خوب بشه

I wish you knew that even you

ای کاش میدونستی که حتی تـو

Cant get under my skin if I don’t let you in, oh

نمیتونی منو کلافه کنی اگه من بهت اجازه ندم، اوع

You can try

تو میتونی تلاشتو بکنی

To get under my, under my, under my skin

تا منو کلافه کنی، منو کلافه کنی، منو کلافه کنی

While he’s on mine

تا وقتی که اون پسر باعث میشه من حالم خوب بشه

Yeah, all on my, all on my, all on my skin

آره حالم خوب بشه، حالم خوب بشه، حالم خوب بشه

I wish you knew that even you

ای کاش میدونستی که حتی تـو

Cant get under my skin if I don’t let you in, oh

نمیتونی منو کلافه کنی اگه من بهت اجازه ندم، اوع

I just hope that one day

من فقط آرزو میکنم که یه روزی

We both can laugh about it

هر دومون بتونیم به این موضوع بخندیم

When it’s not in our face

وقتی ازش دور شدیم

Won’t have to dance around it

ما مجبور به اجتناب ازش نخواهیم شد

Don’t drive yourself insane

خودتو دیوونه نکن

It won’t always be this way

این همیشه اینطور نمیمونه

You can try

تو میتونی تلاشتو بکنی

To get under my, under my, under my skin

تا منو کلافه کنی، منو کلافه کنی، منو کلافه کنی

While he’s on mine

تا وقتی که اون پسر باعث میشه من حالم خوب بشه

Yeah, all on my, all on my, all on my skin

آره حالم خوب بشه، حالم خوب بشه، حالم خوب بشه

I wish you knew that even you

ای کاش میدونستی که حتی تـو

Cant get under my skin if I don’t let you in

نمیتونی منو کلافه کنی اگه من بهت اجازه ندم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید