مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Consequences از Camila Cabello با متن و ترجمه

بازدید 2611

Dirty tissues, trust issues

 دستمال کاغذی کثیف، مسائل مطمئن

Glasses on the sink, they didn’t fix you

 لیوان های روی سینک،اونا هیچوقت درستت نکردن

Lonely pillows in a stranger’s bed

 بالش های تنها تو تخت غریبه ها

Little voices in my head

 یه صدایی توی سرم

Secret keeping, stop the bleeding

 نگه داشتن راز،متوقف کردن خونریزی

Lost a little weight because I wasn’t eating

 کمی وزن از دست دادم چون غذا نمیخوردم

All the souls that I can’t listen to, to tell the truth

 تمام اهنگای غمگینی که نمیتونم بهشون گوش بدم،برای گفتن حقیقت

Loving you was young, and wild, and free

 دوست داشتن تو جدید بود و ریسکی و ازاد

Loving you was cool, and hot, and sweet

 دوست داشتنت خنک بود و گرم و شیرین

Loving you was sunshine, safe and sound

 دوست داشتنت نور خورشید بود،امن و عمیق

A steady place to let down my defenses

 یه مکان ثابت برای رها کردن دفاعیاتم

But loving you had Consequences

 ولی دوست داشتنت پیامدی داشت

Hesitation, awkward conversation

 دودلی،یه گفتگوی ناجور

Running on low expectation

 فرار کردن از یک انتظار

Every siren that I was ignoring

 تمام هشدار هایی که نادیدشون گرفتم

Im paying for it دارم تقاصشونو پس میدم

Loving you was young, and wild, and free

 دوست داشتن تو جدید بود و ریسکی و ازاد

Loving you was cool, and hot, and sweet

 دوست داشتنت خنک بود و گرم و شیرین

Loving you was sunshine, safe and sound

 دوست داشتنت نور خورشید بود،امن و عمیق

A steady place to let down my defenses

 یه مکان ثابت برای رها کردن دفاعیاتم

But loving you had Consequences

 ولی دوست داشتنت پیامدی داشت

No, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

 نه اوه اوه اوه

Said no, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

 گفت نه،اوه اوه اوه

I, no, ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, mhm

من، نه،اوه اوه اوه

Loving you was dumb, dark, and cheap

 دوست داشتنت احمقانه بود،تاریک و بی ارزش

Loving you will still take shots at me

 دوست داشتنت به ضربه زدن به من ادامه میده

From loving you was sunshine, but then it poured

 دوست داشتنت نور خورشید بود اما تمامش فرو ریخت

And I lost so much more than my senses

 و من گیزی بیشتر از احساساتم رو از دست دادم

Cause loving you had Consequences

 چون دوست داشتنت پیامد داشت

Loving you

 دوست داشتنت

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.