مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Mutual از Shawn Mendes با متن و ترجمه

بازدید 83

I want you close to me

میخوام بهم نزدیک بشی

I want you close, I want you closer

میخوام بهم نزدیک تر بشی

But when you’re here with me

اما وقتی اینجا کنارمی

It’s hard to tell just what you’re after

پیشبینی کردن این که بعدش چجور رفتار خواهی کرد برام سخته

You say, you want all of me today

میگی امروز تمام وجودمو میخوای

But tomorrow’s not the same

اما فرداش همه چیز یجور دیگست

My feelings never change

احساسات من هیچوقت عوض نمیشه

What do you want from me?

از من چی میخوای؟

What do you want, uh?

چی میخوای؟

I need to know

میخوام بدونم

If this is mutual

آیا این حس دوطرفست؟

Before I go

قبل از اینکه برم

And get way too involved

و قبل از اینکه اوضاع خیلی بغرنج  بشه

I want you bad

بدجوری میخوامت

Can you reciprocate?

میتونی متقابلا بهم همون حس رو داشته باشی؟

No, I don’t want to have to leave

نه نمیخوام مجبور به رفتن باشم

But half of you’s not enough for me

اما نصف وجود تو برای من کافی نیست

This inconsistency, what does it mean?

معنی این همه تناقضت چیه؟

You got me questioning, the way you act and take it back

جوری که رفتار میکنی برام سواله

Do I mean anything?

آیا برات ارزشی  دارم؟

Just tell me honestly

فقط روراست بهم بگو

You say, you want all of me today

میگی امروز تمام وجودمو میخوای

But tomorrow’s not the same

اما فرداش همه چیز یجور دیگست

My feelings never change

احساسات من هیچوقت عوض نمیشه

What do you want from me?

از من چی میخوای؟

What do you want, uh?

چی میخوای؟

I need to know

میخوام بدونم

If this is mutual

آیا این حس دوطرفست؟

Before I go

قبل از اینکه برم

And get way too involved

و قبل از اینکه اوضاع خیلی بغرنج  بشه

I want you bad

بدجوری میخوامت

Can you reciprocate?

میتونی متقابلا بهم همون حس رو داشته باشی؟

No, I dont want to have to leave

نه نمیخوام مجبور به رفتن باشم

But half of you’s not enough for me

اما نصف وجود تو برای من کافی نیست

Are you playin’ me, is this a game?

آیا این بازیه و من بازیچه توئم؟

When you show up late, say love at 2 A.M

وقتی دیر وقت سرو کلت پیدا میشه و ساعت ۲ نیمه شب میگی دوسم داری

Then tell me you can’t stay, girl, yeah

و بعدش میگی نمیتونی بمونی

What do you want from me?

از من چی میخوای؟

Baby, oh

عزیزم

I need to know

میخوام بدونم

If this is mutual

آیا این حس دوطرفست؟

Before I go

قبل از اینکه برم

And get way too involved

و قبل از اینکه اوضاع خیلی بغرنج  بشه

I want you bad

بدجوری میخوامت

Can you reciprocate?

میتونی متقابلا بهم همون حس رو داشته باشی؟

No, I dont want to have to leave

نه نمیخوام مجبور به رفتن باشم

But half of you’s not enough for me

اما نصف وجود تو برای من کافی نیست

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.