مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Sabotage از Bebe Rexha با متن و ترجمه

Why do I sabotage everything I love?

چرا من هر چیزی که دوست دارمو تخریب میکنم؟

It’s always beautiful until I f–k it up

همیشه همه چیز خوبه تا وقتی که من نابودش میکنم

Tell myself I’m safe and lonely

به خودم میگم جام امنه و تنهام

With nobody else to break my heart

بدون اینکه کسی باشه که قلبمو بشکونه

Even though I know you’d never

با اینکه میدونم تو هیچوقت نمیشکنیش

I’m my own worst enemy and think you are

من بدترین دشمن خودمم و فکر میکنم تویی

Matches in my back pocket

کبریت ها در جیب پشتیم

I’m the queen of burnin’ bridges

من ملکه تخریب کردن پل های پشت سرمم

I will only let you down

من فقط با این کارم نا امیدت میکنم

Why do I sabotage everything I love?

چرا من هر چیزی که دوست دارمو تخریب میکنم؟

It’s always beautiful until I f–k it up

همیشه همه چیز خوبه تا وقتی که من نابودش میکنم

Why do I sabotage everything I love?

چرا من هر چیزی که دوست دارمو تخریب میکنم؟

The walls are closin in because I built them up

دیوار ها دارن بهِم نزدیک میشن چون خودم ساختمشون

Why can’t I let myself be happy?

چرا نمیتونم به خودم اجازه شاد بودن بدم؟

Why do I gotta get in my own way?

چرا باید همیشه کار خودمو بکنم؟

My shoes are worn out, always runnin’

کفش هام به خاطر همیشه دویدن کهنه شدن

From the reasons that I really wanna stay

از دلایلی که تو ذهنم هست برای اینکه واقعا دلم میخواد بمونم

Matches in my back pocket

کبریت ها در جیب پشتیم

I’m the queen of burnin’ bridges

من ملکه تخریب کردن پل های پشت سرمم

I will only let you down

من فقط با این کارم نا امیدت میکنم

Why do I sabotage everything I love?

چرا من هر چیزی که دوست دارمو تخریب میکنم؟

It’s always beautiful until I f–k it up

همیشه همه چیز خوبه تا وقتی که من نابودش میکنم

Why do I sabotage everything I love?

چرا من هر چیزی که دوست دارمو تخریب میکنم؟

The walls are closin in because I built them up

دیوار ها دارن بهِم نزدیک میشن چون خودم ساختمشون

So don’t let me hope too high

پس نذار زیادی خوش بین باشم

Don’t let me hope too high

نذار زیادی خوش بین باشم

‘Cause I will find a way to tear it down every time

چون بالاخره یه راهی پیدا میکنم که نابودش کنم

Don’t let me hope too high

نذار زیادی خوش بین باشم

When everything is right

وقتی همه چیز خوبه

‘Cause I will find a way to tear it down every time

چون بلاخره یه راهی پیدا میکنم که نابودش کنم

I sabotage everything I love

من هر چیزی که دوست دارمو تخریب میکنم

Its always beautiful until I f–k it up

همیشه همه چیز خوبه تا وقتی که من نابودش میکنم

Why do I sabotage everything I love?

چرا من هر چیزی که دوست دارمو تخریب میکنم؟

It’s always beautiful until I f–k it up

همیشه همه چیز خوبه تا وقتی که من نابودش میکنم

Why do I sabotage everything I love?

چرا من هر چیزی که دوست دارمو تخریب میکنم؟

The walls are closin’ in because I built them up

دیوار ها دارن بهِم نزدیک میشن چون خودم ساختمشون

Why do I sabotage?

چرا من تخریب میکنم؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید