مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Overprotected از Britney Spears با متن و ترجمه

بازدید 1351

I need time, love, joy

من نیاز ب زمان، عشق، لذت دارم

I need space, love

من نیار ب فضا، عشق دارم

I need… me

من نیاز ب خودم دارم

(Action!)

اکشن

Say hello to the girl that I am

ب دختری ک من هستم سلام کن

You’re gonna have to see through my perspective

تو چشم انداز زندگی منو باید ببینی

I need to make mistakes just to learn who I am

من باید اشتباه کنم تا بفهمم کی هستم

And I don’t wanna be so damn protected

و من نمیخوام انقدر زندگیم محافظت شده باشه

There must be another way

باید ی راه دیگه ای باشه

‘Cause I believe in taking chances

چون من ب ریسک کردن اعتقاد دارم

But who am I to say what a girl is to do?

اما من کیم ک بگم ی دختر چیکار کنه؟

God, I need some answers

خدایا، نیاز ب چن تا پاسخ دارم

What am I to do with my life? (You will find it out, don’t worry)

با زندگیم چیکار کنم؟(تو خواهی فهمید نگران نباش)

How am I supposed to know what’s right? (You just gotta do it your way)

چطوری باید بفهمم چی درسته؟(تو باید ب روش خودت بفهمی)

I can’t help the way I feel

نمیتونم کاری برای حسی ک دارم بکنم

But my life has been so overprotected

اما زندگی من بیش از حد محافظت شده بوده

I’ll tell ’em what I like, what I want, and what I don’t

من ب اونا میگم چی دوست دارم، چی میخوام و چی نمیخوام

But every time I do, I stand corrected

اما هر بار که میگم، بعدش میگم اشتباه از من بوده

Things that I’ve been told, I can’t believe what I hear about the world

حرفایی ک قبلا گفتم، چیزایی ک راجب دنیا شنیدمو نمیتونم باور کنم

I realize I’m overprotected

من فهمیدم زندگیم بیش از حد محافظت شدست

There must be another way

باید ی راه دیگه ای باشه

‘Cause I believe in taking chances

چون من ب ریسک کردن اعتقاد دارم

But who am I to say what a girl is to do?

اما من کیم ک بگم ی دختر چیکار کنه؟

God, I need some answers

خدایا، نیاز ب چن تا پاسخ دارم

What am I to do with my life? (You will find it out, don’t worry)

با زندگیم چیکار کنم؟(تو خواهی فهمید نگران نباش)

How am I supposed to know what’s right? (You just gotta do it your way)

چطوری باید بفهمم چی درسته؟(تو باید ب روش خودت بفهمی)

I can’t help the way I feel (Help the way I feel)

نمیتونم کاری برای حسی ک دارم بکنم

But my life has been so overprotected

اما زندگی من بیش از حد محافظت شده بوده

I need time, love

من نیاز ب زمان، عشق دارم

I need space

من نیاز ب فضا دارم

(This is it)

همین

I don’t need nobody telling me just what I wanna

نیاز ندارم کسی بهم بگه

What I, what, what, what I’m gonna (I need) do about my destiny

ک قراره با سرنوشتم چیکار کنم

I say no, no, nobody’s telling me just what I wanna do, do

من میگم ن ن نمیخوام کسی بهم بگه چیکار میخوام کنم

I’m so fed up with people telling me to be someone else but me (Action!)

من از اینکه مردم بهم میگن یکی دیگه ب غیر از خودم باشم خسته شده

What am I to do with my life? (You will find it out, don’t worry)

با زندگیم چیکار کنم؟(تو خواهی فهمید نگران نباش)

How am I supposed to know what’s right? (You just gotta do it your way)

چطوری باید بفهمم چی درسته؟(تو باید ب روش خودت بفهمی)

I can’t help the way I feel

نمیتونم کاری برای حسی ک دارم بکنم

But my life has been so overprotected

اما زندگی من بیش از حد محافظت شده بوده

I don’t need nobody telling me just what I wanna

نیاز ندارم کسی بهم بگه

What I, what, what, what I’m gonna (I need) do about my destiny

ک قراره با سرنوشتم چیکار کنم

I say no, no, nobody’s telling me just what I wanna do, do

من میگم ن ن نمیخوام کسی بهم بگه چیکار میخوام کنم

Im so fed up with people telling me to be someone else but me (Action!)

من از اینکه مردم بهم میگن یکی دیگه ب غیر از خودم باشم خسته شده

What am I to do with my life? (You will find it out, don’t worry)

با زندگیم چیکار کنم؟(تو خواهی فهمید نگران نباش)

How am I supposed to know what’s right? (You just gotta do it your way)

چطوری باید بفهمم چی درسته؟(تو باید ب روش خودت بفهمی)

I cant help the way I feel (Oh, I can’t help the way I feel)

نمیتونم کاری برای حسی ک دارم بکنم

But my life has been so overprotected

اما زندگی من بیش از حد محافظت شده بوده

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.