مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Baby One More Time از Britney Spears با متن و ترجمه

بازدید 1829

Oh baby, baby

اوه عزیزم

Oh baby, baby

اوه عزیزم

Oh baby, baby

اوه عزیزم

How was I supposed to know

از کجا قرار بود بدونم

That something wasn’t right here

که یه چیزی اینجا درست نبود

Oh baby, baby

اوه عزیزم

I shouldnt have let you go

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰاﺷﺘﻢ که ﻣﯽ رﻓﺘﯽ

And now you’re out of sight, yeah

و حالا دیگه دور از (دیدم)من هستی

Show me how you want it to be

نشونم بده که میخوای (رابطمون) چطوری باشه

Tell me baby ’cause need to know now, oh because

بهم بگو عزیزم چون نیاز دارم ھﻤﯿﻦ حالا بدونم چون

My loneliness is killing me

ﺗﻨهایی داره منو ﻣﯿﮑﺸﻪ

And I, I must confess I still believe, still believe, still believe

و ﻣﻦ باید اﻋﺘﺮاف کنم که هنوزم به رابطمون ایمان دارم

When I’m not with you I lose my mind

وقتی با تو نیستم عقلمو از دﺳﺖ میدم

Give me a sign

یه علامتی بهم بده

Hit me baby one more time

یه چیزی بهم بگو

Oh baby, baby

اوه عزیزم

The reason I breathe is you

ﻋﻠﺖ ﻧﻔﺲ کشیدنم تویی

Boy you got me blinded

پسر عشق تو منو کورمیکنه

Oh pretty baby

اوه زﯾﺒﺎی عزیزم

There’s nothing that I wouldn’t do

هیچ کاریﻧﯿﺴﺖ که نتونم انجام بدم

It’s not the way I planned it

اﯾﻦ راھﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰﯾﺶ ﮐﺮده ﺑﻮدم

Show me how you want it to be

نشونم بده که میخوای (رابطمون) چطوری باشه

Tell me baby ’cause need to know now, oh because

بهم بگو عزیزم چون نیاز دارم ھﻤﯿﻦ حالا بدونم چون

My loneliness is killing me

ﺗﻨهایی داره منو ﻣﯿﮑﺸﻪ

And I, I must confess I still believe, still believe, still believe

و ﻣﻦ باید اﻋﺘﺮاف کنم که هنوزم به رابطمون ایمان دارم

When I’m not with you I lose my mind

وقتی با تو نیستم عقلمو از دﺳﺖ میدم

Give me a sign

یه علامتی بهم بده

Hit me baby one more time

یه چیزی بهم بگو

Oh baby, baby

اوه عزیزم

How was I supposed to know

از کجا قرار بود بدونم

Oh pretty baby

اوه زﯾﺒﺎی عزیزم

I shouldn’t have let you go

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﯿﺰاﺷﺘﻢ که ﻣﯽ رﻓﺘﯽ

I must confess, that my loneliness is killing me now

ﻣﻦ باید اﻋﺘﺮاف کنم که تنهاییم داره منو میکشه

Don’t you know i still believe

نمیدونی من هنوز به اﯾﻦ باور دارم

That you will be here

که تو اینجا خواهی بود

And give me a sign

و به ﻣﻦ علامتی ﻣﯿﺪی

Hit me baby one more time

یه چیزی بهم بگو دوباره

 My loneliness is killing me

ﺗﻨهاییم داره منو ﻣﯿﮑﺸﻪ

And I, I must confess I still believe, still believe, still believe

باید باور کنم که هنوز باور دارم

When Im not with you I lose my mind

وقتی با تو نیستم عقلمو از دﺳﺖ میدم

Give me a sign

یه علامتی بهم بده

Hit me baby one more time

یه چیزی بهم بگو

I must confess, that my loneliness is killing me now

ﻣﻦ باید اﻋﺘﺮاف کنم که تنهاییم داره منو میکشه

Don’t you know i still believe

نمیدونی من هنوز به اﯾﻦ باور دارم

That you will be here

که تو اینجا خواهی بود

And give me a sign

بهم یه علامت بده

Hit me baby one more time

یه چیزی بهم بگو عزیزم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.