مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ LA ISLA BONIT از الیزه با متن و ترجمه

Last night I dreamed of sanpedro

دیشب در رویای سن پدرو بودم

Just like I’d never gone, I knew the song

گویی که هیچگاه به آنجا نرفته بودم ، آن ترانه را می دانستم

A young girl with eyes like the desert

دختری جوان با چشم هایی مثل آن بیابان

It all seems like yesterday, not far away

همه چیز گویی همین دیروز بود ، نه دورتر

Tropical the island breeze

نسیم گرمسیری جزیره

All of nature wild and free

تمامی طبیعت وحشی و آزاد

This is where I long to be

اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم

La isla bonita

جزیره زیبا

And when the samba played

و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود

The sun would set so high

و خورشید در بلندی غروب می کرد

Ring through my ears and sting my eyes

در گوشم طنین می انداخت و به چشم هایم نیش می زد

Your Spanish lullaby

تو لالابی اسپانیایی هستی

I fell in love with san pedro

عاشق سن پدرو شدم

Warm wind carried on the sea, he called to me

باد گرم بر آب دریا می وزید ، او مرا صدا می زد

Te dijo te amo[اسپانیایی]

میگفت دوستت دارم

I prayed that the days would last

دعا می کردم آن روزها طولانی شود

They went so fast

آنها خیلی زود گذشتند

Tropical the island breeze

نسیم گرمسیری جزیره

All of nature wild and free

تمامی طبیعت وحشی و آزاد

This is where I long to be

اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم

La isla bonita

جزیره زیبا

And when the samba played

و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود

The sun would set so high

و خورشید در بلندی غروب می کرد

Ring through my ears and sting my eyes

در گوشم طنین می انداخت و به چشم هایم نیش می زد

Your Spanish lullaby

تو لالابی اسپانیایی هستی

I want to be where the sun warms the sky

می خواهم جایی باشم که خورشید آسمان را گرم می کند

When it’s time for siesta you can watch them go by

و موقع خواب نیمروز می توانی تماشا کنی

Beautiful faces, no cares in this world

گذر صورت های زیبا را ، غمی در جهان نیست

Where a girl loves a boy, and a boy loves a girl

جایی که دختری پسری را دوست دارد و پسری دختری را دوست دارد

Last night I dreamed of san pedro

دیشب در رویای سن پدرو بودم

It all seems like yesterday, not far away

همه چیز گویی همین دیروز بود ، نه دورتر

Tropical the island breeze

نسیم گرمسیری جزیره

All of nature wild and free

تمامی طبیعت وحشی و آزاد

This is where I long to be

اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم

La isla bonita

جزیره زیبا

And when the samba played

و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود

The sun would set so high

و خورشید در بلندی غروب می کرد

Ring through my ears and sting my eyes

در گوشم طنین می انداخت و به چشم هایم نیش می زد

Your spanish lullaby

تو لالابی اسپانیایی هستی

Tropical the island breeze

نسیم گرمسیری جزیره

All of nature wild and free

تمامی طبیعت وحشی و آزاد

This is where I long to be

اینجا جایی است که مشتاقم در آن باشم

La isla bonita

جزیره زیبا

And when the samba played

و وقتی آهنگ رقص سامبا نواخته می شود

The sun would set so high

و خورشید در بلندی غروب می کرد

Ring through my ears and sting my eyes

در گوشم طنین می انداخت و به چشم هایم نیش می زد

Your Spanish lullaby

تو لالابی اسپانیایی هستی

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید