مجله علمی تفریحی بیبیس
0

دانلود آهنگ You All Over Me از Taylor Swift با متن و ترجمه

Once the last drop of rain has dried off the pavement

به محض خشک شدن آخرین قطره باران از روی پیاده رو

Shouldn’t I find a stain, but I never do

آیا نباید هیچ ردی پیدا کنم؟ اما هیچوقت پیدا نمیکنم

The way the tires turn stones on old county roads

جوری که لاستیک های ماشین روی مسیر قدیمی شهرک تبدیل به سنگ میشن

They leave it muddy underneath, reminds me of you

اونا اون رو گل آلود میکنن، منو به یاد تو میندازه

You find graffiti on the walls of old bathroom stalls

تو یک دیوار نگاری روی پارتیشن دستشویی پیدا میکنی

You know, you can scratch it right off, it’s how we used to be

میدونی، میتونی کاملا پاکش کنی، درست جوری که انگار از قبل وجود نداشته

Like the dollar in your pocket, that’s been spent and traded in

مثل اون دلار توی جیب تو، که صرف خرید و فروش میشه

You cant change where it’s been, reminds me of me

اما مثل دلارهایی که داخل جیبته، که خرج و مبادله میشه

And I lived, and I learned, had you, got burned

من زندگی کردم، من یاد گرفتم، تو رو به دست آوردم، سوختم

Held out, held on

امید داشتم و صبر کردم

God knows, too long, you wasted time

خدا میدونه، خیلی طول کشید، و وقتم هدر رفت

Lost tears, swore that I’d get out of here

اشک ریختم، من قسم خوردم از این مهلکه خودمو نجات میدم

But no amount of freedom gets you clean

اما هیج اندازه ای از آزادی فکر تو رو از ذهنم پاک نکرد

I’ve still got you all over me

من هنوز هم تو رو در تمام وجودم دارم (هنوز هم در ذهنمی)

The best and worst day of June

بهترین و بدترین روز ژوئن

Was the one that I met you

روزی بود که من تو رو دیدم (موقعی بود که با تو آشنا شدم)

With your hands in your pockets

با دستات که توی جیبت بود

And your “don’t you wish you had me” grin

و با اون لهنت که گفتی ” آرزو نمیکنی منو داشتی؟” پوزخند زدی

But I did, so I smile, and I melted like a child

اما من آرزو میکردم داشته باشمت، پس لبخند زدم، و مثل یک بچه از خجالت آب شدم

Now every breath of air I breathe reminds me of back then

و حالا هر نفسی که میکشم برای من یاد آور اون موقعست

And I lived, and I learned, had you, got burned

و من زندگی کردم، من یاد گرفتم، تو رو به دست آوردم، سوختم

Held out, held on

امید داشتم و صبر کردم

God knows, too long, you wasted time

خدا میدونه، خیلی طول کشید، و وقتم هدر رفت

Lost tears, swore that I’d get out of here

اشک ریختم، من قسم خوردم از این مهلکه خودمو نجات میدم

But no amount of freedom gets you clean

اما هیج اندازه ای از آزادی فکر تو رو از ذهنم پاک نکرد

I’ve still got you all over me

من هنوز هم تو رو در تمام وجودم دارم (هنوز هم در ذهنمی)

I lived, and I learned, and found out what it was to turn around

من زندگی کردم، من یاد گرفتم، و فهمیدم برگشتن به گذشته چ حسی داره

And see that we were never really meant to be

و فهمیدم که من و تو واقعا قسمت هم نبودیم

So I lied, and I cried, and I watched a part of myself die

پس من دراز کشیدم، گریه کردم، و نظارگر مردن بخشی از وجودم بودم

Cause no amount of freedom gets you clean

چون هیج اندازه ای از آزادی فکر تو رو از ذهنم پاک نکرد

I’ve still got you all over me

من هنوز هم تو رو در تمام وجودم دارم (هنوز هم در ذهنمی)

I’ve still got you all over me

من هنوز هم تو رو در تمام وجودم دارم (هنوز هم در ذهنمی)

Still got you all over me

هنوز هم تو رو در تمام وجودم دارم

نظرات کاربران

  •  چنانچه دیدگاه شما توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  •  چنانچه دیدگاه شما جنبه تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیشتر بخوانید