مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Streets از Doja Cat با متن و ترجمه

I’ve been goin’ through some things (Oh)

من درگیر یه سری چیزا بودم (اوه)

I struggle with my inner man (Yeah, yeah)

من با مرد درونی خودم می جنگم (آره، آره)

I hustle, I’ll do what I can to get this money

من کلاهبرداری می کنم، هر کاری برای پول درآوردن می کنم

Blaq Tuxedo

بلاک تاکسدو

Don Dada on the, Don Dada on the beat

دان دادا روی، دان دادا روی بیت

Like you, like you

مثل تو، مثل تو

Like you, ooh

مثل تو، اووه

I found it hard to find someone like you

من فهمیدم یکی مثل تو رو پیدا کردن سخته

Like you, like you

مثل تو، مثل تو

Send your location, come through

موقعیتت رو بفرست، میام اونجا

I can’t sleep no more

نمیتونم دیگه بخوابم

In my head, we belong

تو خیالاتم، ما مال همیم

And I can’t be without you

و من نمیتونم بدون تو باشم

Why can’t I find no one like you?

چرا نمیتونم یکی دیگه رو مثل تو پیدا کنم؟

I can’t sleep no more

نمیتونم دیگه بخوابم

In my head, we belong

تو خیالاتم، ما مال همیم

And I can’t be without you

و من نمیتونم بدون تو باشم

Why can’t I find no one like you?

چرا نمیتونم یکی دیگه رو مثل تو پیدا کنم؟

Baby, we tried to fight it

عشقم، ما سعی کردیم منکرش بشیم

We all been there some days

همه مون بعضی روزا اینجوری بودیم

Thought I need something else

فک کردم یه چیز دیگه رو میخوام

And acted like I was okay

و طوری رفتار کردم که انگار حالم خوبه

We just had to work it out

ما فقط باید روش کار کنیم

And baby, I needed space

و عشقم، من فضا می خواستم

Ain’t nobody ’round here wrong

هیچکس اینجا اشتباهی نکرده

You love all yours so far away

تو هرچی ازت دور هست رو دوس داری

You’re pouring your heart out

تو همه احساساست به منو از قلبت پاک کردی

I’m acting like I knew

منم طوری رفتار کردم که انگار میدونستم

You held me so down

تو جلوی منو گرفتی

So down I never grew, oh

خیلی پایین تا جایی که نتونستم پیشرفت کنم، اوه

I tried to find out

سعی کردم بفهمم

When none of them came through

وقتی هیچ کدوم از اونا پیشت نیومدن

And now Im stuck in the middle

و الآن من این بین گیر کردم

And baby had to pull me out, oh

و عشقم مجبور شد منو بکشه بیرون، اوه

Like you, like you

مثل تو، مثل تو

Like you, ooh

مثل تو، اووه

I found it hard to find someone like you

من فهمیدم یکی مثل تو رو پیدا کردن سخته

Like you, like you

مثل تو، مثل تو

Send your location, come through (Yeah)

موقعیتت (لوکیشنت) رو بفرست، میام اونجا (آره)

Damn papa, you a rare breed, no comparing

ایول بابا، تو یه نژاد خاصی، نمیشه مقایسه کرد

And its m——–n’ scary

و این به شدت ترسناکه

Tryna keep him ’cause I found him

سعی می کنم نگهش دارم چون من پیداش کردم

Let a h– know, I ain’t m——–n’ sharing

بذار یه بدکاره بدونه، که من مردمو با کسی تقسیم نمی کنم

I could take you to the parents, then to Paris

باید تو رو پیش پدر و مادرم ببرم، بعدشم پاریس

Plan a m——–n’ wedding

برنامه ی یه عروسی لعنتی رو می چینیم

You the type I wanna marry (Yeah) and keep you merry

تو کسی هستی که میخوام باهاش ازدواج کنم (آره) و تو رو شاد نگه دارم

I’ll put the ring on when you ready

من این حلقه رو دستم می کنم وقتی تو آماده باشی

We play our fantasies out in real life ways and

ما فانتریای خودمونو به شکل دنیای واقعی بازی می کنیم و

No Final Fantasy, can we end these games though?

فاینال فانتزی نه، میتونیم این بازیو تموم کنیم؟

You give me energy, make me feel lightweight

بهم انرژی میدی، احساس سبکی بهم دست میده

Like the birds of a feather, baby

مثل پرنده های یک پر، عزیزم

We real life made for each other

ما تو زندگی واقعی برای هم ساخته شدیم

And its hard to keep my cool

و سخته خودمو آروم نگه دارم

When other b—es tryna get with my dude and

وقتی بقیه ی بدکاره ها سعی میکنن با دوست پسرم بریزن رو هم و

When other chickens tryna get in my coop

وقتی بقیه ی مرغا سعی میکنن بشینن تو ماشینم

‘Cause you’re a one in a million

چون تو یک در میلیونی

There ain’t no man like you

هیچ مردی مثل تو نیست

Like you, like you

مثل تو، مثل تو

Like you, ooh

مثل تو، اووه

I found it hard to find someone like you

من فهمیدم یکی مثل تو رو پیدا کردن سخته

Like you, like you

مثل تو، مثل تو

Send your location, come through

موقعیتت رو بفرست، میام اونجا

I can’t sleep no more

نمیتونم دیگه بخوابم

In my head, we belong

تو خیالاتم، ما مال همیم

And I can’t be without you

و من نمیتونم بدون تو باشم

Why can’t I find no one like you?

چرا نمیتونم یکی دیگه رو مثل تو پیدا کنم؟

I can’t sleep no more

نمیتونم دیگه بخوابم

In my head, we belong

تو خیالاتم، ما مال همیم

And I can’t be without you

و من نمیتونم بدون تو باشم

Why can’t I find no one like you?

چرا نمیتونم یکی دیگه رو مثل تو پیدا کنم؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.