مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Beggin از Maneskin با متن و ترجمه

Put your loving hand out, baby

عزیزم عشقتو ابراز کن

‘Cause I’m beggin’

چون دارم التماس میکنم

I’m beggin’, beggin’ you

التماس ، التماست میکنم

So put your loving hand out baby

عزیزم عشقتو ابراز کن

I’m beggin’, beggin’ you

التماس، التماست میکنم

So put your loving hand out darlin’

پس عشقتو ابراز کن عزیزم

Ridin’ high, when I was king

بالاها میپریدم وقتی شاه بودم

I played it hard and fast, ’cause I had everything

تند و سریع بازی میکردم چون همه چی داشتم

I walked away, but you warned me then

رفتم و بعدش شگفت زده شدی

But easy come and easy go

اما باد آورده رو باد میبره

And it would end

و تموم میشه

So, any time I need ya, let me go

پس هر وقت بهت احتیاج داشتم ولم کن

Yah, any time I feed you, get me? No

آره،هر دفعه که احساست میکنم،میفهمی چی میگم؟نه

Any time I see you, let me know

هر وقت دیدمت، گذاشتی بدونم

But I planted that seed, just let me grow

اما من برنامه ریزی کردم ، بزار بزرگ شم

I’m on my knees while I’m beggin’

من روی زانو هام هستم وقتی دارم التماس میکنم

‘Cause I don’t want to lose you

چون نمیخوام از دستت بدم

Hey yeah, ratatata

هی آررره رتاتاتاتا

I’m beggin’, beggin’ you

التماس ، التماست میکنم

And put your loving hand out baby

عزیزم عشقتو ابراز کن

I’m beggin’, beggin’ you

التماس ، التماست میکنم

And put your loving hand out darlin’

و عشقتو ابراز کن عزیزم

I need you to understand

احتیاج دارم که بدونی

Tried so hard to be your man

سخت تلاش کردم تا مرد تو باشم

The kind of man you want in the end

آخرش اونی باشم که تو میخوای

Only then can I begin to live again

فقط اون موقعس که میتونم دوباره زندگی کردنو شروع کنم

An empty shell

من یک جلد خالی

I used to be

برای استفاده بودم

The shadow of my life

سایه ی زندگیم

Was hangin’ over me

داشت ازم آویزون میشد

A broken man

یه مرد شکسته

But I don’t know

اما نمیدونم

Won’t even stand the devil’s dance

که حتی شیطانم نمی ایسته روح منو با خودش ببره

To win my soul

تا روحم رو ببرم

What we doin’? What we chasin’?

داریم چیکار میکنیم؟ برای چی دنبال هم میکنم؟

What about ’em, why the basement?

راجع به ما چی؟ چرا زیر زمین؟

Why we got good s–t, don’t embrace it?

چرا همدیگرو بغل نمیکنیم

Why the feel for the need to replace me?

چرا احساس نیاز واسه جایگزین کردنم هست

You on a runway track from the good

تو یه راه اشتباه از یه قسمت خوبی

I want to paint in the pictures any way we could, react

میخوام اینی که میتونستیم باشیمک توی یه عکس بکشم

Like the heart in a trash where you should

مثل قلب توی سطل آشغال جایی که باید

You done gave it away, ya had it ’til you took it back

تو این کار رو کردی، تو اون رو داشتی تا وقتی که اون رو پس بگیری

But I keep walkin’ on

اما من به راه رفتن ادامه میدم

Keep rockin’ dawns

به سمت طلوع خورشید ادامه بده

Keep walking forward

به جلو رفتن ادامه بده

Now the court is yours

حالا عرصه مال توئه

Keep browsin halls

به مرور رو ادامه بده

‘Cause I don’t wanna live in a broken home

چون نمیخوام توی یه خونه خراب زندگی کنم

Girl I’m beggin’

دختر دارم التماس میکنم

Mhh ye-e-e-ah

مم آره

I’m beggin’, beggin’ you

التماس ، التماست میکنم

So put your loving hand out baby

عزیزم عشقتو ابراز کن

I’m beggin’, beggin’ you

التماس ، التماست میکنم

So put your loving hand out darlin’

پس عشقتو ابراز کن عزیزم

I’m fightin’ hard

من دارم سخت مبارزه میکنم

To hold my own

تا خودم رو نگه دارم

Just can’t make it all alone

فقط نمیتونم تنهایی موفق شم

I’m holdin on

من دارم دووم میارم

I can’t fall back

نمیتونم شکست بخورم

I’m just a con about to fade to black

من فقط می خوام به سمت سیاه شدن محو بشم

I’m beggin, beggin’ you

التماس، التماست میکنم

Put your loving hand out baby

عشقتو ابراز کن عزیزم

I’m beggin’, beggin’ you

التماس ، التماست میکنم

So put your loving hand out darlin’

پس عشقتو ابراز کن عزیزم

I’m beggin’, beggin’ you

التماس ، التماست میکنم

So put your loving hand out baby

عزیزم عشقتو ابراز کن

I’m beggin’, beggin’ you

التماس ، التماست میکنم

So put your loving hand out

پس عشقت رو ابراز کن

I’m beggin, beggin’ you

التماس، التماست میکنم

Put your loving hand out baby

عشقتو ابراز کن عزیزم

I’m beggin’, beggin’ you

التماس ، التماست میکنم

So put your loving hand out darlin’

پس عشقتو ابراز کن عزیزم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید