مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Lie Lie Lie از جوشوا باست با متن و ترجمه

So they told me all the things that you said

خب اونا تمام چیزای که تو راجبم گفته بودی رو بهم گفتن

Runnin’ all over my name

تو داشتی منو بدنام میکردی

And youre acting, oh, so innocent

و تو جوری رفتار میکنی که انگار خیلی بی گناهی

Like I’m the only one to blame

و انگار من تنها مقصر این داستانم

You’ve been lying to yourself

تو داری به خودت دروغ میگی

Lie to everyone else

به همه داری دروغ میگی

Only thinking about yourself

فقط به خودت فکر میکنی

Darling what the hell

عزیزم، چی شده؟

I know what you say about me

من میدونم راجب من چی میگی

I hope that it makes you happy

من امیدوارم اون حرفا تو رو خوشحال کنن

You cant seem to get me off your mind (Get me off your mind)

به نظر میاد نمیتونی فکر منو از سرت بیرون کنی

I know you’re lying through your teeth

من میدونم تو داری دروغ میگی

You told them the lies that you told me

تو دروغایی رو به اونا گفتی که به من گفته بودی

I’ve had enough of it this time (Had enough this time)

دیگه داری حوصلمو سر میبری

So you can lie, lie, lie, lie, lie

خب تو میتونی دروغ بگی

Go ahead and try, try, try, try, try

برو و تلاشتو بکن

It won’t work this time, time, time, time, time

این بار به هیچ جام نیست

Kiss your a– goodbye, bye, bye, bye, bye

بدرقت میکنم برو به جهنم، بای، بای، بای

Kiss your a– goodbye

بدرقت میکنم برو به جهنم

So you’re telling them it’s all my fault

خب تو به اونا میگی همش تقصیر منه

You’re the victim this time

اینبار تو قربانی شدی

And you wanna make it seem like it’s your call

و میخوای کاری کنی که انگار این به صلاحته

You’re acting like everything’s fine

تو جوری رفتار میکنی انگار همه چیز خوبه

You’ve been lying to yourself

تو داری یه خودت دروغ میگی

Lie to everyone else

به همه داری دروغ میگی

Only thinking about yourself

فقط به خودت فکر میکنی

Darling what the hell

عزیزم، چی شده؟

I know what you say about me

من میدونم راجب من چی میگی

I hope that it makes you happy

من امیدوارم اون حرفا تو رو خوشحال کنن

You can’t seem to get me off your mind (Get me off your mind)

به نظر میاد نمیتونی فکر منو از سرت بیرون کنی

I know you’re lying through your teeth

من میدونم تو داری دروغ میگی

You told them the lies that you told me

تو دروغایی رو به اونا گفتی که به من گفته بودی

I’ve had enough of it this time (Had enough this time)

دیگه داری حوصلمو سر میبری

I know what you say about me

میدونم راجب من چی میگی

You can’t get me off your mind

به نظر میاد نمیتونی فکر منو از سرت بیرون کنی

I know what you say about me

من میدونم راجب من چی میگی

I hope that it makes you happy

من امیدوارم اون حرفا تو رو خوشحال کنن

You can’t seem to get me off your mind (Get me off your mind)

به نظر میاد نمیتونی فکر منو از سرت بیرون کنی

I know you’re lying through your teeth

من میدونم تو داری دروغ میگی

You told them the lies that you told me

تو دروغایی رو به اونا گفتی که به من گفته بودی

I’ve had enough of it this time (Had enough this time)

دیگه داری حوصلمو سر میبری

You can lie, lie, lie, lie, lie

خب تو میتونی دروغ بگی

Go ahead and try, try, try, try, try

برو و تلاشتو بکن

It won’t work this time, time, time, time, time

این بار به هیچ جام نیست

Kiss your a– goodbye, bye, bye, bye, bye

بدرقت میکنم برو به جهنم، بای، بای، بای

Kiss your a– goodbye

بدرقت میکنم برو به جهنم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید