مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Wonder از Shawn Mendes با متن و ترجمه

I wonder if I’m being real

کنجکاوم بدونم آیا واقعی هستم

Do I speak my truth or do I filter how I feel?

آیا من حقیقت خودم رو میگم یا چیزی که احساس میکنم رو میگم؟

I wonder, wouldnt it be nice

کنجکاوم که خوب نیستش که

To live inside a world that isn’t black and white?

در دنیایی زندگی کنم که سیاه و سفید نیست

I wonder what it’s like to be my friends

کنجکاوم که چه طوریه که جای دوستانم باشم

Hope that they don’t think I forget about them

امیدوارم که اونا فکر نکنن که فراموششون کردم

I wonder, I wonder

کنجکاوم، کنجکاوم

Right before I close my eyes

درست قبل از اینکه چشمامو ببندم

The only thing that’s on my mind

تنها چیزی که توی ذهنمه

Been dreaming that you feel it, too

دارم آرزو میکنم که تو هم حسش کنی

I wonder what it’s like to be loved by you, yeah

کنجکاوم که چطوریه که توسط تو دوست داشته بشم، آره

I wonder what it’s like

کنجکاوم که چطوریه

I wonder what its like to be loved by

کنجکاوم که چطوریه که دوست داشته بشم توسط

I wonder why I’m so afraid

کنجکاوم که چرا انقدر می ترسم

Of saying something wrong, I never said I was a saint

از گفتن چیزای اشتباه، من هیچ وقت نگفتم که

I wonder, when I cry into my hands

فکر میکنم، چرا دارم توی دستام گریه میکنم

I’m conditioned to feel like it makes me less of a man

من حس میکنم این باعث میشه کمتر از یه مرد به نظر برسم

And I wonder if some day you’ll be by my side

و فکر میکنم اگه یه روز تو طرف من باشی

And tell me that the world will end up alright

و بهم بگی دنیا به خوبی به پایان میرسه

I wonder, I wonder

کنجکاوم، کنجکاوم

Right before I close my eyes

درست قبل از اینکه چشمامو ببندم

The only thing that’s on my mind

تنها چیزی که توی ذهنمه

Been dreaming that you feel it, too

دارم آرزو میکنم که تو هم حسش کنی

I wonder what it’s like to be loved by you, yeah

کنجکاوم که چطوریه که توسط تو دوست داشته بشم، آره

I wonder what it’s like

کنجکاوم که چطوریه

I wonder what it’s like to be loved by you

فکر میکنم، چه حسیه که توسط تو دوست داشته بشم

I wonder what it’s like to be loved by you, yeah

کنجکاوم که چطوریه که توسط تو دوست داشته بشم، آره

I wonder what it’s like to be loved by you

فکر میکنم، چه حسیه که توسط تو دوست داشته بشم

I wonder what its like to be loved by

کنجکاوم که چطوریه که دوست داشته بشم توسط

Right before I close my eyes

درست قبل از اینکه چشمامو ببندم

The only thing that’s on my mind

تنها چیزی که توی ذهنمه

Been dreaming that you feel it, too

دارم آرزو میکنم که تو هم حسش کنی

I wonder what it’s like to be loved by you

فکر میکنم، چه حسیه که توسط تو دوست داشته بشم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.