مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Lonely از INNA با متن و ترجمه

بازدید 1199

My ego’s telling me to let it go
سن من بهم میگه ک رهات کنم

I say goodbye, I say, but no
من خداحافظی میکنم، میگم، اما ن

And when my mind says, “yes”, my heart is saying, “no”
و وقتی عقلم میگه آره، قلبم میگه ن

It’s such a chaos in my soul
ی آشفتگی در روحم ب پا شده

I am just a lonely, lonely heart, I miss us
من فقط یک تنهام، ی تنها دل، دلم ب خودمون تنگ شده

Quiet, lonely, sitting in dark, I see us
بیصدا، تنها، نشستم در تاریکی، خودمونو میبینم

I’m closing every window of my heart, ’cause it’s better
من تمام پنجره های قلبمو میبندم، چون اینجوری بهتره

Better to let the best stay in the past, but still, I’m…
بهتره بذارم گذشته در گذشته بمونه، اما هنوز، من…

I’m crying, crying, crying, stuck in yesterday
من گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم، در دیروز گیر کردم

And I’m lonely, lonely, lonely
و من تنهام، تنهام، تنهام

Same old, same old different day
همون روزها، همون روزهای متفاوت قدیمی رو سپری میکنم

I’m crying, crying, crying, such a rainy day
من گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم، ی روز بارونی ب پا کردم

And I’m lonely, lonely, lonely
و من تنهام، تنهام، تنهام

Same old, same old, different day
همون روزها، همون روزهای متفاوت قدیمی رو سپری میکنم

I’m crying, crying, crying
من گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم

And I’m lonely, lonеly, lonely
و من تنهام، تنهام، تنهام

I’m crying, crying, crying
من گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم

And I’m lonely, lonely, lonеly
و من تنهام، تنهام، تنهام

Same old, same old, different day
همون روزها، همون روزهای متفاوت قدیمی رو سپری میکنم

You took my breath when you left me
تو نفسمو گرفتی وقتی تنهام گذاشتی

You took my soul when I need it
تو روحمو گرفتی وقتی بهش نیاز داشتم

You made me weak when you hurt me
تو منو ضعیف کردی وقتی بهم آسیب زدی

You took me everything
تو همه چیزمو گرفتی

I am just a lonely, lonely heart, I miss us
من فقط یک تنهام، ی تنها دل، دلم ب خودمون تنگ شده

Quiet, lonely, sitting in dark, I see us
بیصدا، تنها، نشستم در تاریکی، خودمونو میبینم

I’m closing every window of my heart, ’cause it’s better
من تمام پنجره های قلبمو میبندم، چون اینجوری بهتره

Better to let the best stay in the past, but still, I’m…
بهتره بذارم گذشته در گذشته بمونه، اما هنوز، من…

I’m crying, crying, crying, stuck in yesterday
من گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم، در دیروز گیر کردم

And I’m lonely, lonely, lonely
و من تنهام، تنهام، تنهام

Same old, same old different day
همون روزها، همون روزهای متفاوت قدیمی رو سپری میکنم

I’m crying, crying, crying, such a rainy day
من گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم، ی روز بارونی ب پا کردم

And I’m lonely, lonely, lonely
و من تنهام، تنهام، تنهام

Same old, same old, different day
همون روزها، همون روزهای متفاوت قدیمی رو سپری میکنم

I’m crying, crying, crying
من گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم

And I’m lonely, lonеly, lonely
و من تنهام، تنهام، تنهام

I’m crying, crying, crying
من گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم

And I’m lonely, lonely, lonеly
و من تنهام، تنهام، تنهام

Same old, same old, different day
همون روزها، همون روزهای متفاوت قدیمی رو سپری میکنم

I am just a lonely, lonely heart
من فقط یک تنهام، ی تنها دل

Quiet, lonely, sitting in dark
بیصدا، تنها، نشستم در تاریکی

I’m closing every window of my heart, ’cause it’s better
من تمام پنجره های قلبمو میبندم، چون اینجوری بهتره

Better to let the best stay in the past, but still, I’m…
بهتره بذارم گذشته در گذشته بمونه، اما هنوز، من…

I’m crying, crying, crying, stuck in yesterday
من گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم، در دیروز گیر کردم

And Im lonely, lonely, lonely
و من تنهام، تنهام، تنهام

Same old, same old different day
همون روزها، همون روزهای متفاوت قدیمی رو سپری میکنم

I’m crying, crying, crying, such a rainy day
من گریه میکنم، گریه میکنم، گریه میکنم، ی روز بارونی ب پا کردم

And Im lonely, lonely, lonely
و من تنهام، تنهام، تنهام

Same old, same old, different day
همون روزها، همون روزهای متفاوت قدیمی رو سپری میکنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.