مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Get me از Justin Bieber و Kehlani با متن و ترجمه

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?

اوه، تو مقایسه نمیکنی، مثل اونا نیستی ، می فهمی چی مگیم؟

Judgin’ by the way you open up, you get me

با تجوه به طوری که بهم اعتماد میکنی، تو می فهمی چی مگیم

Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me

اووه، تو فرازمینی‌ای، همش تو کار علمی، عزیزم حالا منو می فرستی

Lookin’ at the way were blendin’ in, you get me

با تجوه به طوری که با بقیه قاطی می شیم، تو منو می فهمی

Ha, ha, ha, you get me

ها، ها، ها، تو منو می فهمی

Ha, ha, ha, you get me

ها، ها، ها، تو منو می فهمی

See, you’re lookin’ beyond the surface

ببین، تو فراتر لز سطح رو نگاه میکنی

Can tell by the questions you’re asking

با توجه به سوالایی که می پرسی میتونم بگم

You got me low-key nervous

یه جورایی معذبم میکنی

It feels like were on the same wave, yeah

انگار هردومون روی یه موجیم، آره

Never intended to relate, I mean, what are the chances?

هیچوقت نمیخواستم هم دیگرو درک کنیم، آخه چقدر احتمال داشت؟

Never thought Id connect with you, not in these circumstances

هیچوقت فکر نمیکردم تو این شرایط باهات ارتباط برقرار کنم

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?

اوه، تو مقایسه نمیکنی، مثل اونا نیستی، می فهمی چی میگم؟

Judgin’ by the way you open up, you get me

با تجوه به طوری که بهم اعتماد میکنی، تو می فهمی چی مگیم

Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me

اووه، تو فرازمینی‌ای، همش تو کار علمی، عزیزم حالا منو می فرستی

Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me

با تجوه به طوری که با بقیه قاطی می شیم، تو منو می فهمی

Ha, ha, ha, you get me

ها، ها، ها، تو منو می فهمی

Ha, ha, ha, you get me

ها، ها، ها، تو منو می فهمی

Ooh, there’s so much chemistry

اووه، اینجا جاذبه زیادی هست

Like a chemist, how you finishin’ my sentences

مثل یه شیمیدان جمله هام رو کامل میکنی

In the center, no, we can’t deny the synergy

تو مرکزش، نه نمیتونیم این انرژی رو انکار کنیم

How ’bout reapin’ all the benefits? Yeah

این همه سود به دست آوردن چی؟ آره

Never intended to relate, I mean, what are the chances?

هیچوقت نمیخواستم هم دیگرو درک کنیم، آخه چقدر احتمال داشت؟

Never thought I’d connect with you, not in these circumstances

هیچوقت فکر نمیکردم تو این شرایط باهات ارتباط برقرار کنم

Oh, you don’t compare, don’t fit in with ’em, do you get me?

اوه، تو مقایسه نمیکنی، مثل اونا نیستی، می فهمی چی میگم؟

Judgin’ by the way you open up, you get me (Yeah, you really get me, ooh)

(با تجوه به طوری که بهم اعتماد میکنی، تو می فهمی چی مگیم (آره، تو واقا منو می فهمی، اووه

Ooh, out of this world, hands on, baby, now you send me (Ooh, that’s where you send me)

(اووه، تو فرازمینی‌ای، همش تو کار علمی، عزیزم حالا منو می فرستی (اوه، اون جایی بود که منو فرستادی

Lookin’ at the way we’re blendin’ in, you get me (Ooh, you really get me)

(با تجوه به طوری که با بقیه قاطی می شیم، تو منو می فهمی (اووه، تو واقا منو می فهمی

Ha, ha, ha, you get me

ها، ها، ها، تو منو می فهمی

Ha, ha, ha, you get me

ها، ها، ها، تو منو می فهمی

Get me, yeah

منو بفهم، آره

Get me, yeah

منو بفهم، آره

Get me, yeah

منو بفهم، آره

Get me, yeah

منو بفهم، آره

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید