مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Freedom از Justin Bieber با متن و ترجمه

Big up to my brother

با برادرم بزرگ شدم

Blessed sons and daughters

پسرا و دخترای خوشبخت

We all lookin’ for the answers

همه ما دنبال جواب هستیم

We in search of living water

ما در جستجوی آب زنده هستیم

Too blind to see the Messiah

برای دیدن مسیح خیلی کور شده

Are you weary? Are you tired?

خسته شدی؟ خسته ای؟

Runnin’ on empty, feelin’ the fire

به طرف مکان خالی دویدم و آتش رو احساس کردم

Mm, the Devil is a liar

امم، شیطان دروغگوئه

The story’s already written

داستان از قبل نوشته شده

Children, you are forgiven (Yeah)

بچه‌ها، شما بخشیده شده اید (آره)

Ain’t nothin you could do for you to change that

دیگه کاری از دست تو برنمیاد

And everythin’ you did, He erased that

و حالا که این کار و کردی، اون پاک کرد

Yeah, He took it all and threw it in the wasteland

آره، اون همه چیز رو برداشت و به بیابان پرت کرد

Freedom, don’t it feel good? (Mm)

آزادی، آیا این احساس خوبی نداره؟ (امم)

Freedom, don’t it feel good?

آزادی، آیا این احساس خوبی نداره؟

Freedom, don’t it feel good? (Mm)

آزادی، آیا این احساس خوبی نداره؟ (امم)

Freedom, don’t it feel good? (Bah)

آزادی، آیا این احساس خوبی نداره؟ (به)

Big up to our Father (Big)

با پدرمون بزرگ شدیم (بزرگ)

If you call ‘pon Him, Him answer (Brr)

اگه صداش کنید، اون جواب میده

All we need a the begotten son to prosper (Yea, yea)

تنها چیزی که ما برای پیشرفت نیاز داریم یک پسر مولد هستش (آره، آره)

The dead resurrected, the Devil tried test it, him lost

شیطان دوباره زنده شد و شیطان سعی کرد اون رو آزمایش کنه، و اون رو از دست داد

Him lose again (Mm)

اون دوباره از دست دادش (امم)

Head bruise again (Mm, mm-mm)

دوباره کبود شد (امم، امم-امم)

Sweat, blood, tears ‘pon the cross

عرق، خون، اشک روی صلیب

Did you know He paid the cost for you?

می دونستی که هزینه تو رو پرداخت کرده؟

Work over North, West, South and East

کار در شمال، غرب، جنوب و شرق

Easter Sunday, bun and cheese

یکشنبه عید پاک، نون و پنیر

Good Friday fish and bammy

جمعه خوب با ماهی و بامی

One table and one family

یک میز و یک خانواده

All of the times weh mi cry from The Most High

تمام زمان‌هایی که مایل به بالاست فریاد میزنه

God said, “No worry about it, mi love abundant, you’re still mine” (Mm)

خدا میگه، هیچ نگرانی در مورد اون وجود نداره، من عاشق فراوان هستم، تو هنوز مال من هستی

Freedom, dont it feel good? (Mm)

آزادی، آیا این احساس خوبی نداره؟ (امم)

Freedom, don’t it feel good?

آزادی، آیا این احساس خوبی نداره؟

Freedom, don’t it feel good? (Mm)

آزادی، آیا این احساس خوبی نداره؟ (امم)

Freedom, don’t it feel good? (Bah)

آزادی، آیا این احساس خوبی نداره؟ (به)

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید