مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ anyone از Justin Bieber با متن و ترجمه

بازدید 325

Dance with me under the diamonds

با من زیر الماس ها برقص

See me like breath in the cold

منو مثل نفس کشیدن در سرما ببین

Sleep with me here in the silence

اینجا در سکوت با من بخواب

Come kiss me, silver and gold

بیا منو ببوس، نقره ای و طالیی

You say that I won’t lose you

تو میگی که نمیخوای منو از دست بدی

But you can’t predict the future

اما تو نمیتونی آینده رو پیشبینی کنی

So just hold on like you will never let go

پس جوری به عشقمون بچسب که انگار نمیخوای هیچوقت رهاش کنی

Yeah, if you ever move on without me

آره، اگه یه روزی بدون من رفتی

I need to make sure you know

میخوام مطمئن باشم که تو میدونی

That you are the only one I’ll ever love

که تو تنها کسی هستی که من تا ابد دوسش دارم

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

باید بهت بگم، باید بهت بگم

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

آره، تو، اگه تو نباشی هیچکس دیگه ای رو نمیخوام (یا تو یا هیچ کس دیگه)

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

باید بهت بگم، باید بهت بگم

Lookin’ back on my life, you’re the only good I’ve ever done

وقتی به گذشته نگاه میکنم، میبینم تو تنها کار خوبی هستی که من انجام دادم

(Ever done)

تا حالا انجام دادم

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

آره، تو، اگه تو نباشی هیچکس دیگه ای رو نمیخوام

(Anyone) Not anyone

هیچکس دیگه

Forever’s not enough time to (No)

تا ابد زمان کافیی نیست (نه)

Love you the way that I want (Love you the way that I want)

تا جوری که میخوام دوست داشته باشم (تا جوری که میخوام دوست داشته باشم)

‘Cause every morning I find you (No)

چون هر روز که پیدات میکنم (نه)

I fear the day that I don’t

از روزی که نداشته باشمت میترسم

You say that I won’t lose you

تو میگی که نمیخوای منو از دست بدی

But you can’t predict the future

اما تو نمیتونی آینده رو پیشبینی کنی

‘Cause certain things are out of our control

چون چیزهای قطعی خارج از کنترل ما هستن

Yeah, if you ever move on without me

آره، اگه یه روزی بدون من رفتی

I need to make sure you know

میخوام مطمئن باشم که تو میدونی

That you are the only one I’ll ever love (Only one)

که تو تنها کسی هستی که من تا ابد دوسش دارم

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

باید بهت بگم، باید بهت بگم

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

آره، تو، اگه تو نباشی هیچکس دیگه ای رو نمیخوام

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

باید بهت بگم، باید بهت بگم

Lookin’ back on my life, you’re the only good I’ve ever done

وقتی به گذشته نگاه میکنم، میبینم تو تنها کار خوبی هستی که من انجام دادم

(I’ve ever done)

تا حالا انجام دادم

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

آره، تو، اگه تو نباشی هیچکس دیگه ای رو نمیخوام

It’s not anyone, not anyone

یا تو یا هیچکس دیگه

Oh, oh, oh, oh

اوه، اوه، اوه، اوه

If it’s not you, it’s not anyone

اگه تو نباشی هیچکس دیگه ای رو نمیخوام

Oh, oh, oh yeah, woah

اوه، اوه، اوه آره، واووه

Yeah, you are the only one I’ll ever love

آره تو تنها کسی هستی که من تا ابد دوسش دارم

(I gotta tell ya, gotta tell ya, yeah)

باید بهت بگم، باید بهت بگم، آره

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

آره، تو، اگه تو نباشی هیچکس دیگه ای رو نمیخوام

(I gotta tell ya, gotta tell ya)

باید بهت بگم، باید بهت بگم

Lookin’ back on my life, you’re the only good I’ve ever done (Ever done, oh, yeah)

وقتی به گذشته نگاه میکنم، میبینم تو تنها کار خوبی هستی که من انجام دادم

Yeah, you, if it’s not you, it’s not anyone

آره، تو، اگه تو نباشی هیچکس دیگه ای رو نمیخوام

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید