مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Coney Island از Taylor Swift با متن و ترجمه

Break my soul in two looking for you

روحم رو برای تو به دو قسمت تقسیم کردم

But you’re right here

اما تو درست همین جا هستی

If I can’t relate to you anymore

اگه من دیگه نمیتونم با تو ارتباط برقرار کنم

Then who am I related to?

پس من به کی ربط دارم؟

And if this is the long haul

و اگه این مسافرت طولانی باشه

How’d we get here so soon?

چطور می تونیم به این زودی بیایم اینجا؟

Did I close my fist around something delicate?

آیا من توی مشتم یه چیز حساس رو گرفتم؟

Did I shatter you?

من تو رو خرد کردم؟

And I’m sitting on a bench in Coney Island

و من روی نیمکتی در جزیره “کنی آیلند” نشستم

Wondering where did my baby go?

نمی‌دونم عشق من کجا رفته؟

The fast times, the bright lights, the merry go

هر چه سریع تر، با چراغ های روشن، خوشحال برو

Sorry for not making you my centerfold

متاسفم که تو رو مجبور نکردم که بیای توی مرکز (وسط) توجه زندگی من

Over and over

بارها و بارها

Lost again with no surprises

دوبار بدون شک و تردید گم و گور شد

Disappointments, close your eyes

با ناامیدی، چشما رو ببند

And it gets colder and colder

و هوا سردتر و سردتر میشه

When the sun goes down

وقتی که خورشید غروب میکنه

The question pounds my head

سوالی توی سر منه

What’s a lifetime of achievement

یه عمر دستاورد تو چیه

If I pushed you to the edge?

اگه من تو رو به لبه پرتگاه هل دادم؟

But you were too polite to leave me

ولی تو خیلی با ادب بودی که منو ترک کردی

And do you miss the rogue

و این یاغی رو هم از دست دادی

Who coaxed you into paradise and left you there?

کی تو رو کشونده به بهشت و تو رو اونجا ول کرده؟

Will you forgive my soul

روح منو می‌بخشی؟

When youre too wise to trust me and too old to care?

وقتی بیش از حد عاقل هستی که به من اعتماد کنی و برای اهمیت دادن به من خیلی پیر هستی؟

‘Cause we were like the mall before the internet

چون ما مثل مرکز خرید قبل از اینترنت بودیم

It was the one place to be

اونجا تنها جایی بود که میشد

The mischief, the gift-wrapped suburban dreams

شیطنت کنیم، هدیه‌ای که رویای حومه شهر رو پیچیده

Sorry for not winning you an arcade ring

متاسفم که برات یه حلقه بیس بال برنده نشدم

Over and over

بارها و بارها

Lost again with no surprises

دوبار بدون شک و تردید گم و گور شد

Disappointments, close your eyes

با ناامیدی، چشما رو ببند

And it gets colder and colder

و هوا سردتر و سردتر میشه

When the sun goes down

وقتی که خورشید غروب میکنه

Were you waiting at our old spot

تو محله قدیمی ما منتظر بودی

In the tree line

توی ردیف درختا

By the gold clock

با ساعت طلایی

Did I leave you hanging every single day?

من هر روز تنهات میذاشتم؟

Were you standing in the hallway

تو راهرو ایستاده بودی

With a big cake, happy birthday

با یه کیک بزرگ، تولدت مبارک

Did I paint your bluest skies the darkest grey

آیا من آبی ترین آسمون هات رو به رنگ خاکستری تیره تاریک کردم؟ (بهترین روزهات رو خراب و تاریک کردم؟)

A universe away

دنیایی از آن دور

And when I got into the accident

و وقتی تصادف کردم

The sight that flashed before me was your face

صحنه‌ای که پیش از من روشن شد (چیزی که توی چهرم دیده شد) صورت تو بود

But when I walked up to the podium I think that I forgot to say your name

ولی وقتی به سکو رفتم، فکر می‌کنم یادم رفت اسمت رو بگم

I’m on a bench in Coney Island

من الان روی نیمکت کنی آیلند هستم

Wondering where did my baby go

نمیدونم عشق من کجا رفت

The fast times, the bright lights, the merry go

هر چه سریع تر، با چراغ های روشن، خوشحال برو

Sorry for not making you my centerfold

متاسفم که تو رو مجبور نکردم که بیای توی مرکز (وسط) توجه زندگی من

Over and over

بارها و بارها

Lost again with no surprises

دوبار بدون شک و تردید گم و گور شد

Disappointments, close your eyes

با ناامیدی، چشما رو ببند

And it gets colder and colder

و هوا سردتر و سردتر میشه

When the sun goes down

وقتی که خورشید غروب میکنه

When the sun goes down

وقتی که خورشید غروب میکنه

The sight that flashed before me was your face

صحنه‌ای که پیش از من روشن شد (چیزی که توی چهرم دیده شد) صورت تو بود

When the sun goes down

وقتی که خورشید غروب میکنه

But I think that I forgot to say your name

ولی من فکر کنم یادم رفت اسمت رو بگم

Over and over

بارها و بارها

Sorry for not making you my, making you my

ببخشید که تو رو مجبور نکردم که

Making you my centerfold

بیای وسط مرکز توجه زندگی من

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید