مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ Best Friend از Saweetie و Doja Cat با متن و ترجمه

That my best friend, she a real bad b—h

اون دوست صمیمیه منه، اون یه بد بیچه واقعیه (بد بیچه به معنای زن همه چیز تموم تلقی میشه)

Got her own money, she don’t need no nig’

خودش پول در میاره، و به هیچ پسری نیاز نداره

On the dance floor, she had two, three drinks

روی زمین رقص، اون دو سه تا نوشیدنی زده

Now she twerkin’, she throw it out and come back in

حالا داره رقص میره، هی بدنشو تکون میده

That’s my best friend, she a real bad b—h

اون دوست صمیمیه منه، اون یه بد بیچه واقعیه

Drive her own car, she don’t need no Lyft

ماشین شخصی خودشو میرونه، نیازی به تاکسی اینترنتی نداره

In the strip club, know my girl gon’ tip

در استریپ کلاب، بدون دوست من قراره شاباش بده

Now she twerkin’, she throw it out and come back in

حالا داره رقص میره، هی بدنشو تکون میده

Beep beep, is that my bestie in a Tessie?

بیب بیب، اون دوست صمیمی من نیست داخل اون تسال؟

Fresh blow out, skin on tan, ooh, she ready

موهاش داره برق میزنه، پوستش برنزس، اوه، اون آمادست

B—h, you look goodt, with a T at the end

هی، تو خیلی خوشگل شدی، با یه تی در آخرش

I’ma hype her every time, that my motherf—-n’ friend

من هر بار از دستت هیجان زده میشم، اون دوست واقعی خودمه

Shе been down since the jelliеs and the Bobo’s

اون از زمون jelliеs و Volvos پایه بوده

Got me steppin’ out the Jeep in Manolo’s

کاری کرد من از اون جیپ پیاده بشم، با کفش برند مونلو

When we pull up to the scene, they be filled with jealousy

وقتی خوش میگذرونیم، اونا پر از حس حسادت میشن

If a b—h get finicky, she gon’ bring that energy (Pop-pop-pop)

اگه کلافه بشه، دوستم سر حال میارتش

I hit her phone with the tea, like, “B—h, guess what?

من با خبرای داغ بهش زنگ زدم، و گفتم، هی فک کن چی شده؟

All the rich a– boys wanna f–k on us!”

همه پسر پولدارا تو کف مائن

All this a– sittin’ up, you could look, don’t touch

رو اینا کار شده، تو میتونی فقط بهشون نگاه کنی، و دست نزنی

In our bag, bust some bands every time we link up

هربار که دور هم جمع میشیم چند تا بندو (گروهو) میترکونیم

That my best friend, she a real bad b—h

اون دوست صمیمیه منه، اون یه بد بیچه واقعیه (بد بیچه به معنای زن همه چیز تموم تلقی میشه)

Got her own money, she don’t need no nig’

خودش پول در میاره، و به هیچ پسری نیاز نداره

On the dance floor, she had two, three drinks

روی زمین رقص، اون دو سه تا نوشیدنی زده

Now she twerkin’, she throw it out and come back in

حالا داره رقص میره، هی بدنشو تکون میده

That’s my best friend, she a real bad b—h

اون دوست صمیمیه منه، اون یه بد بیچه واقعیه

Drive her own car, she don’t need no Lyft

ماشین شخصی خودشو میرونه، نیازی به تاکسی اینترنتی نداره

In the strip club, know my girl gon’ tip

در استریپ کلاب، بدون دوست من قراره شاباش بده

Now she twerkin, she throw it out and come back in

حالا داره رقص میره، هی بدنشو تکون میده

That my best friend, if you need a freak

اون دوست منه، اگه یه دیونه میخوای

I ain’t dumb, but motherf—r, she my Tweedledee

من احمق نیستم، اما لنتی، اون همزاد منه

If she ride for me (Ride), she don’t need a key

اگه اون بخواد برام برونه، نیازی به هچ کلیدی نداره

If you side ways, she straighten you if need to be

اگه بخوای پروگری بکنی، اون دهنتو صاف میکنه

And she so bad that I just can’t take that b—h nowhere

و اون انقدر بده که من نمیتونم جایی ببرمش

She off her fish, I said, “Mm-mm, don’t go there”

من از طرف اون بهت گفتم، مم اونجا نرو

B—h, break her back, she protect and attack

هی، به وعدت عمل نکن، اون دفاع و حمله میکنه

Get that strap like them buckle, foot on neck, give no air

بند رو سگگ میزنه، پا رو گردن، اجازه تنفس نمیده

Whole world wanna be us

کل دنیا میخوان مثل ما باشن

And my main b–h, she my day-one

و هی، اون از روز اول پیشم بوده

On my way, b—h, let you get dr–k

و در مسیر خودم، هی میذارم از خود بی خودم کنی

Let’s celebrate ’cause we the baddest in the club

بیا جشن بگیریم چون ما توی این کافه بدترینیم

That my best friend, she a real bad b—h

اون دوست صمیمیه منه، اون یه بد بیچه واقعیه (بد بیچه به معنای زن همه چیز تموم تلقی میشه)

Got her own money, she don’t need no nig’

خودش پول در میاره، و به هیچ پسری نیاز نداره

On the dance floor, she had two, three drinks

روی زمین رقص، اون دو سه تا نوشیدنی زده

Now she twerkin’, she throw it out and come back in

حالا داره رقص میره، هی بدنشو تکون میده

That’s my best friend, she a real bad b—h

اون دوست صمیمیه منه، اون یه بد بیچه واقعیه

Drive her own car, she don’t need no Lyft

ماشین شخصی خودشو میرونه، نیازی به تاکسی اینترنتی نداره

In the strip club, know my girl gon’ tip

در استریپ کلاب، بدون دوست من قراره شاباش بده

Now she twerkin’, she throw it out and come back in

حالا داره رقص میره، هی بدنشو تکون میده

Hah, best friend, you the baddest and you know it (You know)

ها، بست فرند تو بدترینی و خودتم اینو میدونی

Uh-oh, girl I think our booty growin’ (Ayy, yeah)

آه، دختر فکر کنم بدنمون داره بزرگتر میشه

F— it up in the mirror, hit them poses (Pose)

آینه رو بترکون با اون ژستات

Best friends, and you motherf—-n glowin’ (Woa-oh)

دوست های صمیمی، و تو داری به لنتی ترین شکل میدرخشی

Best friends, and your wrist look like it’s frozen

بست فرندز، مچ دست تو پر از الماسه

Uh-oh, girl I think our booty growin’ (Uh-oh)

آه، دختر فکر کنم بدنمون داره بزرگتر میشه

F— it up in the mirror, hit them poses (Hit the pose)

آینه رو بترکون با اون ژستات

Best friend, you my motherf—-n’ soulmate (Soulmate)

بست فرند، تو محبوب لنتی خودمی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید