مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ bury a friend از Billie Eilish با متن و ترجمه

Billie…

بیلی

What do you want from me?

چی از من میخوای؟

Why don’t you run from me?

چرا ازم فرار نمیکنی؟

What are you wondering?

به چی فکر میکنی؟

What do you know?

تو چی میدونی؟

Why arent you scared of me?

چرا ازم نمیترسی؟

Why do you care for me?

چرا بهم اهمیت میدی؟

When we all fall asleep, where do we go?

وقتی خوابمون میبره، کجا میریم؟

Come here…

بیا اینجا…

Say it, spit it out, what is it exactly?

بگو، بریز بیرون، دقیقا چیه؟

You’re paying?

داری تلافی میکنی؟

Is the amount cleaning you out

همینقدر برات کافیه؟

Am I satisfactory?

راضی شدی؟

Today, I’m thinking about

امروز، دارم فکر میکنم

The things that are deadly

به چیزایی که کُشنده ان

The way I’m drinking’ you down

طوری قورتت میدم که…

Like I wanna drown, like I wanna end me

انگار که میخوام غرق بشم، انگار که میخوام خودمو تموم کنم

Step on the glass, staple your tongue (Ahh)

روی شیشه راه برو، به زبونت گیره بزن

Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)

یه دوستت رو خاک کن، تلاش کن بیدار شی (اه-ها)

Cannibal class, killing the son (Ahh)

کلاس آدمخواری، پسرتو بکش (اه)

Bury a friend, I wanna end me

دوستتو دفن کن، من میخوام خودمو تموم کنم

I wanna end me

من میخوام خودمو تموم کنم

I wanna, I wanna, I wanna end me

من میخوام، من میخوام، من میخوام خودمو بکشم

I wanna, I wanna, I wanna–

من میخوام،من میخوام، من میخوام-

What do you want from me?

چی از من میخوای؟

Why don’t you run from me?

چرا ازم فرار نمیکنی؟

What are you wondering?

به چی فکر میکنی؟

What do you know?

تو چی میدونی؟

Why aren’t you scared of me?

چرا ازم نمیترسی؟

Why do you care for me?

چرا بهم اهمیت میدی؟

When we all fall asleep, where do we go?

وقتی خوابمون میبره، کجا میریم؟

Listen…

گوش کن…

Keep you in the dark, what had you expected?

توی تاریکی نگهت میدارم، چه انتظاری داشتی؟

Me to make you my art

من هنرم رو بهت بدم

And make you a star and get you connected?

و ازت یه ستاره بسازم و با تو ارتباط بگیرم؟

I’ll meet you in the park

من تو رو تو پارک میبینم

I’ll be calm and collected

آروم میشم و خودم و جمع و جور میکنم

But we knew right from the start

ولی ما از همون اول میدونستیم

That you’d fall apart ’cause I’m too expensive

که تو از هم میپاشی چون من خیلی پُر خَرجم

Your talk’ll be something’ that shouldn’t be said out loud

احتمالا چیزیه که نباید بلند گفته بشه

Honestly, I thought that I would be dead by now (Wow)

راستش، من فکر میکردم تا الان باید مرده باشم (واو)

Calling’ security, keeping’ my head held down

به ماموران امنیتی زنگ میزنم، سرم را پایین نگه میدارم

Bury the hatchet or bury your friend right now

دوستت یا تبرت رو همین الان دفن کن

For the debt I owe, gotta sell my soul

برای قرضی که بدهکارم،باید روحمو بفروشم

‘Cause I can’t say no, no, I can’t say no

چون نمیتونم “نه” بگم،نه،نمیتونم “نه” بگم

Then my limbs all froze and my eyes won’t close

بعد دست و پام یخ میزنن و چشام بسته نمیشن

And I can’t say no, I can’t say no

و نمیتونم “نه” بگم، نمیتونم”نه” بگم

Careful…

مواظب باش

Step on the glass, staple your tongue (Ahh-ha)

روی شیشه قدم بزن زبونتو بچسبون بهش (اه-ها)

Bury a friend, try to wake up (Ahh-ha)

یه دوست رو خاک کن، تلاش کن بیدار شی(اه-ها)

Cannibal class, killing the son (Ahh)

کلاس آدمخواری، پسرتو بکش (اه)

Bury a friend, I wanna end me

دوستتو دفن کن، من میخوام خودمو تموم کنم

I wanna end me

من میخوام خودمو تموم کنم

I wanna, I wanna, I wanna end me

من میخوام، من میخوام، من میخوام خودمو بکشم

I wanna, I wanna, I wanna–

من میخوام،من میخوام، من میخوام-

What do you want from me?

چی از من میخوای؟

Why don’t you run from me?

چرا ازم فرار نمیکنی؟

What are you wondering?

به چی فکر میکنی؟

What do you know?

تو چی میدونی؟

Why aren’t you scared of me?

چرا ازم نمیترسی؟

Why do you care for me?

چرا بهم اهمیت میدی؟

When we all fall asleep, where do we go?

وقتی خوابمون میبره، کجا میریم؟

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید