مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Kiss Me More از Doja Cat با متن و ترجمه

We hug and, yes, we make love

ما همدیگه رو بغل میکنیم و آره عشق بازی میکنیم

And always just say goodnight (La-la-la-la-la-la)

و همیشه قبل از خواب شب بخیر میگیم

And we cuddle, sure I do love it

و ما همدیگه رو در آغوش میگیریم، مطمئنا دوس دارم این کارارو

But I need your lips on mine

اما نیاز دارم که منو ببوسی

Can you kiss me more?

میشه منو بیشتر ببوسی؟

We’re so young, boy, we ain’t got nothin’ to lose, uh-oh

ما خیلی جوونیم پسر، چیزی برای از دست دادن نداریم

It’s just principle

این اصلشه

Baby, hold me ’cause I like the way we move, uh-oh

عزیزم منو در آغوش بگیر چون من از جوری که حرکت میکنیم خوشم میاد

Boy, you write your name, I can do the same

پسر اسمتو با زبونت رو زبونم بنویس، منم میتونم این کارو بکنم

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la

اوه از طعمش خوشم میاد

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)

همش روی زبونم، میخوامش

Boy, you write your name, I can do the same

پسر اسمتو با زبونت رو زبونم بنویس، منم میتونم این کارو بکنم

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la

اوه از طعمش خوشم میاد

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)

همش روی زبونم، میخوامش

I, I feel like f—in’ somethin’

من، من حس میکنم دارم یه چیزو خراب میکنم

But we could bе corny, f–k it

اما ما میتونیم احساسی عمل کنیم

Sugar, I ain’t no dummy, dummy

قنِد عسلم، من که آدمک نیست احساس دارم

I like to say, “What if?”, but if

دوست دارم بگم”چی میشه اگه”، اما اگه

We could kiss and just cut the rubbish

ما بتونیم همدیگه رو ببوسیم و حقیقت رو بگیم

Thеn I might be onto somethin’

بعدش شاید من از قصد و نیتت با خبر بشم

I ain’t givin’ you one in public

من در مکان عمومی یه بوس بهت نمیدم

Im givin’ you hundreds, f–k it

بهت صد تا بوسه میدم، لعنتی

Somethin’ we just gotta get into

یه کاری که ما باید انجام بدیم

Sign first, middle, last on the wisdom tooth

اسم اول وسط و آخرتو با زبونت روی دندون عقلم بنویسی

Niggas wishin’ that the p—y was a kissin’ booth

کاکاسیاه ها آرزو میکنن این پوسی اتاق بوسه بود

Taste breakfast, lunch, and gin and juice

در صبحانه و ناهار و به عنوان کوکتل بخورش

And that dinner just like dessert too

و موقع شام مثل دسر

And when we French, refresh, gimme two

و وقتی ما بوسه فرانسوی میکنیم من سرحال تر میشم، دوتا بوسه بهم بده

When I bite that lip, come get me too

وقتی لبهامو گاز میگیرم تو هم بیا و گازشون بگیر

He want lipstick, lip gloss, hickeys too, huh

اون رژ لبمو میخواد، برق لبمو، الو بایت هم میخواد

Can you kiss me more?

میشه منو بیشتر ببوسی؟

We’re so young, boy, we ain’t got nothin’ to lose, uh-oh

ما خیلی جوونیم پسر، چیزی برای از دست دادن نداریم

It’s just principle

این اصلشه

Baby, hold me ’cause I like the way we move, uh-oh

عزیزم منو در آغوش بگیر چون من از جوری که حرکت میکنیم خوشم میاد

Boy, you write your name, I can do the same

پسر اسمتو با زبونت رو زبونم بنویس، منم میتونم این کارو بکنم

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la

اوه از طعمش خوشم میاد

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)

همش روی زبونم، میخوامش

Boy, you write your name, I can do the same

پسر اسمتو با زبونت رو زبونم بنویس، منم میتونم این کارو بکنم

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la

اوه از طعمش خوشم میاد

All on my tongue, I want it (La-la-la-la-la-la)

همش روی زبونم، میخوامش

Say give me a buck, need that gushy stuff

بگو بهم یه حالی بده، نیاز به رفتارهای احساساتی دارم

Push the limit, no, you aint good enough

پاتو فراتر بذار، نه، تو به اندازه کافی خوب نیستی

All your niggas say that you lost without me

تمام دوستات میگن که بدون من از بین میری

All my b—es feel like I dodged the county

تمام دوستای من فکر میکنن من گولتو خوردم

F—in’ with you feel like jail, nigga

رابطه با تو مثل زندانه، کاکا

I can’t even exhale, nigga

حتی نمیتونم با تو نفس بکشم، کاکا

P—y like holy grail, you know that

پوسیم مثل جام مقدسه، میدونی که

You gon’ make me need bail, you know that

کاری میکنی که نیاز به وثیقه داشته باشم، میدونی که

Caught creeping with your friend

با رفیقت چشم چرونی میکنی

You ain’t even half man, lyin’ on your—, you know that

تو حتی نیمچه مرد هم نیستی، در مورد خودت دروغ میگی، میدونی که

Got me a bag full of brick, you know that

یه بار اضافی رو دوشم گذاشتی، میدونی که

Control, dont slow the pace if I throw back

کنترل من، سرعت ریتمتو کمتر نکن اگه من پست میزنم

All this ass for real (Ah)

همه این چرندیات واقعی است

Drama make you feel (Ah)

دراما بهت احساس میده

Fantasy and whip appeal is all I can give you

تمام چیزی ک من میتونم بهت بدم دوبرابر دادن چیزیه که میخوای و برآورده کردن فان تزی های ذهنیته

Can you kiss me more?

میشه منو بیشتر ببوسی؟

We’re so young, boy, we ain’t got nothin’ to lose, uh-oh

ما خیلی جوونیم پسر، چیزی برای از دست دادن نداریم

It’s just principle

این اصلشه

Baby, hold me cause I like the way we move, uh-oh

عزیزم منو در آغوش بگیر چون من از جوری که حرکت میکنیم خوشم میاد

‘Oh, darlin

اوه عزیزم

Boy, you write your name, I can do the same

پسر اسمتو با زبونت رو زبونم بنویس، منم میتونم این کارو بکنم

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la

اوه از طعمش خوشم میاد

All on my tongue, I want it

همش روی زبونم، میخوامش

Boy, you write your name, I can do the same

پسر اسمتو با زبونت رو زبونم بنویس، منم میتونم این کارو بکنم

Oh, I love the taste, la-la-la-la-la-la

اوه از طعمش خوشم میاد

All on my tongue, I want it

همش روی زبونم، میخوامش

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید