مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود کتاب مهندسی مکانیک و مکاترونیک

  • عنوان: Mechanical Engineering and Mechatronics Handbook
  • نویسنده: D. Kumar
  • حوزه: مکاترونیک
  • سال انتشار: 2022
  • تعداد صفحه: 562
  • زبان اصلی انگلیسی
  • نوع فایل: pdf
  • حجم فایل: 17.24 مگابایت

فهرست مطالب

فصل 1: تنش ها و فشارها 1
1.1 استرس 1
1.2 کشش، فشرده سازی و کرنش 3
1.3 حد الاستیک، قانون هوک و مدول الاستیسیته 3
1.4 نمودار تنش-کرنش 7
1.5 پسوند یک نوار مخروطی 13
1.6 امتداد میله به دلیل وزن خود 17
1.7 اصل برهم نهی 20
1.8 تنش در میله های مقطع متغییر 20
1.9 تنش ها در میله های مرکب 32
1.10 تنش برشی، کرنش برشی و مدول صلبیت 38
1.11 تنش برشی رایگان 40
1.12 تنش هیدرواستاتیک، کرنش حجمی، و مدول توده 42
1.13 نسبت پواسون 44
1.14 رابطه بین ثابت های الاستیک E، K و C 45
1.15 تنش های دمایی 55
بررسی سوالات 61
فصل 2: ​​نیروی برشی و ممان خمشی 69
2.1 نیروی برشی و ممان خمشی 69
2.2 انواع تیرها و بارها 71
2.3 رابطه بین شدت بار، SF و BM 72
2.4 نمودار نیروی برشی و ممان خمشی برای چند مورد استاندارد 73
بررسی سوالات 101
فصل 3: موتورهای احتراق داخلی 107
3.1 موتورهای حرارتی 107
3.2 طبقه بندی موتورهای آی سی 108
3.3 قطعات موتور و عملکرد آنها 110
3.4 موتور بنزینی چهار زمانه 114
موتور دیزل 3.5 چهار زمانه 118
3.6 مقایسه بین موتورهای بنزینی و دیزلی 121
3.7 سیستم دو زمانه 122
3.8 مقایسه بین دو ضربه و
موتورهای چهار زمانه 125
3.9 کاربردهای موتورهای دو زمانه 126
3.10 تجزیه و تحلیل عملکرد IC Engine 127
3.11 اندازه گیری قدرت نشان داده شده و قدرت ترمز 128
3.12 پارامترهای عملکرد 131
3.13 تست مورس 133
3.14 ترازنامه حرارتی 134
3.15 وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی 146
بررسی سوالات 147
فصل چهارم: تبرید و تهویه مطبوع ۱۵۵
4.1 تبرید: چیست؟ 155
4.2 موتور حرارتی، یخچال و پمپ حرارتی 156
4.3 رتبه یا ظرفیت یک واحد تبرید 159
4.4 روش های تبرید 160
4.5 کاربردهای تبرید 168
4.6 یخچال خانگی 170
4.7 روان سنجی 172
4.8 فشار جزئی و قانون دالتون 173
4.9 رطوبت خاص، رطوبت نسبی، و درجه اشباع 174
4.10 دمای حباب خشک و دمای حباب مرطوب 177
4.11 نقطه شبنم و دمای اشباع آدیاباتیک 179
4.12 نمودار روان سنجی 183
4.13 فرآیندهای روان سنجی 187
4.14 تهویه مطبوع 190
4.15 کاربردهای تهویه مطبوع 190
4.16 تهویه مطبوع راحت و انواع آن 191
4.17 آسایش انسان 192
4.18 کولر گازی پنجره ای 192
بررسی سوالات 195
فصل 5: مکانیک سیالات 201
5.1 جامدات، مایعات و گازها 202
5.2 سیالات ایده آل و واقعی 203
5.3 اهمیت مکانیک سیالات 204
5.4 خواص سیال 205
5.5 فشار و ارتباط آن با قد 228
5.6 معادلات حرکت 243
بررسی سوالات 261
فصل 6: ماشین های هیدرولیک 267
6.1 توربین های هیدرولیک 268
6.2 پلتون توربین 273
6.3 فرانسیس توربین 275
6.4 توربین پروانه و کاپلان 278
6.5 پمپ های هیدرولیک 281
6.6 طبقه بندی پمپ و معیار انتخاب 282
6.7 کاربردهای پمپ 283
6.8 پمپ های گریز از مرکز 284
6.9 طبقه بندی پمپ های گریز از مرکز 285
6.10 سیستم های هیدرولیک 290
بررسی سوالات 298
فصل 7: اندازه گیری و ابزار دقیق 301
7.1 اندازه گیری و ابزار 302
7.2 روش های اندازه گیری 303
7.3 اصطلاحات و خصوصیات ثابت 308
7.4 خطاهای اندازه گیری 316
7.5 اندازه گیری فشار 321
7.6 اندازه گیری سرعت 335
7.7 اندازه گیری جریان 340
7.8 اندازه گیری دما 349
7.9 اندازه گیری کرنش 361
7.10 اندازه گیری نیرو 362
7.11 اندازه گیری گشتاور (پیچش سنج) 367
7.12 قابلیت تعویض: محدودیت ها، تناسب ها و تحمل ها 370
بررسی سوالات 373
فصل 8: سیستم های کنترل 379
8.1 سیستم کنترل: چیست؟ 379
8.2 نمونه هایی از سیستم های کنترل 380
8.3 طبقه بندی سیستم های کنترل 382
8.4 اصطلاحات سیستم های کنترل 388
8.5 سرومکانیسم، کنترل فرآیند و تنظیم کننده 390
8.6 کنترل توالی 391
8.7 سیستم های دستی و اتوماتیک 392
بررسی سوالات 397
فصل نهم: سیستم های مکاترونیک: مفاهیم اساسی
و برنامه های کاربردی 403
9.1 مکاترونیک: چیست؟ 403
9.2 مبدا و تکامل 404
9.3 Avionics، Bionics و Autotronics 405
9.4 کاربردهای مکاترونیک 408
9.5 مزایا و معایب 409
9.6 سنسورها و مبدل ها 409
9.7 عناصر آشکارساز- مبدل مکانیکی 410
9.8 مبدل های الکتریکی 414
9.9 طبقه بندی و شرح مبدل 418
9.10 مبدل های مقاومت متغیر 420
9.11 مبدل ترموالکتریک 422
9.12 مبدل های اندوکتانس متغیر 423
9.13 مبدل خازنی 430
9.14 مبدل های پیزوالکتریک 433
9.15 مبدل های فوتوالکتریک 436
9.16 اثر هال 439
بررسی سوالات 440
فصل 10: سیستم های فعال سازی و فعال سازی 447
10.1 محرک و فعال سازی 447
10.2 سیستم های محرک مکانیکی 448
10.3 پیوند سینماتیک، جفت سینماتیک، مکانیسم،
و ماشین 449
10.4 زنجیره های سینماتیک و وارونگی آنها 455
10.5 تسمه و زنجیر درایو 463
10.6 Gears and Gear Drive 477
10.7 کم و فالوور 492
10.8 بلبرینگ 497
10.9 جغجغه و پاول 500
10.10 سیستم های فعال کننده هیدرولیک و پنوماتیک 501
10.11 شیرهای کنترل: عملکردها و نوع 502
10.12 آکومولاتور 506
10.13 تقویت 507
10.14 سیستم های هیدرولیک 514
10.15 سیستم های محرک پنوماتیکی 519
بررسی Q

Chapter 1: Stresses and Strains 1
1.1 Stress 1
1.2 Tension, Compression, and Strain 3
1.3 Elastic Limit, Hook’s Law, and Modulus of Elasticity 3
1.4 Stress−Strain Diagram 7
1.5 Extension of a Tapered Bar 13
1.6 Extension of Bar Due to Self-Weight 17
1.7 Principle of Superposition 20
1.8 Stresses in Bars of Varying Cross-Section 20
1.9 Stresses in Composite Bars 32
1.10 Shear Stress, Shear Strain, and Modulus of Rigidity 38
1.11 Complimentary Shear Stress 40
1.12 Hydrostatic Stress, Volumetric Strain, and Bulk Modulus 42
1.13 Poisson’s Ratio 44
1.14 Relation Between Elastic Constants E, K, and C 45
1.15 Temperature Stresses 55
Review Questions 61
Chapter 2: Shear Force and Bending Moment 69
2.1 Shear Force and Bending Moment 69
2.2 Types of Beams and Loads 71
2.3 Relation Between Load Intensity, SF and BM 72
2.4 Shear Force and Bending Moment Diagrams for a Few Standard Cases 73
Review Questions 101
Chapter 3: Internal Combustion Engines 107
3.1 Heat Engines 107
3.2 Classification of IC Engines 108
3.3 Engine Parts and Their Functions 110
3.4 Four-Stroke Petrol Engine 114
3.5 Four-Stroke Diesel Engine 118
3.6 Comparison Between Petrol and Diesel Engines 121
3.7 Two-Stroke System 122
3.8 Comparison Between Two-Stroke and
Four-Stroke Engines 125
3.9 Applications of Two-Stroke Engines 126
3.10 Performance Analysis of IC Engine 127
3.11 Measurement of Indicated Power and Brake Power 128
3.12 Performance Parameters 131
3.13 Morse Test 133
3.14 Heat Balance Sheet 134
3.15 Electric and Hybrid Vehicles 146
Review Questions 147
Chapter 4: Refrigeration and Air Conditioning 155
4.1 Refrigeration: What Is It? 155
4.2 Heat Engine, Refrigerator, and Heat Pump 156
4.3 Rating or Capacity of A Refrigerating Unit 159
4.4 Methods of Refrigeration 160
4.5 Applications of Refrigeration 168
4.6 Domestic Refrigerator 170
4.7 Psychrometry 172
4.8 Partial Pressure and Dalton’s Law 173
4.9 Specific Humidity, Relative Humidity, and Degree of Saturation 174
4.10 Dry-Bulb Temperature and Wet-Bulb Temperature 177
4.11 Dew-Point and Adiabatic Saturation Temperature 179
4.12 Psychrometric Chart 183
4.13 Psychrometric Processes 187
4.14 Air Conditioning 190
4.15 Applications of Air Conditioning 190
4.16 Comfort Air Conditioning and Its Types 191
4.17 Human Comfort 192
4.18 Window Air Conditioner 192
Review Questions 195
Chapter 5: Fluid Mechanics 201
5.1 Solids, Liquids, and Gases 202
5.2 Ideal And Real Fluids 203
5.3 Significance of Fluid Mechanics 204
5.4 Fluid Properties 205
5.5 Pressure and Its Relationship with Height 228
5.6 Equations of Motion 243
Review Questions 261
Chapter 6: Hydraulic Machines 267
6.1 Hydraulic Turbines 268
6.2 Pelton Turbine 273
6.3 Francis Turbine 275
6.4 Propeller and Kaplan Turbines 278
6.5 Hydraulic Pumps 281
6.6 Pump Classification and Selection Criterion 282
6.7 Pump Applications 283
6.8 Centrifugal Pumps 284
6.9 Classification of Centrifugal Pumps 285
6.10 Hydraulic Systems 290
Review Questions 298
Chapter 7: Measurement and Instrumentation 301
7.1 Measurement and Instrument 302
7.2 Measurement Methods 303
7.3 Static Terms and Characteristics 308
7.4 Measurement Errors 316
7.5 Pressure Measurements 321
7.6 Velocity Measurement 335
7.7 Flow Measurement 340
7.8 Temperature Measurement 349
7.9 Strain Measurement 361
7.10 Force Measurement 362
7.11 Torque Measurement (Torsion Meters) 367
7.12 Interchangeability: Limits, Fits, and Tolerances 370
Review Questions 373
Chapter 8: Control Systems 379
8.1 Control System: What Is It? 379
8.2 Examples of Control Systems 380
8.3 Classification of Control Systems 382
8.4 Control Systems Terminology 388
8.5 Servomechanism, Process Control, and Regulator 390
8.6 Sequence Control 391
8.7 Manual and Automatic Systems 392
Review Questions 397
Chapter 9: Mechatronics Systems: Basic Concepts
and Applications 403
9.1 Mechatronics: What Is It? 403
9.2 Origin and Evolution 404
9.3 Avionics, Bionics, and Autotronics 405
9.4 Applications of Mechatronics 408
9.5 Advantages and Disadvantages 409
9.6 Sensors and Transducers 409
9.7 Mechanical Detector-Transducer Elements 410
9.8 Electrical Transducers 414
9.9 Transducer Classification and Description 418
9.10 Variable Resistance Transducers 420
9.11 Thermoelectric Transducers 422
9.12 Variable Inductance Transducers 423
9.13 Capacitive Transducers 430
9.14 Piezoelectric Transducers 433
9.15 Photoelectric Transducers 436
9.16 The Hall Effect 439
Review Questions 440
Chapter 10: Actuation and Actuating Systems 447
10.1 Actuator and Actuation 447
10.2 Mechanical Actuation Systems 448
10.3 Kinematic Link, Kinematic Pair, Mechanism,
and Machine 449
10.4 Kinematic Chains and Their Inversions 455
10.5 Belt and Chain Drive 463
10.6 Gears and Gear Drive 477
10.7 Cams and Followers 492
10.8 Bearings 497
10.9 Ratchet and Pawl 500
10.10 Hydraulic and Pneumatic Actuating Systems 501
10.11 Control Valves: Functions and Type 502
10.12 Accumulator 506
10.13 Amplification 507
10.14 Hydraulic Systems 514
10.15 Pneumatic Actuators Systems 519
Review Questions 525
Chapter 11: Applications of Robots 529
11.1 Introduction 529
11.2 Robot Capabilities 530
11.3 Applications of Robots 531
11.4 Manufacturing Applications 532
11.5 Material Handling Applications 541
11.6 Cleanroom Robots 545
Review Questions 546
Index 547

این کتاب را میتوانید بصورت رایگان از لینک زیر دانلود نمایید.

Download: Mechanical Engineering and Mechatronics Handbook

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید